تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور- قسمت …

کارکرد (محصول)اساسی و کیفیت تحققمشتری(خدمت گیرندگان)شکل شماره 5-2- عناصر اساسی مأموریت سازمان(مأخذ: محمد قلیها و همکاران،115:1388)3-5-3-2)اهداف بلند مدتتعیین اهداف از[…]

Read more