پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، مدل کسب و کار

‏نام و نام خانوادگی: شیماء طهماسبی تهرانی
تاریخ و امضاء:
باسمه تعالی
فرم تحویل نسخههای پایاننامه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است پس از دفاع، اصلاحات لازم `پایان نامه را تحت نظر استادان راهنما، مشاور و داور انجام دهد و نسخه های موردنیاز را پس از امضا و تایید استادان یاد شده و تائید مدیر گروه به بخشهای زیرتحویل نماید:
۱ـ استاد راهنما:
نام و نام خانوادگی: دکتر نادر محقق در تاریخ یک نسخه پس از مطابقت با اصلاحات فرم شماره (۶) تحویل اینجانب شد.
امضاء
۲ـ استاد مشاور:
مشاور: دکتر عبدا… نعامی در تاریخ یک نسخه تحویل اینجانب شد.
امضاء
۳ـ کتابخانه ملی: نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده:
در تاریخ یک CD حاوی فایل پایان نامه و یک نسخه پایان نامه تحویل اینجانب شد.
امضاء
۴ـ کتابخانه دانشکده: نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده:
در تاریخ یک CD حاوی فایل پایان نامه و یک نسخه پایان نامه تحویل اینجانب شد.
ضمن دریافت مستندات چکیده در …………………………………. ثبت شد.
امضاء
۵ـ دانشجو:
اینجانب شیماء طهماسبی تهرانی نسخههای پایاننامه خود را که به تائید استادان راهنما، مشاور و داوران و مدیر گروه رسیده است به اشخاص فوق تحویل داده ام.
امضاء
۶ـ کارشناس پژوهشی دانشکده:
مراتب تایید گردید و تسویه حساب دانشجو بلامانع است.
امضاء
سپاسگزاری
سپاس و ستایش خداوندی را سزاست که کسوت هستی را بر اندام موزون آفرینش بپوشانید و تجلیات قدرت لایتزالی را در مظاهر و آثار طبیعت نمایان گردانید. بار الها ! من با یاد تو ، به تو تقرّب می جویم و تو را به پیشگاه تو شفیع میآورم و از تو خواستارم، به کرمت، مرا به خودت نزدیک گردانی و یاد خود را به من الهام کنی و بر من رحمت آوری و به آنچه بهره و نصیب من ساخته ای، خشنودم قرار دهی و در همه حال به فروتنی ام وا داری.
‹ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق ›. بر خود لازم می دانم از کلیه کسانی که بنده را در تدوین و نگارش این پایان نامه یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. به خصوص از استاد فرزانه جناب آقای دکتر نادر محقق (استاد راهنما) که در کلیه مراحل انجام این پژوهش با خوشروئی، یاری و راهنمائی ام نمودند و همچنین از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر عبدا… نعامی (استاد مشاور) که وقت خود را بی شائبه در اختیار من گذاشته و با دقت نظر خاصی مشاوره لازم در این خصوص ارائه نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم. همچنین از کلیه معلمان و اساتید دوران تحصیلم از ابتدا تاکنون صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
تقدیم به پدر و مادرم :
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار ، مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند.
آموزگارانی که برایم زندگی و انسان بودن را معنا کردند…
و به پاس محبت های بیدریغشان که هرگز فروکش نمیکند
این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم میکنم.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل ۱ (کلیات تحقیق)
۱ـ۱ بیان مسئله ۴
۱ـ۲ اهمیت موضوع تحقیق ۵
۱ـ۳ اهداف تحقیق ۵
۱ـ۴ سوالات تحقیق ۶
۱ـ۵ قلمرو تحقیق ۶
۱-۵-۱ قلمروموضوعی ۶
۱-۵-۲ قلمرو زمانی ۶
۱-۵-۳ قلمرو مکانی ۶
۱ـ۶ مفروضات ۶
۱ـ۷ صطلاحات و تعاریف عملیاتی واژگان ۷
فصل ۲ (ادبیات تحقیق)
مقدمه ۹
