مقاله رایگان با موضوع بی تفاوتی سازمانی

1-6-1-روش تحقیق 6

1-7-روش گردآوری اطلاعات 6
1-7-1-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6
1-8-قلمرو زمانی تحقیق 7
1-9-قلمرو مکانی تحقیق 7
1-10-تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها 7
1-11- 1)تعاریف نظری 7
1-11-2) تعاریف عملیاتی واژه ها 7
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مفهوم پدیده بی تفاوتی : 10
2-2- نمادها، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی: 11
2-3-عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی : 12
2-4- راهحل ها و راه کارهایی تحدید و تضعیف علل و عوامل ایجاد کننده بی تفاوتی سازمانی: 15
2-5-پیشینه و بحث نظری در مورد بی تفاوتی(بی تفاوتی اجتماعی در ایران): 16
2-6-پشتوانه های نظری در دیدگاه جامعه شناسان 19
2-7- مفهوم تفاوت فردی و ویژگی های شخصی در سازمان 23
2-8-منشا تفاوت های فردی و عوامل تعیین کننده 24
2-9-تفاو تهای فردی و شخصیت 25
2-10-شخصیت و رفتار سازمانی 28
2-11- تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن 34
2-11-1-دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی 38
2-11-3-انواع تعهد سازمانی 41
2-12-حمایت سازمانی 46
2-12-1-نظریه حمایت سازمانی ادراک شده 47
2-13-پیشینه تحقیق 52
فصل سوم: روش تحقیق
3- 1- مقدمه 55
3- 2- نوع تحقیق 55
3-3- روشها و ابزار گردآوری اطلاعات 56
3-3-1- روش بررسی اسناد و مدارک 56
3-3-2-روش میدانی 56
3-4-مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها 56
3- 5- مقیاس اندازه‌گیری نگرشها 56
3-6-طرح تحقیق 57
3-6-1-هدف مطالعه 57
3-6-2- نوع مطالعه 57
3-6-3-میزان دخالت محقق در پژوهش 57
3-6-4- مکان بررسی: طبیعی و ساختگی 57
3-6-5-واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد ، زوجها، گروهها، سازمانها 58
3-6-6-افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای 58
2-6-7-جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش 58
3-6-8- حجم نمونه آماری 58
3- 6- 10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 59
3- 6- 11- روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات 59
3-7 -2 – سازگاری درونی سنجه ها 60
3-6-2) آزمون پایایی 60
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها : 61
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1)مقدمه 63
4-2) بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی 63
4-2-1 )جنسیت 63
4-2-2) تاهل .
4-2-3 )سن 64
4-2-4 )تحصیلات 65
4-3) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها: 67
4-3- آزمون فرضیات تحقیق 68
4-3-1- آزمون فرضیات پژوهش 68
4-3-2- آزمون فرضیه اول 69
4-3-3-آزمون فرضیه دوم 70
4-3-4- آزمون فرضیه سوم تحقیق 71
4-3-5- آزمون فرضیه اصلی دوم 71
4-3-5- آزمون فرضیه چهارم 72
4-3-5- آزمون فرضیه پنجم 73
4-3-5- آزمون فرضیه ششم 74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 76
5-2-نتایج حاصل از آزمون سوالات تحقیق 76
5-2-1- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول: 76
5-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 77
5-2-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 79
5-2-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 80
5-2-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم 81
5-2-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 83
5-2-7- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم 84
5-2-8- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم 85
5-3)پیشنهادات 86
5-3-1)پیشنهادات اجرایی 86
5-3-2)پیشنهادات برای تحقیقا ت آتی 86
منابع 87
منابع فارسی 87

