بررسی میزان تاثیرآموزش مبتنی برپردازش فراشناختی درارتقاء سطح مهارت های حل مساله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………II عنوان به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….I شماره              صفحه جدول شماره 2-1: جمع بندی نظریه ها و دیدگاه های موجود در حیطه فراشناخت……………………………29[…]

Read more

تبیین سازواری رویکرد تربیتی پرسش محوری با اقتضائات عصر اطلاعات و ارتباطات و واکاوی میزان همسویی …

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 210     6-2- فرهنگ در مدارس ابتدایی …………………………………………………………………………………………………. 211     6-3- پیشنهادهای تربیتی ……………………………………………………………………………………………………………. 212    […]

Read more