۲-۱ تعریف کسب و کار الکترونیک ۱۱
۲-۲ تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک ۱۲
۲-۳ فلسفه شکل گیری کسب و کار الکترونیک ۱۵
۲-۴ تعریف مدل کسب و کار ۱۶
۲-۵ اهمیت و ضرورت مدل کسب و کار الکترونیک ۱۷
۲-۶ اجزاء اصلی مدل کسب و کار ۱۸
۲-۷ نحوه طراحی مدل کسب و کار ۱۹
۲-۸ مدل های کسب و کار الکترونیک ۱۹
۲-۹ بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیک ۲۱
۲-۱۰ یکپارچه سازی مدل کسب و کار ۲۳
۲-۱۱ عوامل موثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک ۲۵
۲-۱۲ اساس فرآیندهای کسب و کار الکترونیک ۲۶
۲-۱۳ عوامل اصلی در کسب و کار ۲۷
۲-۱۴ اجزای کسب و کار الکترونیک ۲۹
۲-۱۵ ابزار عمده کسب و کار الکترونیک ۳۰
۲-۱۶ شش تصمیم برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیک ۳۱
۲-۱۷ شیوه های کسب و کار الکترونیک ۳۲
۲-۱۸ پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک ۳۳
۲-۱۹ توسعه یک فعالیت مخاطره آمیز الکترونیک ۳۵
۲-۲۰ انواع کسب و کار الکترونیک ۳۵
۲-۲۱ کاربری های کسب و کار الکترونیک ۳۶
۲-۲۲ استراتژی کسب و کار الکترونیک ۳۷
۲-۲۳ ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی ۳۸
۲-۲۴ یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی ۳۸
۲-۲۵ چهار عامل برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی ۴۰
۲-۲۶ مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک ۴۱
۲-۲۷ تحویل به موقع ۴۳
۲-۲۸ تولید و تحویل درست به موقع و مدیریت کیفیت جامع ۴۳
۲-۲۹ کاستن از موجودی انبار ۴۴
۲-۳۰ مقاومت در برابر تولید و تحویل درست به موقع ۴۵
۲-۳۱ تأثیر پدیده تولید و تحویل درست به موقع بر روی چاپ بسته بندی ۴۵
۲-۳۲ تاریخچه ایران خودرو ۴۷
۲-۳۳ برند ایران خودرو ۵۰
۲-۳۴ گروه صنعتی ایران خودرو ۵۱
۲-۳۵ سبد برند آیکو ۵۱
۲-۳۶ توسعه روش های مختلف فروش محصولات ایران خودرو ۵۲
۲-۳۷ پیشینه تحقیق ۵۴
فصل ۳ (روش شناسی تحقیق)
مقدمه ۶۰
۳-۱ طبقه‏بندی تحقیق بر مبنای هدف ۶۰
۳-۲ طبقه‏بندی تحقیق بر حسب روش ۶۰
۳-۳ جمع آوری داده ها ۶۱
۳-۴ روایی و پایایی پرسشنامه ۶۲
۳-۵ ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها ۶۲
۳-۶ جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه ۶۲
۳-۷ روش نمونه گیری ۶۳
۳-۸ روش تحلیل های آماری ۶۳
۳-۹ آزمون های برازندگی مدل کلی ۶۵
۳-۹-۱ شاخص های GFIو AGFI ۶۵
۳-۹-۲ شاخص RMSEA ۶۶
۳-۹-۳ مجذور کای ۶۶
۳-۹-۴ شاخص NFI و CFI ۶۶
فصل ۴ (تجزیه و تحلیل داده ها)
۴-۱ مقدمه ۶۸
۴-۲ آمار توصیفی ۶۸
۴-۲-۱ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی ۶۸
۴-۳ آمار استنباطی ۷۲
۴-۳-۱ محاسبه پایایی سوالات تحقیق ۸۳
۴-۳-۲ یافته های مربوط به روایی ۸۶
۴-۳-۳ تحلیل عامل تأییدی ۸۷
۴-۳-۳-۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین ۸۸
۴-۳-۳-۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار ۹۸
۴-۳-۳-۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۵
۴-۳-۳-۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات ۱۰۷
۴-۳-۳-۵ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت های عملیاتی ۱۱۱
۴-۳-۳-۶ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی ۱۱۳
۴-۳-۳-۷ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی ۱۲۳
۴-۳-۳-۸ تحلیل عاملی تأییدی کل ۱۲۷
۴-۴ نتایج آزمون فرضیات تحقیق ۱۸۵
۴-۴-۱ فرضیه اصلی ۱۸۵
۴-۴-۲ فرضیات فرعی ۱۸۶
۴-۴-۲-۱ فرضیه ۱ ۱۸۶
۴-۴-۲-۲ فرضیه ۲ ۱۸۷
