24 روش و فنون مختلف اموزش

روش های آموزش
موفقیت هر برنامه آموزشی تا حد زیادی بستگی به روش یا روش هایی دارد که برای ارائه محتوای تعین شده انتخاب می شود. روش ها و فنون آموزش ممکن است به عنوان ابزاری که توسط آن شرکت کنندگان در دوره های آموزشی به سمت اهداف آموزشی هدایت و برانگیخته نمود در نظر گرفته شود و مورد استفاده قرار گیرد. روش ها وفنون آموزش و بهسازی نیروی انسانی فعالیت ها یا راه های ایجاد و ارتقای میزان دانش، بینش، مهارت و تغییرات رفتاری متناسب با اهداف برنامه ریزی است(آل آقا، 1378صص 277 – 275).
روش ها و فنون مختلف آموزش و بهسازی منابع انسانی را می توان به شرح زیر آورد:

  • آموزش از طریق سخنرانی[1].
  • آموزش با استفاده از بحث گروهی[2].
  • روش کنفرانس[3].
  • روش سمینار[4].
  • آموزش از طریق استفاده از سمپوزیوم[5].
  • بازدید های علمی[6].
  • بررسی موردی[7].
  • تحرک مغزی یا ذهن انگیزی[8].
  • شبیه سازی[9].

10- آموزش جواری یا دهلیزی[10].
11- آموزش حساسیت.
12- آموزش از طریق استفاده از میز گرد[11].
13- روش سندیکا[12].
14- گروه مجادله[13].
15- گروه کار[14].
16- روش نمایش و تشریح[15].
17- روش نمایش و ارائه[16].
18- آموزش استاد شاگردی.
19- گردش شغل.
20- آموزش مکاتبه ای.
21- کارآموزی با ماشین های آموزش.
22- خودآموزی[17].
23- آموزش های مبتنی بر رایانه
24- تکالیف چرخشی
[1] -lecture Method
[2]-Group Discussion
[3] -Conference Method
[4]– Semminar Method
[5] -Symposium Method
[6] -Field Trip
[7] -Case study
[8] -Brain Storming
[9]– Simulation
[10] – Vestibule Training
[11] – Round Table Training
[12] – Syndicate
[13] – Buzz Group
[14] – Task Force
[15] – Demonstration
[16] – Exhibit Method
[17] – Self learning

این مطلب را هم بخوانید :  انواع روشای که درسرتاسر دنیا رایجه