اعتیاد به اینترنت

تعداد دختران ودردیگری تعداد
پسران بیشتر بودند، انجام شد. در هر دو موسسه، علوم کامپیوتر قسمتی از برنامه آموزشی بود.
در این مطالعه از پرسشنامه های
(General Health Questionnaire) GHQ
برگردان 28 قسمتی گلدبرگ(Goldberg’s 28-item version)
فرمی‌که حاوی اطلاعات شخصی و اجتماعی و اطلاعاتی راجع به اینکه چند سال، چند ساعت در روز / هفته از اینترنت استفاده می‌کنند تجربه های ذهنی و درک کمی و کیفی اتصال به اینترنت بود، به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد.
نتایج، یک ارتباط واقعی و آشکار بین استفاده از اینترنت بر حسب ساعت در هفته ونمرات GHQ را نشان داد.
همچنین با توجه به اظهارات گروه نمونه که در پیشینه پژوهش آمده بود، تحلیل نمونه ها ثابت کرد ارتباط واضحی بین استفاده از اینترنت و اختلالات روانپزشکی وجود دارد. (27)
– در می 2006 در دپارتمان روانپزشکی بیمارستان Yongiدر کره جنوبی تحقیقی با عنوان: “اختلالات روانپزشکی همراه در بچه‌ها و بالغین معتاد به اینترنت
در کره” توسط HaJH,YooHJ,Cho IH,Chin B,Shim D,Kim JH انجام شد.
هدف این مطالعه این بود که مسائل کلینیکی همراه اعتیاد به اینترنت را در بچه‌ها و بالغین با بهره گرفتن از مصاحبه های ساختاری ارزیابی کند.
مطالعه طی دو مرحله انجام شد به این صورت که ابتدا اعتیاد به اینترنت در میان 455 نفر از بچه‌ها(0. 9 سال 11. 9 :متوسط ) و 826 نفر از بالغین ( 0. 8 15. 8: متوسط ) جستجو گردید.
به این منظور از مقیاس اعتیاد به اینترنت Young (IAS) استفاده شد. این افراد همچنین یک معیار سایکوپاتولوژی را پر کردند تا بر اساس این دو آزمون، افراد معتاد به اینترنت و کسانی که به اینترنت معتاد نیستند مقایسه شوند. 63 نفر از بچه‌ها 8/13% و 170 نفر از بالغین 3/20% اعتیاد به اینترنت داشتند.
از بین این افراد 12 بچه (N=9 مذکر و N=3مونث ) و 12 بالغ (N=11مذکر و1 N= مونث ) بصورت تصافی برای ارزیابی شخصیتهای روان پزشکی اخیر انتخاب شدند. برای بچه‌ها ازپرسشنامه K-SADS-PL-K و برای بالغین از SCID-IV استفاده شد.
جمع آوری اطلاعات و انجام مصاحبه ها از آگوست 2003 تا اکتبر 2004 ادامه داشت. نتایج نشان داد:
در گروه بچه‌ها برای 7 نفر تشیخص ADHD (Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder) گذاشته شد. ( از نوع نا مشخص، شامل کسانی که در سطوح زیر آستانه تحریک هستند ).
متوسط نمرات ADHD آنها بر اساس مقیاس DuPauPs در 6 مورد 20% و بالاتر از متوسط بچه‌های کره ای بود. در گروه بالغین 3 مورد بیماری افسردگی 1 مورد اسکیزوفرنی و 1 مورد هم اختلال وسواسی جبری داشند.
با این مصاحبه ساختاری مشخص شد کسانی که معتاد به اینترنت هستند اختلالات روانپزشکی متعددی هم دارند. نوع این اختلالات در سنین مختلف متفاوت است. اگر چه این محققین نتوانستند نتیجه گیری کنند که آیا اعتیاد به اینترنت علت است یا نتیجه این اختلالات، اما توصیه شده پزشکان باید اختلالات روانپزشکی وابسته به سن را در کسانی که معتاد به اینترنت هستند جدی تلقی کنند. (28)

– درفوریه 2005 در بخش روانپزشکی دانشگاه Nottingham انگلستان تحقیقی با عنوان:”شیوع استفاده مرضی از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه و ارتباط آن با عزت نفس سلامت کلی و عدم بازداری”توسط Niemz K,Griffiths M,Banyard P انجام شد.
مطالعه اخیر به منظورتعیین یافته های شایع درمعتادان به اینترنت و پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان به دلیل در معرض آسیب بودن این افراد به طور اخص انجام شد.
به این منظور 371نفرازدانشجویان انگلیسی به سوالاتی که شامل:
1- پرسشنامه مقیاس استفاده مرضی از اینترنت (Pathological Internet Use (PIU) scale)
2- پرسشنامه GHQ ، 3- مقیاس عزت نفس (self-esteem scale) ، 4- معیار عدم بازداری(disinhibition) بودند، پاسخ دادند.
نتایج نشان داد 3/18 % نمونه ها که استفاده مرضی از اینترنت داشتند مشکلات بین فردی و اجتماعی و تحصیلی دارند. نتایج دیگر نشان داد استفاده کنندگان مرضی اینترنت، عزت نفس پایین تر و عدم بازداری اجتماعی بیشتری دارند. اگر چه اختلاف معنی‌داری در نمرات GHQ در آنها نبود. این نتایج بطور کلی در ارتباط با محدودیتهای متودولوژی تحقیق در نظر گرفته می‌شود. (29)

– در دسامبر2004 در مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها در دپارتمان پزشکی کالج پزشکی دانشگاه کره تحقیقی با عنوان: “همراهی اعتیاد به اینترنت با ارتقاء سلامت روش های زندگی و تعبیر سطح سلامت” توسط Kim JS,Chun BC انجام شد.
این مطالعه برای نشان دادن ارتباط بین اعتیاد به اینترنت بالغین و نیمرخ ارتقاء سلامت روش های زندگی و تعبیر سطح سلامت به منظورردیابی اثر اعتیاد به اینترنت بر سلامت بالغین انجام گرفت. آزمون دهندگان دانش آموزان سال دوم از 3 دبیرستان در شهر K در Kyung Gi province بودند. از769مورد، 764 نفر به سوالات پاسخ دادند. (3/99%) که 395 نفر (7/51% ) از دبیرستان جونیور و 369 نفر ( 48% ) دانش آموزان دبیرستانی بودند. پرسشنامه ها شامل اعتیاد به اینترنت Young، نیمرخ روش های سلامت و تعبیر سطح سلامت و ویژگیهای کلی بودند.
از آزمونهای T-test و ANOVA به منظور مقایسه بین دو گروه استفاده شد. از تست Chi2 هم برای تحلیل فراوانی ها و رگرسیون چند متغیری در برنامهSAS 8. 1 استفاده شد. نتایج، یک اختلاف آماری معنی‌داری در نیمرخ ارتقاء سلامت روش های زندگی با سطح اعتیاد به اینترنت را نشان داد. نمرات تعبیرسطح سلامت در گروه معتادان شدید، کمتربود(P<0. 0001) همچنین ارتباط معنی‌دار و قابل ملاحظه ای بین اعتیاد به اینترنت و نیمرخ ارتقاء سلامت روش های زندگی وجود داشت. ( P<0. 0001 ) نتایج رگرسیون چند گونه ای نشان داد بین نمره اعتیاد به اینترنت Young و نیمرخ ارتقاء سلامت روش های زندگی بعد از کنترل کردن متغیرها ی دیگر، ارتباط معنی‌داری وجود دارد. به گونه ای که گروه معتادان به اینترنت شدید، کمترین نمره را در نیمرخ ارتقاء سلامت روش های زندگی و همچنین در تعبیر سطح سلامت داشتند و محققان این پژوهش پیشنهاد کردند، پزشکان به اثرات منفی اعتیاد به اینترنت بر سطح سلامت بالغین توجه ویژه داشته باشند. (30)
– در فوریه 2004در دانشگاه Konkak کره جنوبی تحقیقی با عنوان: “ارتباط اعتیاد به اینترنت با افسردگی و افکار خودکشی در بالغین” توسط Ryu EJ,Choi KS,Seo JS,Nam BW انجام شد.
این مطالعه برای نشان دادن سطح اعتیاد به اینترنت و تحقیق در جهت یافتن ارتباط بین آن و افسردگی و افکار خودکشی در بالغین انجام شد.
شرکت کنندگان در این تحقیق 1670 نفر از دانش آموزان دبیرستانی یک شهرهای کره جنوبی بودند.
مقیاس اعتیاد به اینترنت برای بررسی اعتیاد به اینترنت و Disc-MDDSQ برای سنجش افسردگی در شرکت کنندگان و پرسشنامه افکار خودکشی JR برای اندازه گیری افکار خودکشی استفاده شد.
در پایان تحقیق ملاحظه شد 1/38% شرکت کنندگان در مراحل اولیه اعتیاد به اینترنت بودند و 5/1% آنها بعنوان معتادان شدید به اینترنت شناخته شدند.
رویهمرفته نمرات معیار اعتیاد به اینترنت12/52 375/57 بود. در ویژگیهای نمونه‌ها در افراد با سطوح مختلف اعتیاد به اینترنت تفاوت وجود داشت. این اختلافات در Disc-MDD-SQ و نمرات IAS در میان سطوح اعتیاد به اینترنت از نظر آماری معنی‌داربود. بطوریکه شدت اعتیاد به اینترنت ارتباط مستقیمی‌با سطح افسردگی و تصورات خودکشی داشت. (31)

بیان مساله:
بررسی آثار و پیامدهای روانی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، تحصیلی و بالینی اینترنت و رایانه، امروز نقطه عطف توجهات روانپزشکان و روانشناسان بالینی به حساب می آید. افزون بر این، چون ترکیب عناصر روان شناختی، لذت، برانگیختگی و احساس غالب بودن در اینترنت، جاذبه های آنها را نزد کاربران دو چندان کرده است. متخصصان علوم رفتاری باید بیش از پیش، نگران آثار احتمالا منفی آن بر روی جامعه باشند.
با توجه به پژوهش‌های انجام شده در مورد اینترنت، ملاحظه می‌شود که در حال حاضر اینترنت، باعث کاهش عزت نفس، پرخاشگری، انزوای اجتماعی، تنهایی، افسردگی، پیامدهای منفی جسمانی و غیره می‌گردد.
لذا این پژوهش به بررسی رابطه استفاده مرضی از اینترنت و سلامت روانی می‌پردازد. موضوعی که بررسی آن هم می‌تواند در سطح کاربردی، برای پزشکان و روانشناسان و هم در سطح نظری، امکان دستیابی به الگوهای معرفت شناختی را فراهم سازد.

اهداف پژوهش:
هدف کلی:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اختلال اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی در مراجعین به کافی نتهای شهر مشهد بوده است.

اهداف عینی (رفتاری):
1-بررسی رابطه بین اطلاعا ت جمعیت شناختی و اعتیاد به اینترنت
2- بررسی رابطه بین اطلاعا ت جمعیت شناختی و سلامت روانی
3- بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روانی آنان
اهداف فرعی :
بر اساس ابعاد 9 گانه پرسشنامه (Symptom Checklist-90-Revised)SCL-90-R، 9 هدف فرعی خواهیم داشت.
1- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و جسمانی سازی
2- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و وسواس-اجبار
3- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و حساسیت در روابط بین فردی
4- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و افسردگی
5- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و اضطراب
6- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و حالات پارانوئیدی
7- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و خصومت و پرخاشگری
8- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و حالات سایکوتیک
9- بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت و فوبیا

فرضیه یا سوال تحقیق:
1-شیوع اختلالهای روانی در افرادی که استفاده مرضی از اینترنت دارند بیشتر از افرادی است که چنین تجربه ای ندارند.
2-سلامت روانی کاربران معتاد به اینترنت، کمتر از افراد عادی است.
3- بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی، همبستگی منفی وجود دارد.

