ارزیابی عوامل مؤثر بر تعیین سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش شرکت‌های فعال …

استراتژی مدیریت بدهی جاری=بدهی جاری/کل داراییاستراتژی مدیریت سرمایه در گردش=میانگین رشد استراتژی دارایی‌های جاری و استراتژی بدهی جاریمحمدی (1388) در تحقیق[…]

Read more