علمی

وابستگی و شبکه ای

(2-11) به رابطهی زیر برای پتانسیل الکترواستاتیکی میرسیم:(2-12) میانگین چگالی جریان بر حسب با رابطهی زیر داده…

علمی

معادله و مجموعه

2-1-1 عمومیت رسانش متناوب در جامدات بینظم مطالعات تجربی انجام شده بر روی رسانش متناوب در جامدات…

کافه میتا