منبع تحقیق درباره همبستگی پیرسون


………………………………………………………….17

2-3-3- احساس خود تعیینی ………………………………………………………………………………………..19
2-3-4- احساس تاثیر ………………………………………………………………………………………………….20
2-3-5- احساس داشتن اعتماد به دیگران ……………………………………………………………………….20
2-4- پیش زمینه های توانمندی روان شناخت …………………………………………………………………………..21
2-4-1- ویژگیهای شخصیتی …………………………………………………………………………………………22
2-4-1-1- احترام به خود ……………………………………………………………………………………22
2-4-1-2- کانون کنترل ………………………………………………………………………………………22
2-4-2- محتوای کار ……………………………………………………………………………………………………23
2-4-2-1- اطلاعات …………………………………………………………………………………………..23
2-4-2-2- پاداش ………………………………………………………………………………………………24
2-5- ویژگیهای ساختار اجتماعی واحدهای کاری در فرایندتوانمندسازی ……………………………………..26
2-6- تاریخچه توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………..27
2-6-1- عصر ماشین ……………………………………………………………………………………………………27
2-6-2- اواخر دهه 1700 و اوایل دهه 1800: صنایع بومی و سیستم کارخانه …………………….29
2-6-3- اواسط دهه 1800و اوایل دهه 1900 عرصه مدیریت علمی ……………………………………29
2-6-4- اواسط دهه 1900 عصر سیستم ………………………………………………………………………….30
2-6-5- دهه 1970 و 19800 : نیاز به تغییرات بنیادین …………………………………………………….30
2-6-6- دهه 1990 : سازمانهای امروزی و توانمندکننده ……………………………………………………31
2-7- سیر توسعه مقیاس های اندازه گیری توانمندسازی …………………………………………………………….31
2-8- موانع توانمند سازی ………………………………………………………………………………………………………34
2-9- مزایای توانمند سازی …………………………………………………………………………………………………….36
2-10- انتقادات نسبت به توانمندسازی …………………………………………………………………………………….38
2-11- توانمندسازی و قدرت …………………………………………………………………………………………………40
2-11-1- قدرت ………………………………………………………………………………………………………….40
2-11-1-1- قدرت به عنوان یک سازه رابطه ای یا چند بعدی …………………………………41
2-11-1-2- قدرت به عنوان یک بازی با مجموع صفردر مقابل تبادل دو طرفه نفوذ …..41
2-11-1-3- قدرت به عنوان یک علاقه فردی در مقابل یک علاقه اجتماعی ………………42
2-12- پارادایمهای قدرت ………………………………………………………………………………………………………42
2-12-1- رویکرد عقلائی – کارکردگرا …………………………………………………………………………..42
2-12-2- رویکرد تکثرگرا …………………………………………………………………………………………….43
2-12-3- رویکرد تفسیری ……………………………………………………………………………………………44
2-12-4- رویکرد افراطی (رادیکال) ………………………………………………………………………………44
2-12-5- رویکرد پست مدرن ……………………………………………………………………………………….45
2-13- تفاوت توانمندسازی و غنی سازی شغل ………………………………………………………………………..47
2-14- تفاوت توانمند سازی و مشارکت کارکنان ………………………………………………………………………47
2-15- مدلهای توانمند سازی ………………………………………………………………………………………………….48
2-15-1- مدل مک لاگان و نل ……………………………………………………………………………………..48
2-15-2- مدل وگت و مارل …………………………………………………………………………………………49
2-15-3- مدل مالاک و کارزتد ……………………………………………………………………………………..49
2-15-4- مدل اسپریتزر ………………………………………………………………………………………………..50
بخش دو: ساختار سازمانی
2-2- ساختارسازمانی ……………………………………………………………………………………………………………52

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-1- تعیین کننده های ساختار ………………………………………………………………………………….56
2-2-2- ابعاد ساختارسازمانی ………………………………………………………………………………………..56
2-2-2-1- پیچیدگی …………………………………………………………………………………………..56
2-2-2-2- رسمیت ……………………………………………………………………………………………58
2-2-2-3- تمرکز ………………………………………………………………………………………………60
2-2-2-4- اهمیت عدم تمرکز ……………………………………………………………………………..61
2-2-3- عوامل اثر پذیر از ساختار سازمانی …………………………………………………………………….62
2-2-3-1- ارتباطات سازمانی ………………………………………………………………………………62
2-2-3-2- تصمیم گیری …………………………………………………………………………………….63
2-2-4- انواع ساختارهای سازمانی ………………………………………………………………………………..64
2-2-4-1- ساختار ساده ……………………………………………………………………………………..65
2-2-4-2- بوروکراسی ماشینی …………………………………………………………………………….67
2-2-4-3- بوروکراسی حرفه‌ای …………………………………………………………………………..68
2-2-4-4- ساختار بخشی …………………………………………………………………………………..70
2-2-4-5- ادهوکراسی ……………………………………………………………………………………….72
2-2-5- تحول در ساختار …………………………………………………………………………………………….74
2-2-6- تغییر ساختاری ………………………………………………………………………………………………..75
بخش سوم : پیشینه تحقیق
سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته
2-3-1- مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………….76
2-3-2 – مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………………..77
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….80
3-2- نوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..80
3-3- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..80
3-4- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………82
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….83
3-5-1- روایی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………….83
3-5-2- پایایی ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………83
3-6- متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….84
3-7- جامعه آماری و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………..84
3-7-1- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………..84
3-7-2- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………..85
3-7-3- تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………85
3-8- روش‌های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها ………………………………….86
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتهها
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………88
4-2- مشخصات توصیفی پاسخ‌دهندگان …………………………………………………………………………………..89
4-2-1- میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………….89
4-2-2- سنوات خدمت ………………………………………………………………………………………………………..90
4-2-3- مقطع آموزشی ………………………………………………………………………………………………………….91
4-3- تحلیل استنباطی دادهها …………………………………………………………………………………………………..92
4-3-1- آزمون کولموگروف – اسمیرونوف ……………………………………………………………………………..92
4-3-2- تجزیه و تحلیل فرضیات ……………………………………………………………………………………………93
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………….98
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………… 105
ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 109
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………… 114
عنوان انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………. 115

فهرست شکلها
شکل شماره (2-1) ساختار بلند ……………………………………………………………………………………………….55
شکل شماره (2-2) ساختار تخت ……………………………………………………………………………………………55
شکل شماره (2-3) ساختار ساده ……………………………………………………………………………………………..66
شکل شماره (2-4) بوروکراسی ماشینی …………………………………………………………………………………….67
شکل شماره (2-5) بوروکراسی حرفه ای ………………………………………………………………………………….69
شکل شماره (2-6) ساختاربخشی …………………………………………………………………………………………….71
شکل شماره (2-7) ساختارادهوکراسی ……………………………………………………………………………………..73

فهرست جدولها
جدول شماره 1: توزیع فراوانی میزان تحصیلات ………………………………………………………………………..89
جدول شماره 2: توزیع فراوانی سنوات خدمت ………………………………………………………………………….90
جدول شماره 3: توزیع فراوانی مقطع آموزشی …………………………………………………………………………..91
جدول شماره 4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………..93
جدول شماره 5: آزمون ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………..95
جدول شماره 6: آزمون ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………..96

تقدیم به:
تمامی پویندگان راه علم و