تعریف واژگان تحقیق:
الف)اختلال اعتیاد به اینترنت
تعریف نظری: بطور کلی این اختلال را می‌توان به عنوان نوعی استفاده از اینترنت که بتواند مشکلات روانشناختی، اجتماعی، درسی یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند، تعریف کرد. رایج ترین اصطلاح ” اعتیاد به اینترنت ” است که نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت ایجاد می‌کند و با ویژگیهای زیر تعریف می‌شود:
1-هزینه روز افزون برای اینترنت و موضوعات مربوط به آن
2-احساس هیجانی نا خوشایند (مانند اضطراب، افسردگی و مانند آن) در زمانی که فرد در تماس با اینترنت نیست.
3-قابلیت تحمل و عادت کردن به اثرات در اینترنت بودن.
4-انکار رفتارهای مشکل زا
این دیدگاه اختلال را به عنوان اختلال تنشی یا کنترل تکانه مانند قمار بازی مرضی در نظر می‌گیرد. (‍Caplan، 2002)(3)
تعریف عملیاتی: معتاد به اینترنت به فردی گفته می‌شود که با توجه به پرسشنامه 8 ماده ای اعتیاد به اینترنت Young (IAS) که اصلاح شده معیارهای قمار بازی بیمار گونه است، اگر کسی در این آزمون به پنج مورد یا بیشتر جواب “بله” بدهد به عنوان معتاد به اینترنت در نظر گرفته می‌شود. (3)
ب)سلامت روان
تعریف نظری: سلامت روان عبارتست از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی بطور منطقی، عادلانه و مناسب. (WHO ، 1994)(9)
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد در پرسشنامهSCL-90-R به دست می آورد.

واژگان کلیدی فارسی:
اختلال اعتیاد به اینترنت
سلامت روان
چک لیست علائم روانی
واژگان کلیدی انگلیسی:
1-Internet addiction
2-Mental health
3-SCL-90-R

جامعه پژوهش:
کلیه افرادی که در شش ماهه دوم سال 1384 به کافی نتهای شهر مشهد مراجعه کردند.

معیارهای شمول:
افرادی که بر اساس پرسشنامه Young اختلال اعتیاد به اینترنت دارند.

معیارهای حذف نمونه:
1-افرادی که تمایل آزادانه و داوطلبانه در پژوهش را نداشته باشند.
2-پرسشنامه هایی که کامل تکمیل نشده باشند.
3-سابقه قبلی اختلال روانپزشکی یا درمان روانپزشکی قبل از شروع به استفاده از اینترنت داشته باشند.
4-کسانی که کمتر از 15 سال باشند.
5- کسانی که تحصیلات پایین تر از سوم راهنمایی داشته باشند.

حجم نمونه پژوهش وروش نمونه‌گیری:
طی چند مرحله تصادفی ابتدا از مناطق 11 گانه شهر مشهد بر اساس تقسیم بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر داری از هر منطقه 2 کافی نت انتخاب شد یعنی مجموعا 22 کافی نت و بعد به طور تصادفی افرادی که به کافی نت مراجعه کردند با هماهنگی مورد سوال قرار گرفتند.
نمونه پژوهش 115 نفر بودند و 15 نفر به دلیل عدم تکمیل پرسشنامه از نمونه حذف شدند ونمونه پژوهش، 100 نفر انتخاب شدند. حجم نمونه از طریق فرمول :

انتخاب شده است که در آن p، براورد نسبت صفت متغیر با بهره گرفتن از مطالعات قبلی وq =1-p
است و در سطح اطمینان 95/0، بر آورد شده است. ضمنا اشتباه مجاز نسبت یاد شده، 08/0 اختیار شده است(32). و حجم جامعه با توجه به تحقیقات قبلی (صارمی، 1382 ) 500 N= فرض شده است.
در این صورت:

چون تعداد نمونه (n) بدست امده از فرمول، نسبت به حجم جامعه (N)، کوچک می‌باشد، حجم نمونه محاسبه شده به عنوان نمونه نهایی مورد نظر قرار می‌گیرد. در غیر اینصورت تعداد نمونه را نامیدیم و با بهره گرفتن از رابطه تعداد نمونه را برای حجم نهایی تعدیل کردیم:

که در این رابطه، حجم نمونه است که باید تعدیل می‌شد. در نهایت:

بدست آمد.
متغییرهای پژوهش:
متغییرمستقل: اختلال اعتیاد به اینترنت
متغییروابسته: بهداشت روان و اختلال روانی
1-جسمانی سازی
2-وسواس-اجبار
3-حساسیت در روابط بین فردی
4-افسردگی
5-اضطراب
6-حالات پارانوئیدی
7-خصومت و پرخاشگری
8-حالات سایکوتیک