جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به …

کیفیمعنویشهود[۱۵۱] ۲-۷ پیشینه پژوهش۲-۷-۱پژوهش‌های داخلی و خارجی– مرعشی و همکاران در سال (۱۳۹۱) در پژوهشی که تحت عنوان «تأثیر آموزش[…]

Read more