منابع تحقیق درباره تحلیل اطلاعات

……………………………………………………………27
2-11- خصوصی سازی در ایران …………………………………………………………………………………………………………29
2-12- موانع خصوصی سازی در ایران ………………………………………………………………………………………………31

فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
2-13- خصوصی سازی به عنوان بخشی از برنامه های افزایش کارایی ………………………………………………..33
2-14- وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود …………………………………………………….34
2-15- اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی قبل از واگذاری …………………………………………………………34
2-16- فراهم سازی مقدمات چشمگیر برای فروش شرکت های بزرگ ………………………………………………35
2-17- رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری………………………………………………………………………………….35
2-18- اولویت بندی موسسات و بخشهای اقتصادی در واگذاری امور …………………………………………………35
2-19- جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش خصوصی و اعمال نظارت های پس از واگذاری شرکت ……36
2-20- چارچوبهای تحلیل عوامل مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی ……………………………………………………36
2-21- چارچوب زیرساخت سیاسی خصوصی سازی ………………………………………………………………………….38
2-22- شفافیت و عادلانه بودن فرایند خصوصی سازی ……………………………………………………………………..40
2-23- استراتژی خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………….40
2-24- انتخاب شیوه خصوصی سازی مناسب …………………………………………………………………………………….41
2-25- یک معامله مدیریت شده به طرز حرفه ای ……………………………………………………………………………..41
2-26- ابعاد و مؤلفه های خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………….42

فهرست مطالب

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
2-26-1- بعد اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………42
2-26-2- ابعاد سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………43
2-26-3- ابعاد قانونی و حقوقی ………………………………………………………………………………………………………..44
2-26-4- ابعاد نهادی و سازمانی (تجدید ساختار) …………………………………………………………………………46
2-26-5- ابعاد اجتماعی و فرهنگی …………………………………………………………………………………………………..47
2-26-6- ابعاد مدیریتی و اجرایی ……………………………………………………………………………………………………..48
2-26-7- ابعاد جهانی و بین المللی (جذب سرمایه گذاران خارجی) ……………………………………………..49
2-26-8- ابعاد مجازی ……………………………………………………………………………………………………………………….49
2-26-9- ابعاد روشی خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………50
2-27- پیشینه مطالعات انجام شده در مورد خصوصی سازی ……………………………………………………………51
2-28- تعریف بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………56
2-28-1- کارایی ………………………………………………………………………………………………………………………………….56
2-28-2- راههای افزایش کارایی ………………………………………………………………………………………………………..57
2-28-3- اثر بخشی …………………………………………………………………………………………………………………………….57
2-28-4- در واقع ………………………………………………………………………………………………………………………………..58
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
2-28-5- عوامل موثر بر اثر بخشی …………………………………………………………………………………………………….58
2-29- خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………….58
فصل سوم : روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….59
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………60
3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-3- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-3-1- متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………. 61
3-3-2- متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….62
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………..62
3-6- مقیاس اندازه گیری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….63
3-7- جامعه آماری و تعداد نمونه ………………………………………………………………………………………………………..65
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………………..66
3-9-روش اجرای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………..66
3-10-روش تجزیه وتحلیل ………………………………………………………………………………………………………………….66
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
3-11- خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق……………………………………………………………68
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………69
4-2- ویژگیهای جامعه آماری مورد مطالعه بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی ………………………… 70
4- 3- 1- آزمون سوال اصلی اول …………………………………………………………………………………………………….. 71
4- 3- 1-1- آزمون سوال فرعی (1) ………………………………………………………………………………………………… 71
4- 3- 1-2- آزمون سوال فرعی (2) ………………………………………………………………………………………………… 72
4- 3- 2- آزمون سوال اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………….. 73
4- 3-3- آزمون سوال اصلی سوم ……………………………………………………………………………………………………… 76
4-3-4- سوال اصلی چهارم ………………………………………………………………………………………………………………. 77
4-3-4-1- سوال فرعی (1) ………………………………………………………………………………………………………………. 78
4-3-4-2- سوال فرعی(2) ………………………………………………………………………………………………………………… 79
4-3-4-3- سوال فرعی(3) ………………………………………………………………………………………………………………… 80
4-4- خلاصه فصل چهار ……………………………………………………………………………………………………………………..81
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………….82
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
5- 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………83
5- 2- خلاصهیافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..83
5- 3- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………..84
5-3-1- نتایج سوال اصلی اول ……………………………………………………………………………………………………………84
5-3-2- نتایج سوال اصلی دوم ……………………………………………………………………………………………………………84
5-3-3- نتایج سوال اصلی سوم …………………………………………………………………………………………………………..84
5-3-4- نتایج سوال اصلی چهارم ……………………………………………………………………………………………………….85
5-4- نتیجه گیری از سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………….85
5- 5- پیشنهادهایی برای محققان آینده …………………………………………………………………………………………..87
5-7- خلاصه فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………… 88
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 89
منابع و مآخد فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
منابع و مآخد انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 91
فرم پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………95

فهرست جداول
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
جدول شماره 3-1 : متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………….61
جدول شماره 3-2: شاخص های کارایی و اثر بخشی به همراه شماره سوالات مربوط در پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
جدول 3-3 : جدول تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………67
جدول 4- 1: نتایج حاصل از بررسی انتظارات و ادراکات پاسخ دهندگان در مورد سوال فرعی(1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
جدول 4- 2 : نتایج حاصل از بررسی انتظارات و ادراکات پاسخ دهندگان در مورد سوال فرعی(2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
جدول4-3: شاخص های برازندگی مربوط به تحلیل عاملی عامل های منتخب جهت ارزیابی خصوصی