منابع و ماخذ تحقیق : تبلیغات دهان به دهان

2-10-4- معایب بانک‌های صددرصد اینترنتی 35
2-11- برخی تجارب موفق بانکهای دنیا در استفاده از نوآوریهای جالب برای جذب و حفظ مشتریان 36
2-11-1- سیتی بانک 36
2-11-2- بانک فرست یو. اس . اس. 37
2-11-3- یو. ا. بی بانک 37
2-11-4- دی. بی. اس بانک 37
2-11-5- بانک ولس فارگو 37

2-12- پیشینهی تجربی 38
2-12-1- مطالعات خارجی 38
2-12-2- مطالعات داخلی 40
2-13- جمع بندی 45
فصل سوم 47
3-1- مقدمه 48
3-2- روش تحقیق 48
3-3- مدل تحقیق 49
3-4- فرضیه های تحقیق 49
3-5- جامعه و حجم نمونه آماری 50
3-6- ابزار و شیوه گردآوری داده ها 51
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه 52
3-8- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آنها 53
3-8-1- تعریف عملیاتی متغیرها 54
3-8-1-1- تبلیغات دهان به دهان شخصی 54
3-8-1-2- تبلیغات دهان به دهان مجازی 54
3-8-1-3- اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری 54
3-8-1-4- میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل 54
3-8-1-5- شدت استفاده از نوآوری 54
3-8-1-6- تنوع استفاده از نوآوری 54
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 55
3-10- جمع بندی فصل سوم 55
فصل چهارم 56
4-1- مقدمه 57
4-2- مشخصه‌های عمومی پاسخ دهندگان 57
4-2-1- جنسیت 57
4-2-2- سن 58
4-2-3- میزان تحصیلات 59
4-3- تحلیل های تک متغیره 59
4-4- تحلیل های دو متغیره 61
4-4-1- همبستگی تبلیغات دهان به دهان شخصی و تنوع استفاده از نوآوری 61