۴-۴-۲-۳ فرضیه ۳ ۱۸۸
۴-۴-۲-۴ فرضیه ۴ ۱۸۹
۴-۴-۲-۵ فرضیه ۵ ۱۹۰
۴-۴-۲-۶ فرضیه ۶ ۱۹۱
۴-۴-۲-۷ فرضیه ۷ ۱۹۱
فصل ۵ (نتیجه گیری)
مقدمه ۱۹۴
۵-۱ نتایج آزمون فرضیات ۱۹۴
۵-۲ محدودیت های تحقیق ۲۰۱
۵-۳ رتبه‏بندی مربوط به مولفه ها و پیشنهادات مدیریتی ۲۰۲
۵-۴ پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی ۲۰۶
ضمائم ۲۰۷
جدول ضمائم ۲۰۸
پرسشنامه خبرگان ۲۲۶
فهرست منابع ۲۳۵
منبع فارسی ۲۳۵
منبع غیر فارسی ۲۳۷
Abstract ۲۳۹
فهرست جداول
جدول ۲-۱ سطوح پیاده سازی تجارت الکترونیک ۱۴
جدول ۲-۲ تعاریف مدلهای کسب و کار الکترونیکی ۱۷
جدول ۲-۳ روش‏های کسب درآمد الکترونیکی (امیررضا مهربان و همکاران، ۱۳۸۶) ۲۰
جدول ۲-۴ عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی ۲۰
جدول ۲-۵ عناصر اصلی و مراحل توسعه برای شرکت‏ها (توبیاس کولمان، ۲۰۰۱) ۳۵
جدول ۴-۱ تفکیک نمونه آماری بر حسب جنسیت ۶۸
جدول ۴-۲ تفکیک نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات ۶۹
جدول ۴-۳ تفکیک نمونه آماری بر حسب سن ۷۰
جدول ۴-۴ تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری ۷۱
جدول ۴-۵ خلاصه نتایج پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۳
جدول ۴-۶ دسته‏بندی ضریب آلفای کرونباخ ۸۴
جدول ۴-۷ میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر گویه در مجموعه ۲۷ گویه‏ای ۸۴
جدول ۴-۸ ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین ۸۸
جدول ۴-۹ ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین ۹۳
جدول ۴-۱۰ نسبت بحرانی و سطح معناداری ۹۶
جدول ۴-۱۱ ضرایب استاندارد ۹۷
جدول ۴-۱۲ آزمون نرمال بودن ۹۸
جدول ۴-۱۳ نسبت بحرانی و سطح معناداری ۱۰۳
جدول ۴-۱۴ ضرایب استاندارد ۱۰۴
جدول ۴-۱۵ ارزیابی نرمال بودن ۱۰۵
جدول ۴-۱۶ آزمون نرمال بودن ۱۰۷
جدول ۴-۱۷ نسبت بحرانی و سطح معناداری ۱۱۰
جدول ۴-۱۸ ضرایب استاندارد ۱۱۰
جدول ۴-۱۹ ارزیابی نرمال بودن ۱۱۱
جدول ۴-۲۰ ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی ۱۱۳
جدول ۴-۲۱ ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی ۱۱۸
جدول ۴-۲۲ نسبت بحرانی و سطح معناداری ۱۲۱
جدول ۴-۲۳ ضرایب استاندارد ۱۲۲
جدول ۴-۲۴ ارزیابی نرمال بودن متغیر شرایط محیطی ۱۲۳
جدول ۴-۲۵ نسبت بحرانی و سطح معناداری ۱۲۶
جدول ۴-۲۶ ضرایب استاندارد ۱۲۶
جدول ۴-۲۷ ارزیابی نرمال بودن داده‏های مدل کلی ۱۲۸
جدول ۴-۲۸ ارزیابی نرمال بودن ۱۳۳
جدول ۴-۲۹ برآوردهای رگرسیونی مدل تحقیق ۱۳۴
جدول ۴-۳۰ ضرایب استاندارد روابط در مدل ۱۵۳
جدول ۴-۳۱ انتخاب بهترین روش برآورد ۱۶۸
جدول ۴-۳۲ برآوردهای رگرسیونی خودگردان سازی ۱۶۸
جدول ۴-۳۳ محاسبه حد بالا و پایین ۱۷۵
جدول ۴-۳۴ مقایسه نتایج حدأکثر درست نمایی و خودگردان سازی ۱۸۳
جدول ۴-۳۵ رتبه عوامل تحقیق ۱۸۵
جدول ۴-۳۶ آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی ۱۸۵
جدول ۴-۳۷ آزمون t برای فرضیه اصلی ۱۸۶
جدول ۴-۳۸ آماره‏های مربوط به فرضیه اول ۱۸۶
جدول ۴-۳۹ آزمون t برای فرضیه اول ۱۸۷
جدول ۴-۴۰ آماره‏های مربوط به فرضیه دوم ۱۸۷
جدول ۴-۴۱ آزمون t برای فرضیه دوم ۱۸۷
جدول ۴-۴۲ آماره‏های مربوط به فرضیه سوم ۱۸۸
جدول ۴-۴۳ آزمون t برای فرضیه سوم ۱۸۸
جدول ۴-۴۴ آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم ۱۸۹
جدول ۴-۴۵ آزمون t برای فرضیه چهارم ۱۸۹
جدول ۴-۴۶ آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم ۱۹۰
جدول ۴-۴۷ آزمون t برای فرضیه پنجم ۱۹۰
جدول ۴-۴۸ آماره‏های