پایان نامه مدیریت درباره : بورس اوراق بهادار

2-9-7-نرم های مقرراتی 48
2-9-8- سایر عوامل 49
2-10- ابزارهای تامین مالی 53

2-11- تامین مالی کوتاه مدت 53
2-12- تامین مالی میان مدت و بلندمدت 54
2-13- سهام عادی 54
2-13-1- خصوصیات سهام عادی 54
2-14- مزایا و معایت تامین مالی از طریق سهام عادی 57
2-14-1- مزایا 57
2-14-2- معایب 58
2-15- اوراق قرضه 59
2-16- خصوصیات اوراق قرضه 59
2-17- مزایا و معایب اوراق قرضه 61
2-17-1- مزایا 61
2-17-2- معایب 61
2-18- وام بلندمدت 62
2-19- خصوصیات وام بلندمدت 62
2-20- پیشینه تحقیق 64
2-20-1- تحقیقات خارجی 64
2-20-2- تحقیقات داخل کشور 66
3- روش تحقیق 75
3-1- مقدمه: 76
3-2- سوالات تحقیق: 76
3-3- متغیرهای تحقیق: 77
3-4- متغیر وابسته: 77
3-5- مدل مفهومی پژوهش: 78
3-6- روش تحقیق: 79
3-7- جامعه آماری تحقیق: 80
3-8- ابزارهای گرداوری داده ها: 81
3-9- تجزیه و تحلیل داده ها: 82
3-10- محدودیتهای تحقیق: 83
4- تجزیه و تحلیل آماری 84
4-1- مقدمه 85
4-2- آزمون پایایی، دلایل و اهمیت 85
4-2-1- آزمون ریشه واحد 86
4-2-2- پایایی متغیرهای مدل 88
4-3- آزمون فرضیه ها 90
4-3-1- سوال فرعی اول 90
4-3-2- سوال فرعی دوم 91
4-3-3- سوال اصلی 93
4-1- آزمون برابری میانگین ها و نرمال بودن متغیرها: 95
4-2- پیش بینی تامین مالی شرکتها: 97
5- نتیجه گیری و پیشنهادات 108
5-1- مقدمه 109
5-2- تحلیل نتایج تحقیق 109
5-3- آزمون پایایی متغیر های مدل: 110
5-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیات: 110
5-4-1 نتیجه آزمون سوال فرعی اول: 110
5-4-2 نتیجه آزمون سوال فرعی دوم: 111
5-4-3- نتیجه آزمون سوال اصلی تحقیق: 112
5-5- سایریافته های تحقیق: 115
5-5-1 مقایسه میزان تامین مالی شرکتهای مختلف با استفاده از برابری میانگین ها: 115
5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: 115
6- منابع و مآخذ 117
7- پیوستها و ضمائم 123
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق

کلیات تحقیق
مقدمه
رشد و توسعه هر کشور، مستلزم بهکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آنها در مسیری درست است. در هر جامعهای نهادههای مختلفی میتوانند در جهت این هدف گام برداشته و نقش موثری ایفا کنند. بازارهای مالی و نهادههای مربوط به آن، یکی از مهمترین عوامل موثر بر این فرآیند هستند (رضا شباهنگ، 1388).
شرکتها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع مالی داخلی، شامل جریانهای وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، فروش داراییها و سود انباشته و منابع مالی خارجی در برگیرندهی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تامین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آنها میتوانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهام داران، اجرایپروژه های سرمایهگذاری سودآور، تسویه بدهیهای موعد رسیده و افزایش سرمایهی در گردش، کنند (فرانک و گویال، 2003).
بیان مسئله
وظیفه مدیریت مالی را میتوان بهینهسازی ساختار داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران و در نهایت افزایش ارزش واحد تجاری دانست. در این زمینه مدیریت مالی یکی از مهمترین تصمیماتی میتواند اتخاذ کند، تصمیمگیری در مورد نحوه تامین مالی، شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آنهاست. بر این اساس تصمیمگیریهای مدیریت اغلب بر حول سه محور زیر معطوف میگردد:
تجزیه و تحلیل وبرنامه ریزی با هدف ایجاد تناسب در ساختار داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام.
تصمیمات سرمایهگذاری در مورد کاربرد و تخصیص وجوه تامین شده بین داراییهای فیزیکی و مالی با هدف تحصیل بازده بیشتر.
تصمیمات مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن.
بنابراین مدیریت مالی میتواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند تعیین خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران و در نهایت بر ارزش شرکت اثر بگذارد (مهدی مرادزاده فرد و جواد فرامرز، 1388).
شرکتها هنگام نیاز به منابع مالی جدید میتوانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. همچنین شرکتها هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابه مالی جدید باید هزینه منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هرکدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی میگذارد تعیین نمایند. استفاده ازشیوه های صحیح تامین مالی برای اجرایپروژه های سودآور میتواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی ایفا نماید. یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ میکنند تصمیمات مربوط به تامین مالی میباشد. این نوع تصمیمگیریها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن میباشد. در نتیجه یک مدیر مالی میتواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی مدت سودآوری و انتخاب شیوه مناسب تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع درونی و برونی تشکیل شده است. منابع درونی شامل جریانهای نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش داراییها و … و منابع برونی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام و … میباشد (تقوی و همکاران، 1389، ص مقدمه).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از جنبه تئوری، تصمیمگیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاستهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی و مالیات میباشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکتها، ترکیب داراییها همراه با محدودیتهای قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار است.
سوال اصلی این تحقیق آن است که مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیشبینی آینده مالی آنها میدهد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
همگام با اهمیت انتخابشیوه های مناسب تامین مالی بنگاههای تجاری و با توجه به وجودروش های مختلف در این زمینه و عوامل تاثیر گذار بیرونی، ضرورت پژوهشی را به منظور بررسی مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتها دوچندان مینماید.
الف- فواید نظری:
از لحاظ نظری فواید این تحقیق به شرح ذیل میباشد:
انجام پژوهش در زمینهی مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتها که تا بحال تحقیقی در این خصوص در ایران صورت نپذیرفته است.
انجام پژوهش در خصوص مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ب- فواید عملی:
از لحاظ عملی فواید این تحقیق به شرح ذیل میباشد:
بررسی شاخصهای موثر بر تامین مالی شرکتها
ارائه مدل پیشنهادی تامین مالی شرکتها
افزایش ارزش شرکتها به کمک بکارگیری مدل پیشنهادی تامین مالی
بهبود تامین مالی شرکتها و موارد دیگری از این قبیل.
اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
طراحی مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازداده های سالهای1389-1380
1-4-2- اهداف فرعی
شناساییرابطه بین تامین مالی و تسهیلات مالی دریافتی در شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380
شناساییرابطه بین تامین مالی و وجوه حاصل از افزایش سرمایه در شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380
سوالات تحقیق
1-5-1- سوال اصلی
مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیشبینی آینده مالی آنها میدهد؟
1-5-2- سوالات فرعی
آیا بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟
آیا بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟
تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق
تامین مالی: یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی می باشد این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمان بندی مدت و ریسک سود آوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می باشد.
تسهیلات مالی دریافتی: شامل وامها و تسهیلات دریافت شده از بانکها و دیگر منابع میباشد که در تامین مالی شرکتها بکار میرود.
وجوه دریافتنی بابت افزایش سرمایه: شامل وجوه دریافت شده از محل سود هر سهم پس از کسر مالیات، سود انباشته، حق تقدم و صرف سهام به منظور تامین مالی شرکتها میباشد (جهانخانی، 1389).
روش شناسی تحقیق
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) میباشد. در این تحقیق از روش آماری بهوسیلهی همبستگی و رگرسیون چندجانبه، استفاده خواهد شد. در تحقیق همبستگی هدف آن است که مشخص شود آیا رابطهای بین دو یا چند متغیر کمی ( قابل سنجش) وجود دارد یا خیر. تحلیل رگرسیون چندگانه روشی است که زیر مجموعهی روش همبستگی بوده و برای مطالعه سهم چند متغیر مستقل (Xi) در پیشبینی متغیر وابسته (Y) بکار میرود.
جامعه آماری تحقیق
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعهی آماری را مشخص میسازند. جامعهی آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای صنعت سیمان بوده (30 شرکت) که دارای شرایط زیر باشند:
جزو شرکتهای صنعت سیمان باشند و به عبارت دیگر جزو شرکتهای مالی، سرمایهگذاری و … نباشند.
به منظور ایجاد قابلیت مقایسه پایان سالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد.
قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1389 در لیست شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران باشند.
دادههای آنها در دسترس باشد.
ابزار گردآوری دادهها
اطلاعات وداده های این تحقیق از طریق صورتهای مالی و گزارشهای سالانه حسابرسی شده شرکتهای صنعت سیمان پدیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد شد.
قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی:
طراحی مدل شبیهسازی تامین مالی شرکتها
ب) قلمرو مکانی:
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ج) قلمرو زمانی:
از سال 80 الی 89
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
عموماً در برشماری عوامل اصلی تولید، سرمایه عاملی است که در کنار نیروی انسانی مورد توجه قرار میگیرد، تا جائیکه اقتصاددانان وجود آن را دلیلی بر توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها تلقی میکنند. از این روست که کشورها بازارهائی را به مرور زمان شکل دادهاند تا به انباشت سرمایه انسجام و سرعت لازم بخشند و بتوانند نقدینگیهای مازاد و پساندازهای خرد و کلان را در یکساز و کاری موثر جمعآوری کنند و آنها را در تامین مالی واحدهای اقتصادی مولد بکار گیرند. این بازارها موسوم به بازارهای مالی هستند که جدا از بازارهای کالا و کار میباشند. در یک تقسیمبندی کلی این بازارها به دو بازار پول و سرمایه تقسیم میشوند: بازار پول، بازاری است که نهادههای سپردهپذیری مثل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (موسسات پس انداز) در آن نقدینگیها را جذب و آنها را در قالب اعتبارات کوتاه مدت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، تخصیص میدهند.
بازار سرمایه، نیز بازاری است که امکان تامین مالی در مقاطع زمانی بلندمدت را برای واحدهای اقتصادی مولد فراهم میکند. این بازارها با بازار سهام (بازارهای بورس اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس)، بازار اوراق بدهی بلند مدت (اوراق قرضه بلندمدت) و بازار بیمه شناخته میشوند. بازار سرمایه از نظر نوع عرضه اوراق بهادار به دو بازار معاملات دست اول و معاملات دست دوم بخشبندی میشود. اوراق بهادار تازه انتشار یافته در بازار دست اول داد و ستد میشود، و بنگاهی که آن را منتشر کرده با بازار دست اول روبروست. در بازار دست دوم اوراق بهاداری که پیشتر منتشر شده باشد داد و ستد میشود. در واقع حضور بنگاههای اقتصادی در بازار دست دوم دربردارنده تامین مالی جدیدی برای آنهاست. وجود بازار دست دوم به دلیل افزایش قدرت نقدینگی اوراق بهادار، توزیع منطقی ریسک، تعیین مناسب قیمت اوراق بهادار و انتشار اطلاعات درست و بهنگام برای بنگاههای مزبور اهمیتی اساسی دارد.
طبقه بندی بازارها
طبقهبندی بازارهاراه های بسیار دارد. یک راه طبقهبندی بر حسب حق مالی است، مثل بازارهای بدهی (اوراق قرضه) و بازارهای سهام. طبقهبندی دیگر بر اساس سررسید حق مالی است که بر این اساس به دو بازار پول و سرمایه تقسیم میشود. برای مثال، بازاری برای ابزاردهی کوتاه مدت وجود دارد که آن را بازار پول مینامند و بازار دیگری برای دارایی مالی با سررسید طولانیتر وجود دارد که آن را بازار سرمایه میخوانند. خلاصه طبقهبندیهای بازار مالی به صورت زیر میباشد (مودیلیانی و فری، 1388، ص25).
طبقهبندی بر اساس ماهیت حق مالی
بازار بدهی
بازار سرمایه
طبقهبندی بر اساس سررسید حق مالی
بازار پول
بازار سرمایه
طبقهبندی بر اساس مرحله انتشار
بازار اولیه
بازار ثانویه
طبقهبندی بر اساس واگذاری فوری یا واگذاری آتی
بازار نقدی یا آنی
بازار مشتقه

طبقهبندی بر اساس ساختار سازمانی
بازار حراج
بازار خارج از بورس
بازار از طریق واسطه
تعریف بازار
بازار عبارتست از شبکهای از روابط فیمابین مبادله کنندگان یا تمرکز سازمان یافته عرضه و تقاضای کالا و خدمات معین. منظور از تمرکز سازمان یافته، اجتماع خریداران و فروشندگان در یک مرکز و محل نبوده، بلکه ایجاد رابطه بین آنها با وسائل مختلف مدنظر میباشد (منتظر ظهور، 1376، ص129).
هر نظام اقتصادی از دو بخش حقیقی و مالی تشکیل شده است. بخش مالی یا سیستم مالی به شبکهای از بازارهای مالی، تجار، خانوارها، دولت و موسساتی اطلاق میشود که در سیستم مشارکت کرده و عملیات آنها بر اساس مقررات خاصی صورت میپذیرد. وظیفه اصلی سیستم مالی، انتقال وجوه قابل وام دادن از وام دهندهگان (یا واحدهای دارای مازاد که بیشتر خانوارها هستند) به قرض گیرندهگان (یا واحدهای دارای کسری پسانداز که بیشتر شرکتهای تجاری و دولتها هستند) میباشد. این انتقال وجوه در بازارهای مالی در بازارهای مالی و توسط موسسات مالی انجام میگیرد. لذا اکثر موسسات مالی که در واقع نقش واسطه را ایفاء مینمایند، به واسطههای مالی مشهورند (دهکردی، 1388، ص10).
موسسات مالی بنگاههایی هستند که دارایی اصلی آنها را دارایی و مطالبات مالی (سهام، اوراق قرضه و وام) تشکیل میدهد. این موسسات علاوه بر انتقال وجوه از پسانداز کنندهگان به متقاضیان، خدمات مالی دیگری همچون حمایتهای بیمهای، ایجاد وسیله پرداخت و … را نیز انجام میدهند. کیفیت ارائه شده توسط خدمات سیستم و یا بخش مالی که از طریق موسسات و نهادهای گوناگون از جمله بانکها، صندوقهای پسانداز، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و … انجام میگیرد (شبانی بالانچی، 1380، ص59).
بازار مالی
بازار پول و

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *