حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و …

H5: رضایت مشتری بر حفظ مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد.۱-۷٫ متغیرهای پژوهش۱-۷-۱٫ متغیرهای مستقلبازاریابی رابطه مند[۷]اعتماد[۸]تعهد[۹]مدیرت ارتباطات[۱۰]مدیریت تعارض[۱۱]وفاداری[۱۲]رضایت[۱۳]۱-۷-۲٫ متغیرهای[…]

Read more