4-4-2- تبلیغات دهان به دهان مجازی و تنوع استفاده از نوآوری 62
4-4-3- همبستگی تبلیغات دهان به دهان شخصی و اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری 63
4-4-4- همبستگی اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری و شدت استفاده از نوآوری 63
4-4-5- همبستگی تبلیغات دهان به دهان شخصی و میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل 64
4-4-6- همبستگی تبلیغات دهان به دهان مجازی و میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل 64
4-4-7- همبستگی میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل و تنوع استفاده از نوآوری 65
4-5- آزمون فرضیه های تحقیق 66
4-5-1- آزمون KMO (کفایت نمونه برداری) 66
4-5 -2- تحلیل عاملی تاییدی 66
4-5-1- مدل ساختاری تحقیق 68
4-5-2- فرضیه های تحقیق 69
4-6- آزمون های نیکویی برازش 70
4-7- جمع بندی فصل چهارم 71
فصل پنجم 72
5-1- مقدمه 73
5-2- مروری بر چارچوب کلی تحقیق 73
5-3- یافته های پژوهش 74
5-3-1- یافته های حاصل از تحلیل تک متغیره 74
5-3-2- یافته های حاصل از تحلیلهای دو متغیره 74
5-3-3- یافته های حاصل از آزمون فرضیه‌ها 74
5-4- بحث و نتیجه گیری 76
5-5- پیشنهادات پژوهش 77
5-5-1- پیشنهادات کاربردی 77
5-5-2- پیشنهادات برای پژوهش های آتی 78
5-5-3- محدودیت های تحقیق 78
منابع فارسی 80
منابع انگلیسی 81
ضمائم 84
فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول )2-1(: انواع کانالهای ارتباطی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی 13
جدول (2-2): پیشینهی تحقیق (مطالعات خارجی) 43
جدول (2-3): پیشینهی تحقیق (مطالعات داخلی) 44
جدول)3-1(: ضرایب پایایی ابزار گردآوری داده‌ها 53
جدول )3-2(: متغیر های تحقیق 53
جدول (4-1): مشخصه عمومی، جنسیت پاسخ دهندگان 58
جدول (4-2): مشخصه عمومی، سن پاسخ دهندگان 58
جدول (4-3): مشخصه عمومی، تحصیلات پاسخ دهندگان 59
جدول (4-4): آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش 60
جدول (4-5): آزمون t تک نمونه ای متغیرهای پژوهش 61
جدول (4-6): نتایج آزمون همبستگی تبلیغات دهان به دهان شخصی و تنوع استفاده از نوآوری 62
جدول (4-7): نتایج آزمون همبستگی متغیر تبلیغات دهان به دهان مجازی و تنوع استفاده از نوآوری 62
جدول (4-8): نتایج آزمون همبستگی متغیر تبلیغات دهان به دهان شخصی و اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری 63
جدول (4-9): نتایج آزمون همبستگی متغیر اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری و شدت استفاده از نوآوری 63
جدول (4-10): نتایج آزمون همبستگی متغیر تبلیغات دهان به دهان شخصی و میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل 64
جدول (4-11): نتایج آزمون همبستگی متغیر تبلیغات دهان به دهان مجازی و میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل 65
جدول (4-12): نتایج آزمون همبستگی متغیر میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل و تنوع استفاده از نوآوری 65
جدول (4-13) مقدار KMO و نتایج آزمون بارتلت 66
جدول (4-14): یافته های تحلیل عاملی تأییدی 67
جدول(4-15): نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 70
جدول (4-15): شاخص‌های نیکوئی برازش مدل 71
فصل اول
کلیات پژوهش
فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
مشتری جنبه حیاتی کسب و کار در نظر گرفته میشود. شرکتهایی که تمرکز کمتری روی مشتریان دارند با حاشیه سود پائینی مواجه میشوند. مشاهده نشان دادهاند که شرکتهایی که درجه تمرکز پائینی نسبت به مشتری دارند در به دست آوردن شهرت ناخواسته با مشکل روبرو هستند (ایمران و جاواریا، 2011).
دلایل متعددی برای تمرکز مجدد کسب و کارها به بالابردن ارتباطات با مشتریان وجود دارد. رقابت جهانی، ترکیب صنایع، بازارهای متلاطم، تغییرات سریع در ترجیحات مشتریان و درخواست برای انعطافپذیری بیشتر به عنوان پیشنیاز قوی، از جمله این موارد میباشند. سایر نیروهای بازار که این روندها را تسهیل مینمایند شامل: تمایزات گسترده در محصولات و خدمات، نیاز برای ارزشمندی بالاتر، گسترش پشتیبانی از خدمات، خصوصیسازی و پیشرفتهای تکنولوژیک میباشند (استیری و همکاران، 1391).
سازمانها بایستی با راضی نگهداشتن دریافتکنندگان خدمات فعالیتشان را توسعه دهند، تا اینکه در محیطهای رقابتی بتوانند مزایا را برای خود حفظ نمایند (سرکان و گوکان، 2005). از جمله مزایای وفاداری عبارت است از: بهبود سوداوری سازمان، کاهشهزینه های بازاریابی، افزایش فروش سازمان با حساسیت قیمت پایین. مشتریان وفاداری تبلیغات دهان به دهان بسیاری را برای سازمان فراهم میکنند و احتمالا دفعات مراجعه آنان به سازمان بیشتر خواهد بود (طیبی و همکاران، 1391).
1-2- بیان مسأله
در محیطی که اعتماد به سازمانها و آگهیهای تبلیغاتی کاهش یافته است ارتباطات دهان به دهان راهی برای دستیابی به مزیت رقابتی است. تاثیرگذاری بر عقاید سایر افراد برای سازمانهای عرضهکننده کالاها و خدمات، منافع قابل توجهی را در پی دارد (جلیلوند و ابراهیمی، 1390). تبلیغات دهان به دهان به ارتباطات میانفردی میان مصرفکنندگان در ارتباط با ارزیابیها و تجارب شخصیشان از یک شرکت یا یک محصول اشاره دارد (جلیلیان و همکاران، 1391).
فضای سایبری ابزارهای جدیدی برای بازاریابان جهت بهبود کارایی و اثربخشی ارتباطات بازاریابی و رویکردهای جدیدی برای کسب و حفظ مشتریان ارائه کرده است. یک جنبه فضای سایبری، تاثیرات شخصی آنلاین است (استفان و رونالد، 2008). نفوذ و تاثیرات بین شخصی افراد در محیطهای انلاین، بر ارزیابی و تصمیمات مشتریان درباره خرید یک محصول یا برند موثر هستند. تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی شامل تنوعی از اشکال رسانهای و انواع وب سایتها است که در آنها بیشترین دسترسی به عقاید و تجدیدنظرهای مصرفکنندگان انلاین و آمارها وجود دارد (جیسون و همکاران، 2010). بازنگریهای آنلاین مصرفکنندگان از محصول توجه فزاینده پژوهشگران را به خود جلب کرده است (ائست و همکاران، 2010). پژوهش دربارهی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی نسبتا جدید است و در طول ده سال اخیر تکامل پیدا کرده است. برخی از پژوهشگران، نظریههای ایجاد شده را برای تشریح پدیده دهان به دهان الکترونیکی ترکیب کردهاند (یولاندا و گای، 1391).
موضوع نفوذ شخصی اکنون در فضای سایبری به شکل بین شخصی آنلاین یا تبلیغات دهان به دهان الکترنیکی گسترش یافته است. بر روی اینترنت، مصرفکنندگان میتوانند نظراتشان را ارسال کنند، توضیح و تفسیر بگذارند و محصولات را در وبلاگها، اتاقهای بحث و وبسایتهای بازنگری، گروههای خبری و سایتهایشبکه های اجتماعی بازنگری و ارزیابی کنند. بنابراین بازنگریهای انلاین مصرفکننده یک منبع مهم ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی است. این بازنگریها اطلاعات، دیدگاهها و ارزیابیهایی دربارهی شرکت، محصول و خدمت ارائه میدهند (جلیلیان و همکاران، 1391).
بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت ارتباطات دهان به دهان و تاثیر آن بر رشد و بقای شرکت و سازمان و از طرفی با توجه یه گسترش تکنولوژی و افزایش ارتباطات در فضای مجازی، لزوم توجه به نوآوری در استفاده از محصول جهت افزایش این نوع تبلیغات و ارتباطات بیش از پیش آشکار میگردد. لذا این مطالعه بر آن است تا به بررسی روابط بین تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی و استفاده از نوآوری بپردازد.
1-3- سئوالات تحقیق
1. آیا تبلیغات دهان به دهان شخصی بر تنوع استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد؟
2. آیا تبلیغات دهان به دهان مجازی بر تنوع استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد؟
3. آیا تبلیغات دهان به دهان شخصی بر اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد؟
4. آیا اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری بر شدت استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد؟
5. آیا تبلیغات دهان به دهان شخصی بر میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل اثر مثبت و معنیداری دارد؟
6. آیا تبلیغات دهان به دهان مجازی بر میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل اثر مثبت و معنیداری دارد؟
7. آیا میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل بر تنوع استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد؟
1-4- فرضیات تحقیق
1. تبلیغات دهان به دهان شخصی بر تنوع استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد.
2. تبلیغات دهان به دهان مجازی بر تنوع استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد.
3. تبلیغات دهان به دهان شخصی بر اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد.
4. اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری بر شدت استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد.
5. تبلیغات دهان به دهان شخصی بر میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل اثر مثبت و معنیداری دارد.
6.
تبلیغات دهان به دهان مجازی بر میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل اثر مثبت و معنیداری دارد.
7. میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل بر تنوع استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد.
1-5- روششناسی تحقیق
با توجه به پیشینه مدل زیر جهت بررسی فرضیه های تحقیق پیشنهاد میگردد:
تبلیغات دهان به دهان شخصی
تبلیغات دهان به دهان مجازی
تنوع استفاده از نوآوری
اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری
میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
شدت استفاده از نوآوری
شکل شماره 1-1: مدل پیشنهادی تحقیق
H3
H3

