بررسی میزان تاثیرآموزش مبتنی برپردازش فراشناختی درارتقاء سطح مهارت های حل مساله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………II عنوان به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….I شماره              صفحه جدول شماره 2-1: جمع بندی نظریه ها و دیدگاه های موجود در حیطه فراشناخت……………………………29[…]

Read more