مقاله علمی با منبع : توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم …

بهترین نتیجه را در بین ذرات مشخص می‌کنیم.سرعت را برای هر ذره به‌روزرسانی می‌کنیم.موقعیت را برای هر ذره به‌روزرسانی می‌کنیم.تا[…]

Read more