منابع مقاله با موضوع پردازش اطلاعات، منابع سازمان، ساختار دانش، اقتصاد خرد

جامعه.
بر اساس این تعریف، سیستم اطلاعات محدود به سازمان نمی شوند و می توانند در محدوده ای وسیع تر از سازمان، به عنوان مثال یک شهر نیز موضوعیت یابند.
خیلی از سیستمهای اطلاعات کاملا کاغذی و دستی هستند، اما اطلاعات از طریق آنها جریان پیدا می کند و ممکن است مانند ساعت دقیق کار کنند و اصلا نیاز نباشد از رایانه استفاده شود. اما فناوری اطلاعات به مجموعه ای از ابزار اشاره دارد که می توانند در اجرای سیستم اطلاعات بکارگرفته شوند. واژه ی فناوری اطلاعات اولین بار از سوی لویت و وایزلر در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد در مفهوم رایج، فناوری به مجموعه ای از سخت افزار و تجهیزات دلالت دارد. (Scarbrough & Corbett, 1992)
اما بسیاری از محققان آن را نه تنها سخت افزاری که در انجام کارها مورد استفاده قرار می گیرد. بلکه مهارت و دانش کارکنان و حتی ویژگی های اشیایی که کار بر روی انجام می شود، می دانند. (Scott, 1992)
فناوری اطلاعات نه تنها با انجام پردازهای دقیق به رشد اتوماسیون کمک می کند بلکه از طریق ارائه ی اطلاعات در زمینه های مختلف فعالیت سازمان، ثروت جدیدی را برای سازمان به همراه می آورد. (Zuboff, 1988)
و این وجه تمایز فماوری اطلاعات با سایر فناوری های مورد بهره برداری در سازمان است. فناوری اطلاعات نه تنها شامل رایانه و دیگر تجهیزات، بلکه توانایی و اقدامات در نحوه ی انجام کار می شود. (Flores etal, 1988)
در فن آوری اطلاعات، فکر انسان خردمند است که تولید اطلاعات می کند. ( محمد نژاد، 1378) و ابزارها و تجهیزات الکترونیکی در واقع پشتیبان اندیشه ها و افکار نوین است.
اسکات مورتن، فناوری اطلاعات را شامل انواع رایانه ها و سخت افزار، نرم افزار، شبکه های ارتباطی که دو رایانه را به هم متصل می کنند. شبکه های عمومی و خصوصی و ترکیب رایانه ها و فناوری ارتباطات و سیستم هایی که رایانه های شخصی را به ابر رایانه ها متصل می کنند و شبکه ی گسترده ی جهانی که از یک سلسله رایانه های قدرتمند تشکیل شده است، می داند.
طبق نظر لوکاس، فن آوری اطلاعات به اشکال مختلف فناوری گفته می شود که به پردازش، نگهداری و تجهیزات انتقال داده، مانند فکس یا حتی موبایل است. (Lucas, 1996)
هاگ، فناوری اطلاعات را ابزارهای رایانه محوری می داند که افراد به منظور کار با اطلاعات و پشتیبانی و پردازش اطلاعات مورد نیاز از آن استفاده می کنند. این ابزار شامل صفحه کلید، صفحه نمایش، پرینتر و نرم افزار است. (Haag etal, 2000)
از نرم افزارهایی که امروزه در فناوری اطلاعات کاربرد فراوان دارد می توان به CRMو ERP اشاره کرد؛به عنوان مثال CRM که برگرفته از عبارت مدیریت ارتباط با مشتری بوده و در ایران با نام مدیریت ارتباط با مشتری شناخته می شود؛ ارتباط با مشتریان با سازمان و نیازمندی های آنها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
CRM در واقع فرایندی است جهت گردآوری و یکپارچه ساز اطلاعات به منظور بهره برداری موثر و هدفدار از آنها این اطلاعات می تواند در رابطه با مشتریان، فروش، بازاریابی موثر، حساسیت و یا نیازهای بازار باشد. مدیران از فناوری اطلاعات به منظور تسهیل وظایف مدیریتی مانند طراحی سازمان، تدوین استراتژی و تصمیم گیری استفاده می کنند؛ بررسی ها نمایانگر این است که سارمان ها عمدتاا در 4 زمینه ی زیر از فناوری اطلاعات بهره می گیرند: (صرافی زاده، 1383)
1. امور پردازش اطلاعات
2. امور تصمیم گیری
3. اشتراک اطلاعات از طریق محاسبات غیر تمرکزی
4. نوآوری
4-1-2 رابطه فن آوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی:
فن آوری اطلاعات ما را قادر می سازد تا سیستم های اطلاعاتی کارآمدی به وجود آوریم، بدون کارکرد معقول فن آوری اطلاعاتی، فعالیت ها تقریبا بی فایده و بی حاصل خواهد بود. (بهان و هوملز، 1377)
در واقع می توان گفت، فناوری اطلاعات بستر مناسب را برای به کارگیری سیستم های اطلاعاتی فراهم می کند. در فن آوری اطلاعات، گام های ضروری برای تحقق عملیات سیستم های اطلاعاتی به ترتیب اولویت تعیین می شوند و نحوه ی عمل مشخص می شود. به این ترتیب لازم است که فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در یکدیگر به صورت یکپارچه و هماهنگ ادغام شوند و نیازهای اطلاعاتی سازمان را پاسخ دهند. ( زاهدی،1378)

تعیین چگونگی کار
تعیین نیازها و اولویت ها

شکل شماره 1-2:ارتباط سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

اطلاعات بین افراد و گروه ها در یک محیط اجتماعی در حال تبادل و گردش می باشد. در واقع در سازمان ها اطلاعات ممکن است به عنوان منابع مهمی تلقی شوند که به وسیله ی فن آوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی می شوند و سیستم های اطلاعاتی به عنوان عاملی است که باعث تسهیل رد و بدل شدن اطلاعات بین محیط سازمانی می شود. (Clarke, 2000)

2-2:ماهیت فن اوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات
5-1-2 نقش اطلاعات در سازمان:
برخی از مدیران می اندیشند که تصمیمات خوب بوسیله ی شهود و اشراق و هوش ذاتی آنها اخذ می شود. هرچند نمی توان نقش شهود و اشراق را در تصمیمات نادیده گرفت ولی می توان گفت تصمیم خوب در شرایط محیطی با ثبات و مطمئن، تصمیمی است که از 90? اطلاعات و 10? الهام و بینش تشکیل شده است. (رضاییان ، 1380)
6-1-2 نظریه های تاثیر نظام اطلاعاتی بر سازمان:
در رابطه با تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان مطالعات مختلفی صورت گرفته است
و نظریات مختلفی در این زمینه وجود دارد که این نظریات در قالب دو دسته پژوهشگران اقتصادی و گروهی دیگر نطریه های رفتاری هستند.

1. نظریه های اقتصادی
الف) نظریه اقتصاد خرد:
بر مبنای این نظریه فناوری اطلاعات یکی از عوامل تولید به شمار می آید که به آسانی می تواند جایگزین سرمایه و نیروی کار شود. با بکارگیری فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی و خود کار کردن بخشی از عملیات که بیشتر به صورت دستی انجام می شد به تدریج میتوان از
هزینه و حجم نیروی انسانی کاست. بر مبنای این نظریه شمار مدیران و کارکنان دفتری نیز در نتیجه کاربرد فناوری اطلاعات کاهش می یابد.
ب) نظریه داد و ستد:
بر اساس این دیدگاه شرکتها هرچه را که از بازار تهیه م یکنند هزینه است و تمامی شرکتها می کوشند تا از هزینه های خود بکاهند. عمده هزینه هایی که در یک شرکت وجود دارند را می توان با استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی و بهره گیری آسان از پیمانکاران برون سازمانی به جای کاربرد منابع درونی از هزینه های تماس با بازار و داد و ستد بکاهد. ( دراکر2، 1988)
ج) نظریه نمایندگی:
بر اساس اسن نظریه کارفرما (مالک) گروهی نماینده استخدام می کند تا از جانب وی کارها را انجام دهند و برای انجام این کارها اختیارات محدودی به آنها تفویض می کند که این کار موجب پیدایش هزینه اجرای نمایندگی می شود. فناوری اطلاعات هزینه بدست آوردن اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن را کاهش داده و اجازه می دهد تا شرکت از هزینه نمایندگی بکاهد. ( لویت3، 1980)

2. نظریه های رفتاری
الف) نظریه تصمیم گیری و کنترل:
بر اساس این نظریه بنیان کار سازمان بر تصمیم گیری در موقعیت های نامطمئن و همراه با خطر در چارچوب قید و بندهای منطقی است. مدیران برای اخذ تصمیم متکی به اطلاعات هستند. گروه زیادی از مدیران میانی به جمع آوری اطلاعات می پردازند و تصمیم های مدیران ارشد را به کارکنان سطوح پایین می رسانند. بر اساس این نظریه فناوری اطلاعات با کاهش هزینه گردآوری و پخش گسترده اطلاعات می تواند ساختار خشک سازمان را دگرگون سازد. این سیستم ها می توانند مدیران ارشد را بی واسطه به گروه های عملیاتی پیوند داده و باعث حذف سطوح میانی شود. بر اساس این نظریه سازمانها با بکارگیری فناوری اطلاعات متمرکزتر می شوند. چرا که با کاهش فزاینده مدیران میانی، مدیران ارشد هم اطلاعات مورد نیاز خود را برای اداره سازمان به صورت مستقیم در اختیار دارند و بدون نظام اطلاعات، ساختار سازمان همچون هرمی است که همه تصمیم گیریها در بالای آن صورت می پذیرد. با وارد شدن رایانه ها به سازمانها گردآوری اطلاعات آسانتر شده و نیاز به کارکنان فرودست کمتری می باشد. در این ساختار به صورت حرف T وارونه در آمده و با گذشت زمان و گسترش فناوری اطلاعات ساختار شکل لوزی به خود می گیرد و اطلاعات به گونه ای پیوسته از هر سو گردآوری و پخش می شود. ( مالون4 ، 1997)
ب) نظریه جامعه شناختی، پایداری شیوه ها:
این نظریه بر تواناییهای انسانها و سازمان در مهار فناوری اطلاعات تاکید دارد. بنابراین سازمان آن دسته از دانش را می پذیرد که متناسب با منافع و قدرت زیر مجموعه ها، بخش ها و مدیران می باشد. در واقع گرینش برقراری قدرت متمرکز یا غیرمتمرکز در دست سازمان است.
ج) نظریه فرا صنعتی ساختار دانش گرا:
طبق این نظریه، گذار به جامعه فراصنعتی با خود دگرگونی های بنیادیت در سازمان به وجود آورده است. اختیار بجای تکیه بر سمت سازمانی، بر مبنای دانش و میل به پیشرفت استوار میگردد. شکل سازمان مسطح تر می شود زیرا کارکنان فرهیخته بیشتر مختارند و در این صورت تصمیم گیری غیر متمرکز می گردد؛ زیرا این کار در سایه افزایش اطلاعات در سازمان شدنی است.
د) نظریه های فرهنگی، فناوری اطلاعات و فرضهای بنیادین:
پاره ای از دانشمندان به ویژه مردم شناسان معتقدند که فناوری اطلاعات الزاما باید با فرهنگ سازمانی همخوانی داشته باشد تا پذیرفته شود. طبق این نظریه فناوری اطلاعات می تواند به تهدید یا پشتیبانی از فرهنگ سازمانی منجر شود.
و) نظریه های سیاسی، فناوری اطلاعات منبعی سیاسی:
سازمانها به ریز مجموعه ها و گروه های فرعی همچون بازاریابی، حسابداری و تولید تقسیم می شوند. این گروهها منافع و خواسته های جداگانه ای دارند که بیشتر اوقات بایکدیگر برخورد نموده و به رقابت می پردازند. نظریه سیاسی، نظام اطلاعاتی را پیامد برخوردها و رقابت های میان گروهی می داند که خواهان اثرگذاری بر رویه ها، روش ها و بهره مندی از منابع سازمان هستند. بنابراین فناوری اطلاعات اسیر درگیریهای سازمانی می شود؛ زیرا یکی از مهمترین منابع یعنی اطلاعات را در اختیار دارد. ( داونپورت و پیرسون5 ، 1998)
7-1-2 رویکردهای سازمان به فناوری اطلاعات:
از دیدگاه سازمانی، می توان چهار رویکرد متفاوت را در سازمان نسبت به فناوری اطلاعات مشاهده نمود. این چهار رویکرد عبارتند از: ” نادیده گرفتن” ، ” انزوا پذیری” ، ” یکپارچه سازی” و “پرستش”
نادیده گرفتن:
در حالت نخست، کارگزاران نسبت به فناوری اطلاعات بی تفاوتند و می کوشند از کنار آن بگذرند. دلایل این امر می تواند یکی از موارد عدم آگاهی یا مهارت نسبت به فناوری اطلاعات، کمبود منابع مالی، مخاطره پذیری کم، بدگمانی ناشی از تجربیات ناموفق موسسات مشابه یا ترس از تغییر و یا نبود زیر ساخت های مشابه باشد.
انزواپذیری:
در این حالت کارگزاران درک درستی از نقش اطلاعات و سواد مناسبی
نسبت به فناوری اطلاعات ندارند ولی از توانایی های این فناوری آگاهی یافته اند. در این حالت اگرچه سرمایه گذاری مناسبی روی فناوری اطلاعات صورت می گیرد اما در عمل استفاده مفیدی از این فناوری نمی شود. مدیرانی که از رایانه بعنوان دکور دفتر کار استفاده می کنند و یا سازمانی که در آن سیستم دستی و مکانیزه به طور موازی و مستمر و بدون ارتباط مشخصی کار می کنند از این دو رویکرد استفاده می کنند.
پرستش:
در این حالت کارگزارات بیش از متعادل مجذوب فناوری اطلاعات شده اند و نسبت به توانایی های آن مبالغه می کنند و آن را حلال همه مشکلات سازمان می پندارند. چنین رویکردی نیز به خاطر جنبه افراطی آن معمولا به افزایش کارایی منجر نشده و به جای آنکه در خدمت اهداف سازمان قرار گیرد، خود هدف می گردد.
یکپارچه سازی:
در رویکرد یکپارچه سازی، کارگزاران سواد اطلاعاتی مناسبی دارند و اطلاعات را یک منبع کلیدی سازمانی تلقی کرده، فناوری اطلاعات را وسیله ارزشمندی برای دستیابی به اهداف می شناستد. در این رویکرد کوشش می شود بین اهداف سارمان، اطلاعات و فناوری اطلاعات، هماهنگی و یکپارچگی صورت گرفته و فناوری اطلاعات در خدمت اهداف سازمان قرار گیرد. (هیکز6،1998(
8-1-2 چارچوبهایی برای استفاده از اطلاعات:
در این مفهوم چارچوب عبارت است از “درگیر شدن با روشهایی که افراد به کار می بندند” چارچوب به ما کمک می کند تا بفهمیم چگونه فناوری اطلاعات به افراد در محیط کار کمک می کند.در واقع چارچوب عبارت است از یک مدل مفهومی که به ما کمک می کند تا فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی را بفهمیم و در رابطه با آن بحث کنیم. چارچوب روشهایی را برای ما فراهم میکند تا بتوانیم افکار و دانسته هایمان را سازماندهی کنیم و مسائل را تجزیه و تحلیل نماییم .(لوکاس 7،2000)