H4
H4

H5
H5

H1
H1

H7
H7

H2
H2
H6
H6

منبع:برگرفته از کاواکامی و همکاران (2012)
این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی نظریه های تدوین شده در تحقیقات پایه را برای حل مسائل اجرائی و واقعی بکار میگیرد. بر حسب روش، تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و توجه آن به شرایط و روابط موجود و فرآیندهای جاری در زمان حال می باشد. پژوهش حاضر نیز به دلیل کاربرد علمی دانش برای توصیف روابط موجود ما بین تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی و استفاده از نوآوری، تحقیقی کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می شود.
در این پژوهش روش کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه برای جمعآوری داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین جهت سنجش روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) استفاده خواهد شد. با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی سعی خواهد شد تا تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی و استفاده از نوآوری ، تجزیه و تحلیل شده و تعیین شود که آیا داده های جمع آوری شده با ساختار عاملی تعیین شده در فرضیات تحقیق هماهنگ می باشند یا نه.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده خواهد شد.
1-6- تعریف عملیاتی متغیرها
1-6-1- تبلیغات دهان به دهان شخصی
تبلیغات دهان به دهان شخصی شامل تبادل اطلاعات بین افراد، از طریق گفتگو است و معمولا بین افرادی انجام میگیرد که یکدیگر را می شناسند. ماکسهام (2001)
1-6-2- تبلیغات دهان به دهان مجازی
تبلیغات دهان به دهان مجازی: از طریق اینترنت و بین افرادی است که یکدیگر را نمی شناسند. معمولا از طریق سایت هایی است که به نقد محصولات جهت استفاده کاربران می پردازند. پارک و لی (2009)
1-6-3- اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری
اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری که شامل ادراک مصرف کننده از تعداد افرادی است که در اطرافش از این نوآوری استفاده میکنند. سونگ و همکاران (2009)
1-6-4- میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل
میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل ادراکاتی است که مصرف کننده از محصولات مکمل موجود در اطرافش دارد. سونگ و همکاران (2009)
1-6-5- شدت استفاده از نوآوری
شدت استفاده از نوآوری میزان افزایش استفاده از نوآوری است. شیه و ونکاتش (2004)
1-6-6- تنوع استفاده از نوآوری
تنوع استفاده از نوآوری یافتن راه های مختلف توسط مصرف کننده جهت استفاده از نوآوری است. کاواکامی و همکاران (2013)
1-7- جامعه و نمونه آماری
جهت جمع آوری داده های مورد نیاز به منظور آزمون آماری مدل تحقیق از پذیرندگان نوآوری های الکترونیکی خدمات بانکی در شهر تبریز استفاده خواهد شد. جهت آزمون مدل و متغیر نوآوری، نوآوری های بانکی در نظر گرفته شد. به همین منظور از مشتریان بانک های مهر اقتصاد، سامان، پارسیان که از خدمات نوین الکترونیکی بانکی استفاده نموده بودند، به عنوان جامعه آماری پرسش شد.
1-8 – سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل ارائه شده است. در فصل اول کلیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است؛ فصل دوم به بررسی مبانی نظری و پژوهشهای داخلی و خارجی جهت حمایت از فرضیه ها و روش تحقیق اختصاص دارد؛ فصل سوم به روش شناسی پژوهش پرداخته و فصل چهارمداده های بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در نهایت در فصل پنجم نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه شده است.
1-9- چارچوب فصول آتی
بعد از فصل اول و اشارهای به کلیات تحقیق در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه مطالعات پیرامون موضوع مطالعه ارائه گردیده و در فصل سومروش های برآورد مبتنی بر نمونه مورد بررسی تشریح میگردد. در فصل چهارم آمار توصیفی و نتایج برآوردها ارائه گردید و در نهایت در فصل پنجم نتیجهگیری و توصیههای سیاسی مطرح میگردد.
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
فصل دوم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مقدمه
مطالعات متعدد نشان میدهد که هزینه به دست آوردن مشتری جدید پنج برابر حفظ مشتری موجود است و نیز اشاره شده است که یک درصد کاهش در رضایت مشتری باعث کاهش پنج درصد در بازگشت سرمایه سازمان میشود (ریچارد و ساچر، 1990).
یکی از گستردهترین مفاهیم مورد پذیرش در رفتار مصرفکننده ارتباط دهان به دهان یا ارتباطات توصیهای میباشد که نقش مهمی را در شکل دهی رفتار و نگرش مصرفکننده بازی میکند، ارتباط دهان به دهان در بازاریابی معمولا برای توصیف توصیهها و پیشنهادات مصرفکنندگان به یکدیگر استفاده میشود. سرعت و فقدان تعصبات تجاری به مارک محصول یا خدمت خاص، آن را به منبع اثربخش اطلاعاتی برای انتخابهای تجاری مصرفکنندگان تبدیل کرده است، بخصوص در مواردی که تجربه قبلی خرید محدود باشد. علیرغم اهمیت و نفوذ ارتباط دهان به دهان در انتخابهای تجاری مصرفکنندگان، درصد کمی از این ارتباط دهان به دهان توسط کوششهای ترفیعی شرکت تحریک و ترغیب میشود. در حالیکه محققان معتقدند تاثیر ارتباط دهان به دهان بر رفتار خرید مشتریان از منابع تحت کنترل آنها بیشتر میباشد. ارتباط دهان به دهان تاثیر بسزایی بر شکل دهی نگرشهای مصرفکنندگان در زمینه تصمیمگیری خرید و کاهش ریسک مرتبط با خرید دارد (خیبری و همکاران، 1391). در ادامه مبانی نظری پیرامون

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *