مطالعه ی باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد بیوسورفکتانت از نفت خام ایران

دانشگاه آزاد اسلامیواحد ارومیهدانشکده علوم پایهپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته : زیست فناوری (بیوتکنولوژی)گرایش:میکروبیعنوان :مطالعه ی باکتری های[…]

Read more