1- چارچوبهای تصمیم محور:
از نظر سایمون تصمیم گیری دارای سه مرحله شناخت، طراحی و انتخاب می باشد. ولی بر خلاف نظر سایمون که تاکیر بر روشها و تکنیک های تصمیم گیری داشت. آنتونی تاکید بر هدف فعالیتهای تصمیم گیری دارد. همچنین سایمون اعتقاد بر دو نوع تصمیم برنامه ریزی شده و تصمیم برنامه ریزی نشده داشته است. ولی بر خلاف این ایده بسیاری از مسائل بینابین هستند که باید به این نکته نیز توجه کنیم. تصمیمات برنامه ریزی شده به طور سنتی به وسیله عادت، تکرار و همچنین توسط قوانین و رویه های مشخص اتخاذ نمی شوند. از جمله فنون جدید برای حل این نوع مسائل می توان به پژوهش عملیاتی، تحلیل ریاضی، مدل سازی و شبیه سازی اشاره نمود. تصمیمات غیر برنامه ریزی شده میل به سوی قضاوتی شده و شهودی بودن دارند.
2- چارچوب ترکیبی:
یکی از طبقه بندیهای مشهور مربوط به چارچوب گری و اسکات مورتن می باشد. در این مدل مورتون بیان می کند که استفاده از واژه های تصمیمات ساختاری و غیر ساختاری مناسب تر از واژه های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده می باشد. در تصمیمات ساختاری مازهای سه گانه ( تشخیص، طراحی و انتخاب) کاملا مشخص و ساخت یافته هستند ولی در تصمیم های غیر ساختاری، تمام سه مرحله غیر ساخت یافته هستند و هر تصمیمی بین این دو طیف باشد نیمه ساختاری نامیده می شود( گری و مورتن8، 1971)
2-1 جدول چارچوب گری و اسکات مورتن
برنامه ریزی استراتژیک
کنترل مدیریتی
کنترل عملیاتی
طبقه
مکان یابی صنعت، حمل و نقل
بودجه بندی گزارشهای پرسنلی
پردازش و فرآیند سفارش و حسابدار