هدفمند کردن یارانه ها

……………………………………………………………. 26
2-21 نحوه پرداخت یارانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-22 راهکارهای اصلاح نظام یارانه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
2-23 اهداف هدفمندی یارانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-24 موفقیت هدفمندی در گرو کنترل قیمت ها………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-25 آثار هدفمند کردن یارانه ها بر بازار مالی……………………………………………………………………………………………………………… 28
2-26 هدفمند کردن یارانه ها و صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-27 تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها………………………………………………………………………………………………………………………… 29
2-28 تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف آب…………………………………………………………………………………………………………… 31
2- 29 تاثیر طرح در صنعت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-30 ملاحظات اجرایی طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-31 تاثیر طرح بر شهرداریها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
2-32 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی………………………………………………………………………………………………………………………………. 35
2-33 پیشینه تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. … 36
2-33-1 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-33-2 تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
3-2 روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
3-3 تعریف جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4 تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
3-5 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
3-6 روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
3-7 ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-8 پایایی و اعتبار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
3-9 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 58
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
4-2 تاثیر هدفمند کردن یارانه هابردرآمدهای شهرداری……………………………………………………………………………………………… 62
4-3 تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های شهرداری…………………………………………………………………………………………. 74
4-4 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
فصل پنجم : تلخیص نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
5-2 خلاصه یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
5-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
5-4 پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
5-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 91
5-6 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 91
فهرست جداول
جدول 1-2……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
جدول 2-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
جدول 1-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
جدول 2-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
جدول 3-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
جدول 4-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
جدول 5-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
جدول 1-5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
جدول 2-5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
فهرست نمودارها
نمودار 1-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
نمودار 2-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
نمودار 3-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
نمودار 4-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
نمودار 5-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
نمودار 6-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

نمودار 7-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
نمودار 8-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
نمودار 9-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
نمودار 10-4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
نمودار 11-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
نمودار 12-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80
نمودار 13-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
نمودار 14-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

چکیده :
این تحقیق بدنبال ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم می باشد. تحقیق حاضریک تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد در این تحقیق نمونه نداریم و کل شهرداری قم به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا دادها و اطلاعات مربوط به منابع شهرداری در دو بخش جداگانه در قالب درآمدها و سایر منابع تامین مالی مورد قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت سپس مصارف شهرداری که آن هم در دو بخش هزینه های عمومی و هزینه های عمرانی قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها ارزیابی گردید و اطلاعات توسط نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و نتایج تحقیق نشان داد که اجرای هدفمند کردن یارانه ها باعث کاهش درآمدهای عمومی، بهبود یافتن سایر روش های تامین مالی و افزایش هزینه های عمومی و عمرانی گردیده است.
واژگان کلیدی :
درآمدهای عمومی- سایر منابع تامین مالی– هزینه های عمومی- عزینه های عمرانی- طرح هدفمند کردن یارانه ها

1 – 1 مقدمه
اصولاً قیمت تعیین کننده تخصیص منابع به فعالیتها و نیازهای موجود است. به بیان دیگر منابع به سمتی حرکت می کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشند. حال چنانچه قیمت ها در اقتصاد دستکاری نشده باشند و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا حاصل شده باشند، خود عواملی برای کارائی اقتصادی و تخصیص بهینه خواهند بود. در کشور ما متاسفانه برای سالهای متمادی قیمتها بدلیل وجود یارانه ها عامل مناسبی برای تخصیص بهینه منابع نبودند. از این رو اقدام به هدفمندسازی یارانه ها جهت جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت به سوی کارائی و بهره وری ضروری بنظر می رسید. طرح تحول اقتصادی از جمله طرح هایی می باشد که به منظور شناسایی و رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تهیه شده است و شامل هفت رأس کلی 1- نظام بهره وری 2- نظام یارانه 3- نظام مالیاتی 4- نظام گمرک 5- نظام بانکی 6- نظام ارزشگذاری پول ملی و 7- نظام توزیع کالا و خدمات است. از بین این هفت نظام به منظور اصلاح نظام یارانه ها قانون هدفمند کردن یارانه ها در که در دی ماه سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برنامه بسیار گسترده است که تاثیرات بسیاری بر بخشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهد گذاشت. به بیان دیگر تاثیرات قابل ملاحظه ای بر هزینه ها و درآمدهای بنگاههای اقتصادی خواهد داشت و به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها قرار خواهند گرفت. شهرداریها هم بعنوان یک بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی از این تاثیرات مستثنی نبوده و ساختار مالی شهرداری را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود لذا در این تحقیق ما به دنبال بررسی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدها و هزینه های شهرداری قم هستیم تا اینکه شهرداری قم بتواند در خصوص ساختار مالی خود تغییراتی جهت بهبود انجام دهد.
1-2 موضوع تحقیق
موضوع تحقیق در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاثیراتی که می