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منابع انگلیسی 89

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-2 مقایسه شهودی تعهد و کارآمدی(آلن لاوتن و میشائیل ماکیابلی 2006:703) 41
جدول3-1: مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی 61
جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 63
جدول 4-2: توزیع فراوانی سن پاسخگویان 64
جدول 4-3: توزیع فراوانی سابقه کاری پاسخگویان 65
جدول 4-4: توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخگویان 66
جدول4-3: بررسی توزیع نرمال متغیر های خصوصیات شخصی و سازمانی ( آزمون کلوموگروف اسمیرنوف) 68
جدول4-5: آزمون رگرسیون فرضیه اصلی اول تحقیق 69
جدول4-6: آزمون رگرسیون سوال دوم تحقیق 70
جدول4-7: آزمون رگرسیون فرضیه سوم تحقیق 70
جدول4-8: آزمون رگرسیون فرضیه سوم تحقیق 71
جدول4-9: آزمون رگرسیون فرضیه اصلی دوم تحقیق 72
جدول4-10: آزمون رگرسیون فرضیه پنجم تحقیق 73
جدول4-11: آزمون رگرسیون فرضیه پنجم تحقیق 73
جدول4-12: آزمون رگرسیون فرضیه پنجم تحقیق 74

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 2-1: رابطه شخصیت با نگرش ها و رفتارهای کارکنان سازمان 34
نمودار 2-2:پیش شرط ها و تاثیرات حمایت سازمانی با استفاده ازروش فراتحلیل وتحقیقات انجام شده درطی سالهای 1986-2002 میلادی منبع: آرهووادیس وآیزبرگر(2000). 50

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل 4-1: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 64
شکل 4-2: نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سن 65
شکل 4-3: نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 66
شکل 4-4: نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی 67

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خصوصیات شخصی و سازمانی در بی تفاوتی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه کاشان)میباشد. این پژوهش توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 440 نفر تشکیل دادهاند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، 205 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته 28 سوالی بوده که روایی آن را اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار دادند و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 832/0بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از شاخص رگرسیون خطی به کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد از بین ویژگی های فردی موثر در بی تفاوتی سازمانی بی تفاوتی درونی با ضریب بتای 455/0 بیشترین نقش را داشته و مولفه های عدم شناخت نیازهای فردی و ادراک بی عدالتی در مرتبه های بعدی در بی تفاوتی سازمانی دارا می باشد. از بین ویژگی های سازمانی موثر در بی تفاوتی سازمانی نیز مولفه ضعف های ساختاری با ضریب بتای 350/0 بیشترین درصد پیش بینی را در بین سایر مولفه ها بر روی بی تفاوتی سازمانی دارا می باشد.

کلید واژه: بی تفاوتی سازمانی، ساختارسازمانی، ویژگی فردی، بی عدالتی ادراک شده

1-1- مقدمه
حالتی را که وقوعپدیده های پیرامونی و مشخصاً تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی(موفقیت و شکست سازمان) برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند بیتفاوتی سازمانی نامیده میشود. در سطح سازمانی ، افرادی که علاقهی شغلی نداشته باشند، به تدریج در کار خود دچار فرسودگی شغلی و نهایتاً بیتفاوت میشوند(بهداد، 1381: 312). بی تفاوتی سازمانی برای افراد مخرب است و خلاقیت و ریسکپذیری را سرکوب می کند( شاهین پور،2007: 42).
آن چه باعث تسلیم شدن و بیتفاوت شدن افراد میگردد، نارضایتی عمیق افراد به مدت طولانی است ( اسلامی، 1387: 23). در دنیای سازمانی، پدیدهی بیتفاوتی ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری مشغولند و در محیط کار خود به این واقعیت تسلیم میشوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد بیتفاوتی زمانی اتفاق میافتد که فردی امید خود را برای نایل آمدن به اهدافش از دست میدهد و میکوشد تا از منبع نامیدیاش کناره بگیرد (رضائیان،1378: 99). در واقع، یکی از مسائلی که در سازمانها شایع است ولی توجه کمتری به آن میشود یا بهتر است بگوییم هیچ توجهی نمیشود پدیده بیتفاوتی در سازمانهاست.
بیتفاوتی یک فرایند کند است که به تدریج در افراد ظاهر میشود (دانایی فرد و اسلامی، 2010) بیتفاوتی سرمایه انسانی با ترس و خیانت آمیخته شده است و نه با اطمینان و صداقت (کیونها و همکاران، 2009: 92) پس بر روی کارکنانی که به بیتفاوتی سازمانی دچار شده اند نمیتوان برای نیل به اهداف سازمان حساب باز کرد. بنابراین، بیتفاوتی به همراه ویژگی های فرهنگی و ملی سازمانهای رسمی میتواند موجب تحقیقات زود هنگام سازمانی شود( میر، 1995: 32)
1-2- بیان مسئله
بیتفاوتی کارکنان نسبت به مسائل و مشکلات سازمان، مشکلی است که در ایران گریبانگیر اکثر سازمانهای دولتی و بعضی سازمانهای غیر دولتی است. مدیران در برخورد با این موضوع عکس العملهای متفاوت از خود نشان میدهند، بعضی فقط حرص میخورند، بعضی چون چاره ای نمی یابند بی تفاوت میگذرند، بعضی چاره کار را آموزش کارکنان می دانند، بعضی (مدیران بی تجربه) اصلاً متوجه آن نمیشوند. آنها در سازمان خود مشکلی نمیبینند. بی تفاوتی نوعی انحراف از وضعیت متعادل در سازمان است. در مدیریت بحران نیز، بحران را انحراف از وضعیت تعادل تعریف کردهاند. پس شاید بتوان بیتفاوتی را نیز نوعی بحران نامید. اگر به بی تفاوتی مانند دیگر عوامل بحران زا از قبیل: کاهش نقدینگی، یا عدم فروش کالای تولید شده و مواردی از این دست، توجه شود، می توان به آن به عنوان یک عامل تخریبی در سازمان نگاه کرد. بی تفاوتی را شاید بتوان یک بحران خاموش، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا نام نهاد.در واقع روح بی تفاوتی در کارکنان، انگیزه تلاش را از آنها می گیرد و در پی کارکنان بی تفاوت، سازمان بی تفاوت شکل می گیرد( 2003،Keefe).
بیتفاوتی، زمانی ایجاد می شود که شخص پس از ناکامی طولانی،امید تحقق هدف یا هدف های خود را در وضعیتی به خصوص از دست میدهد و میخواهد از منشا ناکامی خود کناره گیری نماید(رضاییان، 1379). از نظر روانشناسان، ناکامی خود نتیجه بی حاصل ماندن تلاشهای فرد در راه حصول به هدف به دلیل مواجه شدن بامانع یا موانع و عدم توفیق در جایگزینی هدف یا یا اهداف است(میرحسینی زواره، 1374 ). محققان مدیریت حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده های پیرامونی و بویژه تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند، بی تفاوتی سازمانی نامیده اند(کشاورز حقیقی، 1391).
علایمی که میتواند برای فرد بی تفاوت در سازمان نام برد عبارتند از:
فرد شخصیت خود را از دست میدهد و به هنگام واکنش از دربرابر دیگران، از نظر شخصیتی وجه منفی به خود می گیرد.
– کار انجام شده را معرف خود نمی داند.
– از نظر فیزیکی، جسمی،ذهنی و احساسی، تهی می شود(رابینز، 1374)
نتایج بررسیهای انجام گرفته در خصوص عوامل اثرگذار بر بی تفاوتی سازمانی نشام میدهد که این عوامل را می توان در سه گروه اصلی طبقه بندی نمود:
1. خصوصیات شخصیتی: یکی از عواملی که می تواند برایجاد حس بی تفاوتی در کارکنان سازمان اثرگذار باشد، ویژگی ها و خصوصیات شخصی کارکنان است. ادراک بی عدالتی از سوی سازمان به فرد، بی تفاوتی درونی یاعدم علاقه فرد نسبت به شغل خویش و عدم آگاهی یا عدم شناخت فرد از نیازهای خویش از جمله ابعاد تشکیل دهندهی حس بی تفاوتی در کارکنان است.
2. خصوصیات سازمانی: ویژگیها و خصوصیات سازمان ازجمله عوامل موثر دیگر در ایجاد بیتفاوتی کارکنان نسبت به سازمان است. مشکلات سازمانی که می تواند به ایجاد بی تفاوتی در سازمان منجر شود عبارتند از: ضعف نظام مدیریت منابع انسانی، مشکلات ساختاری(از قبیل ساختارسازمانی بلند و طولانی، وجود بوروکراسی شدید و عدم وجود فرصت برای مشارکت در تصمیم گیریها) و ضعف در تواناییهای مدیریتی بین مدیران سطوح مختلف.
3. ویژگیهای محیطی: مطالعات انجام شده در این خصوص نشان می دهد که ویژگیهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در محیط خارج سازمان می تواند بر شکل گیری بی تفاوتی سازمانی کمک نماید.
اکنون یکی از چالشهایی که نظام اداری در ایران را بامشکلات جدی مواجه نموده، بی تفاوتی افراد نسبت به سازمان است. مراجعه به مدیران و مصاحبه با آنان و مشاهده رفتار کارکنان نشان می
دهد که این مسئله بویژه در سازمانهای دولتی خودنمایی می کند. دراین میان دانشگاهها به عنوان سازمانهایی که باید ترویج دهندهی روحیه ابداع و نوآوری در میان متخصصان باشند نیاز به کارکنان و اساتیدی دارند که تعهد بالایی نسبت به اهداف سازمان داشته باشند. باتوجه به مشاهده این پدیده در میان کارکنان و اساتید دانشگاه کاشان، این تحقیق در پی آن است تا عوامل موثر درون سازمانی موثر بر ظهور بی تفاوتی سازمانی را در این دانشگاه مورد مطالعه قرار دهد.
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق
در عصر اطلاعات، فناور یهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات با شتاب چشمگیری تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار دادهاند، اما این اتفاق نظر وجود دارد که هنوز بزرگترین و اصلیترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است (ابراهیمی بلوط بازه، 1388 )، زیرا این اشخاص هستند که سازمانها را به وجود میآورند، مسیر آنها را مشخص و هدایت میکنند و به آنها حیات دوباره میبخشند (مورهد و گریفن ، 1385 ). کارکنان، مزیت رقابتی واقعی به شمار میروند. از مهم ترین مسایل منابع انسانی در عصر حاضر، بی تفاوتی سازمانی کارکنان است. حالتی که تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند، «بی تفاوتی سازمانی» نامیده اند. هدف این مطالعه، دست یابی به نظریهی مدیریت بیتفاوتی سازمانی در یک بانک خصوصی است و محقق از روش نظریهی داده بنیاد مبنایی بهره جسته است. براساس این روش، مصاحبه ها انجام شد و کدگذاری باز با توجه به علل بی تفاوتی سازمانی صورت گرفت. راههای مدیریت بیتفاوتی سازمانی نیز با نمونه گیری گزینشی با توجه به علل یافت شده کدگذاری انتخابی تعیین شدند. بهبود سیستم های ارزیابی عملکرد، حقوق و وپاداش؛ ارتقا؛ انتصاب های شفاف و عادلانه، توجه بیش تر به مسایل و رفاه شخصی و خانوادگی کارکنان، استفاده از بسته های منعطف کاری و توجه به رفتار شهروندی سازمانی- همگی- از مواردی هستند که ضمن اثرپذیری از مهارت مدیران با بهبود سیستم انگیزش، موجب خلاقانه تر شدن سازمان و بهتر شدن ادراک عدالت سازمانی کارکنان می گردد که در نهایت به مدیریت بی تفاوتی سازمانی کارکنان منجر می شود.
1-4-هدف اصلی :

1-4-1-اهداف فرعی:
1-5-فرضیه اصلی :
خصوصیات شخصیتی کارکنان(ویژگی های فردی) در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.
خصوصیات سازمانی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.
تاثیر کلیه عوامل موثر در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان یکسان است.
1-5-1-فرضیات فرعی:
1. ادراک بی عدالتی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.
2. بی تفاوتی درونی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.
3.عدم شناخت نیازهای فردی از سوی کارکنان در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است
1. ضعف نظام مدیریت منابع انسانی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.
2. وجود ضعف های ساختاری در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.
3.ضعف مهارتهای مدیریتی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.
1-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
1-6-1-روش تحقیق
از آنجا که هدف از این تحقیق، توصیف شرایط و پدیده های مورد بررسی، به منظور شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری رساندن به فرآیند تصمیم گیری می باشد، این تحقیق را براساس