جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به …

کیفیمعنویشهود[۱۵۱] ۲-۷ پیشینه پژوهش۲-۷-۱پژوهش‌های داخلی و خارجی– مرعشی و همکاران در سال (۱۳۹۱) در پژوهشی که تحت عنوان «تأثیر آموزش[…]

Read more

سایت مقالات فارسی – بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به …

نمودار ۴-۳: هیستوگرام باقیمانده استانداردشده ۶۶نمودار ۴-۴: پراکنش باقیمانده اطراف خط نرمال ۶۶نمودار ۴-۵: هیستوگرام باقیمانده استانداردشده ۶۸نمودار ۴-۶: پراکنش[…]

Read more