خرید پایان نامه مدیریت : تحلیل سلسله مراتبی

2-3-4 فرایند برگزاری مناقصات طبق قانون………………………………………………………………………………………………………..
21
2-4 اهداف حاکم بر قانون بر گزاری مناقصات……………………………………………………………………………………………………
28
2-4-ا 1یجاد یکپارچکی در مقررات ناظر به خرید های دولتی………………………………………………………………………………
29
2-4-2 تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه…………………………………………………………………………………………………………
32
2-4-3 رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله …………………………………………………………………………………
33
2-4-4شفافیت در فرایند مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………
35
2-4-5 ایجاد رقابت بیشتر در خریدهای دولتی ………………………………………………………………………………………………….
36
2-4-6 رسیدگی به اعتراضات…………………………………………………………………………………………………………………………
37
2-5 اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب…………………………………………………………………………………………………………
37
2-6 اصول بنیادی مقررات بر گزاری مناقصه……………………………………………………………………………………………………..
40
2-7 نارسایی و مشکلات فرایند برگزاری مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………….
40
2-7-1 تعدد قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………………………………………..
40
2-7-فقدان تعاریف دقیق درقوانین …………………………………………………………………………………………………………………..
41
2-7-3 عدم شفافیت کافی فرایند برگزاری مناقصات در قوانین ……………………………………………………………………………
41
2-7-4 مغایرت برخی از مقررات مناقصه با ماده 35 برنامه سوم توسعه ………………………………………………………………..
41
2-7-5گسترش شرکتهای دولتی ………………………………………………………………………………………………………………………
42
2-7-6 شفاف نبودن میزان مسئولیت مناقصه گزاران …………………………………………………………………………………………..
42
2-7-7 نبود معیار مشخص برای تعدیل نصاب انواع معاملات……………………………………………………………………………….
42
2-7- 8 عدم امکان نظارت صحیح به دلیل تعدد نصاب ها…………………………………………………………………………………..
43
2-7-9 نبود بانک اطلاعاتی منسجم…………………………………………………………………………………………………………………..
43
22-7-10 فقدان برنامه زمانی در مناقصات و طولانی شدن فرایند اجرا…………………………………………………………………..

43
2-7-11 اتکا به کمترین قیمت بدون توجه کافی به کیفیت ………………………………………………………………………………….
44
2-7-12بروزفسادبدلیل شفاف نبودن فرایندمناقصه
44
2-7-13 مشکلات ناشی از نرخگذاری یا فهرست بهای کالا ها و خدمات مورد مناقصه …………………………………………
45
2-7-1 نبود مرجع بی طرف و متخصص برای رسیدگی به اختلافات طرفین……………………………………………………….
46
2-7-15 ترویج تصمیمات غیر کارشناسی …………………………………………………………………………………………………………
46
2-7-16 افزایش هزینه ها به دلیل عدم تامین به هنگام اعتبار………………………………………………………………………………..
47
2-8 مدل های تصمیم گیری چند معیاره ……………………………………………………………………………………………………………
47
2-8- 1 روش تاپسیس TOPSIS………………………………………………………………………………………………………………………
48
2-8-2 تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………………………..
50
2-8-3 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………………………………………..
51
2-8-4 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………………………………………….
51
2-9 مروری برتحقیقات گذشته ……………………………………………………………………………………………………………………….
55
فصل سوم
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
60
3-2 اهداف – سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. ……………………..
60
3-3 متدولوژی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………
61
3-3-1 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..
61
3-3-2شیوه ها و ابزارهای جمع آوری داده……………………………………………………………………………………………………….
62
3-3-3 جامعه نظری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………..
63
3-3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………..
63
الف.شناسایی و تعیین اوزان اهمیت مبانی شکست مناقصات دولتی………………………………………………………………………
64
ب. شناسایی و غربال اولیه عوامل مؤثر برناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………………………………………………….
64
ج. اولویت‌بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………………………………………………………………
65
3-4 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
65
فصل چهارم
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
66
4-2 نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
66
3-3 شناسایی مبانی شکست مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………………………..
67
3-4 تعیین اوزان اهمیت مبانی شکست مناقصات دولتی………………………………………………………………………………..
69
3-5 شناسایی عوامل مؤثر برناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………..
72
3-6 غربال اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی………………………………………………………………………………
74
4- 7 رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی………………………………………………………………………………..
81
4-8 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………
81
فصل پنجم
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
82
5-2 نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
82
3-5پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….
85
5-4 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………………………………………
87
پیوست ها
شکل 1-1مراحل انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..
6
جدول 2-1 ابزارها و شیوه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات (به تفکیک مراحل مختلف پژوهش)…………..
6
شکل 2-1 زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی……………………………………………………………………….
18
شکل 2-2 شمای کلی فرآیند مناقصه………………………………………………………………………………………………………………
21
شکل 2-3 نمایش فرآیند سلسله مراتبی………………………………………………………………………………………………………………
52
جدول 3-1 ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم……………………………………………………………………………………………..
52
3-1 طیف ساعتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
62
شکل
3-2- مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………….

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

64
جدول4-1 نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..
67
جدول 4-2 توزیع ماتریس‌های سازگار و ناسازگار…………………………………………………………………………………………..
70
جدول 4-3 اهمیت نسبی مبانی شکست مناقصه های دولتی…………………………………………………………………………………
71
جدول 4-1 عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………………………………………………………………..
72
جدول 4-5 نتایج حاصل از پرسشنامه غربال‌سازی اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………….
74
جدول 4-6 ماتریس داده های اولیه………………………………………………………………………………………………………………….
77
جدول4-8 ماتریس موزون …………………………………………………………………………………………………………………………….
78
جدول 4-7ماتریس نرمال شده………………………………………………………………………………………………………………………….
79
جدول 4-9 تعیین راه حل ایده ال منفی………………………………………………………………………………………………………………
80
جدول 4- 10 تعیین راه حل ایده ال مثبت …………………………………………………………………………………………………………
80
جدول 4-11 نتایج میزان فاصله ای هرعامل تاایده ال مثبت ومنفی…………………………………………………………………………
80
پرسشنامه 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
88
پرسشنامه 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
98
پرسشنامه 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
90
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
91
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
94
چکیده
هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه‌بندی مرتبط‌ترین عوامل مؤثر برشکست یا ناکارآمدی مناقصه‌های دولتی است. پس از مرور گسترده پیشینه تحقیق و سایر منابع آرشیوی دست دوم، مبانی ارزیابی نارسایی مناقصه‌های دولتی (مشتمل بر کیفیت، عدالت، به موقع بودن، و رقابت) و فهرستی جامع از عوامل مؤثر بر این نارسایی، مشتمل بر 30عامل شناسایی شد. با نظرخواهی از24 خبره وزارت جهاد کشاورزی و با

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *