ارزیابی برخی شاخص¬های زیستی عروس¬ماهی زاینده¬رود Petroleuciscus esfahani در پاسخ به ترکیبات مخرب سیستم اندوکراینی در رودخانه زاینده¬رود- قسمت ۱۷

همر[۵۹] و همکاران (۲۰۰۱) پس از ۵ روز تیمارجنس نر ماهی Cyprinodin variegates با نانیل­فنول، متوکسی­کلر و اندوسولفان، توانستند بیان ژن ویتلوژنین (VTG[…]

Read more

ارزیابی رابطه¬ی نظریه¬ی وابستگی منبع مبتنی بر ایزو۹۰۰۰، با عملکرد عملیاتی شرکت¬های دارای گواهینامه¬ی ایزو۹۰۰۰؛ مطالعه¬ی موردی (شرکت¬های استان گیلان)- قسمت ۱۳

مشتریانمشتریانمسئولیت مدیریتمدیریت منابعاندازه گیری،بهبودبتحقق محصولمحصولالزاماترضایتفعالیت های ارزش افزاجریان اطلاعات (شکل ۲-۸) الگوی نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر فرایندبه علاوه، روش[…]

Read more

بررسی رابطه بین رابطه ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نیمسال اول ۹۴-۱۳۹۳- قسمت ۴

سازمان بهداشت جهانی نیز کیفیت زندگی را این‌گونه تعریف می‌کند : « ادراک افراد از موقعیتشان در زندگی، در متن[…]

Read more