منابع مقاله با موضوع عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان، عملکرد کارکنان، عصر اطلاعات

شاهد فناوری اطلاعات بوده است (Kanter, 1987).
سابقه کامپیوتر به معنای اعم به چرتکه و ماشین های حساب بر می گردد. ولی در مفهوم خاص منظور کامپیوترهای رقمی است که در دهه 1940 پا به عرصه وجود گذاشته اند. اولین کامپیوتر رقمی، کامپیوتری بود که تحت عنوان Mark 1 توسط گروهی از مهندسان شرکت IBM در سال 1944 ساخته شد و سپس در سال 1947 کامپیوتری به نام FNIAC و در سال 1951 نخستین کامپیوتر تجاری به نام Univae 1 به مرکز آمار آمریکا تحویل داده شد.
پیشرفت فناوری کامپیوتر، افزایش سرعت پردازش و ارزان شدن و کوچک شدن کامپیوتر از لحاظ حجم همگی باعث شد که سازمان ها به سوی استفاده از کامپیوتر گرایش یافته و در دهه 1970 میزان شش صد هزار کامپیوتر به دو میلیون در سال 1981 رسید به طوریکه سال 1982 سال فناوری اطلاعات اعلام شد.
امروزه تقریبا هر سازمانی که نسبتا پیشرفته باشد، حتما از سیستم های کامپیوتری برای انجام وظایف خود استفاده می کند؛ از این رو، در این زمان فناوری اطلاعات و مدیریت و نقشی که در عملکرد فردی و سازمانی بازی می کنند از اهمیت زیادی برخوردار شده است و چه بسا مبالغ گزافی توسط سازمان ها به این امر اختصاص می یابد.
1-1 بیان مساله:
از جمله مباحثی که در چند دهه اخیر، کتب و مقالات زیادی را به خود اختصاص داده است ، پرداختن به موضوع فناوری اطلاعات و نقش آن در سازمان است.لکن تحقیقات اندکی در زمینه میزان رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی انجام شده است. و پاسخ قطعی این سوال که آیا فناوری اطلاعات بر عملکرد فردی و سازمانی تاثیر دارد یا خیر، بدون جواب مانده است.
صاحبنظران در تعریف سیستم اطلاعات می گویند: یک سیستم اطلاعات، اطلاعات را از محیط سازمان و عملیات داخلی آن جمع آوری نموده، ذخیره ساز ی و توزیع می نماید تا از عملکردهای سازمانی و تصمیم سازی، ارتباطات، هماهنگی، کنترل، تحلیل و تصویرسازی پشتیبانی کند. سیستم های اطلاعاتی بخشی از یک سلسله فعالیتهای ارزش افزا برای جذب، تبدیل و انتشار اطلاعات به منظور بهبود تصمیم گیری مدیریت، بالا بردن سطح عملکرد سازمانی می باشد.
سرمایه گذاری برای استقرار سیستم های اطلاعاتی بسیار بالا می باشد . معمولاً نیروهای لازم برای اجرا و نگهداری سیستم عبارتند از : مدیر مرکز کامپیوتر ، تحلیل گر سیستم ، برنامه نویس ها ، اپراتورها ، کارکنان مسئول اطلاعات ورودی / خروجی ، کنترل کیفیت ، تهیه اطلاعات ، و دیگر کارکنان پشتیبانی . برای یک چنین سرمایه گذاری سنگینی فقط یک هدف می تواند وجود داشته باشد و آن افزایش عملکرد فردی و سازمانی است.
فن اوری اطلاعات می تواند شمشیری دولبه باشد. فن آوری منبع بسیاری از مزیت ها بوده است، اما همچنین فرصت های جدیدی را برای نقض قانون یا دورکردن منفعت از دیگران ایجاد نموده است. با درک این مطلب سازمانها باید بتوانند مزیت ها را شناسایی و بیشتر از آن بهره برده تا عملکرد سازمان افزایش یافته و خطرات استفاده از فناوری را نیز بشناسند و از آن پرهیز کنند تا جلوی کاهش عملکرد را بگیرند.
سازمانهای دولتی شهر نوشهر نیز از این مساله مستثنا نیستند زیرا مدیران وجود فناوری اطلاعات در این سازمانها را بعنوان یک ضرورت یافتند و سرمایه گذاری های زیادی در این زمینه انجام داده اند. حال سوال اینجاست که بودجه و منابع صرف شده در این بخش به چه میزان در عملکرد سازمانهای دولتی موثر بوده است ؟ آیا سرمایه گذاری انجام شده از اثر بخشی و کارایی لازم برخوردار بوده است؟ آیا کاربران از این تکنولوژی رضایت دارند و سازمان در بالاترین سود حاصل از IT موفق است؟استفاده از IT چه تاثیری بر عملکرد کارکنان سازمان دارد؟
محقق در پی این است که جوابی برای این سوالها در سازمانهای دولتی شهر نوشهر بیابد و ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد فردی و سازمانی را در این سازمانها توصیف کرده و مشکلات و نارساییهای آن را تبیین کند و راه حلی در جهت رفع این مشکلات بیابد.
2-1 ضرورت تحقیق:
امروزه مطالعه سیستم های اطلاعات در سازمان های دولتی با توجه به سرمایه گذاری و کاربرد بیشتر آن درسازمان های دولتی اهمیت بیشتری می یابد. اگرچه مطالعه سیستم های اطلاعات در سازمان های دولتی در تئوریهای اداره امور دولتی ومدیریت دولتی در ابتدای راه خود قرار دارد اما یک سری مطالعات با عنوان ادبیات مدیریت اطلاعات دولتی با تمرکز بر سرمایه گذاری بر روی سیستم های اطلاعات در سازمانهای دولتی از سال 1980 شروع شد. بامرور این مطالعات میتوان دریافت که بیشتر مطالعات توصیفی هستند.( Bozeman & Bretschneider, 1986; Stevens & McGowan, 1985) این تحقیق به بخشی از این ادبیات از لحاظ نظری کمک می کند.
از سوی دیگر، این تحقیق به بخش کاربردی مدیریت دولتی نیز کمک می کند. مدیران دولتی همواره در عصر اطلاعات به چالش کشیده می شوند. مهمترین و اساسی ترین چالش آنها این است که چگونه موفقیت سیستم اطلاعات را ارزیابی کنند، چگونه تخصیص منابع دولتی به این سیستم ها را توجیه کنند وآیا مطمئن باشند که موفقیت سیستم به طور مثبت بر عملکرد فردی و سازمانی تاثیر میگذارد. نتایج این تحقیق می تواند به مدیران در ارتباط با چالشهای عصر اطلاعات و به خصوص در دستیابی به پاسخ این سوال که آیا موفقیت سیستم به طور مثبت بر عملکرد فردی و سازمانی تاثیر میگذارد، کمک می کند.
با توجه به آزمون نشدن این تحقیق در سازمانهای دولتی شهر نوشهر، انجام این تحقیق می تواند به مدیران سازمانهای دولتی شهر نوشهر نیز کمک کند تا در مورد ف
ناوری اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد فردی و سازمانی آگاهی بیشتری داشته باشند و در تصمیم گیری های کلان سازمان در مورد استفاده و سرمایه گذاری بر روی فناوری اطلاعات، تصمیم های بهتری را اتخاذ کنند.
3-1 اهداف تحقیق:
هدف اصلی:
1. تعیین میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان
2. تعیین میزان تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مصرف کننده نهایی
هدف فرعی:
1. تعیین میزان تاثیر کیفیت سیستم بر عملکرد مصرف کنندگان نهایی
2. تعیین میزان تاثیر کیفیت سیستم بر عملکرد سازمان
3. تعیین میزان تاثیر کیفیت اطلاعات بر عملکرد مصرف کننده نهایی
4. تعیین میزان تاثیر کیفیت اطلاعات بر عملکرد سازمان
5. تعیین میزان تاثیر رضایت کاربران بر عملکرد مصرف کننده نهایی
6. تعیین میزان تاثیر رضایت کاربران بر عملکرد سازمان
4-1 فرضیات تحقیق:
فرضیات اصلی:
1.فناوری اطلاعات در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
2. فناوری اطلاعات در عملکرد سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
فرضیات فرعی:
1 کیفیت سیستم در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
2. کیفیت سیستم در عملکرد سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
3. کیفیت اطلاعات در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
4. کیفیت اطلاعات در عملکرد سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
5. رضایت کاربران از فناوری اطلاعات در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
6. رضایت کاربران از فناوری اطلاعات در عملکرد سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
7. کاربرد سیستم در عملکرد فردی کاربر نهایی (End User) سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
8. کاربرد سیستم در عملکرد سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر تاثیر مثبت دارد.
5-1 چارچوب مفهومی تحقیق:
تنوع مدلها و رویکردهای سنجش فناوری اطلاعات مورد استفاده محققان بسیار زیاد است، بحث در مورد برتر ی یک مدل بر سایر مدل ها همچنان ادامه دارد، مدل های اولیه سنجش اثربخشی سازمانی، بر هدف استوار بوده اند. به گونه ای که هر چه ستاده سازمان به هدف بیشتر نزدیک باشد گفته می شود سازمان اثربخش تر است و از آنجا که تشریح هدف های سازمانی اساسا دشوار است، مدل های مبتنی بر هدف رضایت بخش تلقی نشدند. این امر سبب شد ه مدل های سیستمی پیشنهاد شود، مدل های مبتنی بر سیستم بر نتایج خاصی تمرکز نداشتند بلکه بر ابزارهای ضروری جهت نیل به اهداف تاکید داشتند.بر اساس مدل سیستم- منبع سازمان هایی اثربخش هستند که توان کسب منابع لازم برای نگهداری سیستم ها را داشته باشند. مدل های مبتنی بر فرآیندهای درونی فرض می کند هر چه اعضای سازمان مجتمع تر باشند، جریان اطلاعات هموارتر است و یا اینکه هر چه رضایت کارکنان بیشتر باشد سازمان اثر بخش تر است.(Lachman and Wolf, 1999)
رویکرد سیستمی هم بیان می کند که سازمان ها از قسمت های فرعی مرتبط به هم تشکیل شده اند و اگر بخشی از سازمان ضعیف عمل کند، اثر عملکرد ضعیف آن بر عملکرد کل سیستم موثر واقع می شود، این نظریه هم توجه خود را به عواملی از قبیل ستاده ها، ارتباطات داخلی و رضایت مندی شغلی معطوف می دارد.(رابینز، 1383)
با توجه به همه توضیحات ارایه شده مدل مک لین و دلون برای این تحقیق انتخاب شد.
6-1 مدل تحلیل تحقیق:
مک لین و دی لون (1992) پیشنهاد می دهند که معیارهای موجود کیفیت سیستم های اطلاعاتی در شش بــــعد اصلی طبقه بندی شوند که عبارتند از: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کاربرد سیستم، رضایت کاربر، تأثیر بر افراد و تأثیر سازمانی.(مک لین و د لون، 2003)

شکل شماره 1-1: مدل ارزیابی موفقیت سیستم دلون و مک لین
منبع:DeLone and Mac Lean, 1992
7-1 اصطلاحات و واژگان کلیدی:
کیفیت سیستم: کیفیت سیستم بدین مساله توجه دارد که آیا در سیستم اشکالی وجود دارد یا نه، کیفیت سیستم، سازگاری با کاربر واسط، استفاده آسان، سرعت پاسخگویی در سیستم های تعاملی، مستند سازی و گاهی اوقات، کیفیت و مراقبت از رمزهای برنامه است. ( (Seddon and kiew, 1994
کیفیت اطلاعات: به جا بودن، صحت، ارتباط و به فرمت اطلاعاتی که در یک فناوری اطلاعات ایجاد می شود مرتبط است . ( (Seddon and kiew, 1994
کاربرد سیستم: منظور استفاده حقیقی از سیستم اطلاعات است. کاربرد سیستم میزان استفاده از فناوری اطلاعات در شغلهای کاربران و تعداد دفعاتی که از بسته های فناوری اطلاعات در شغلشان استفاده می کنند، است . (Huff, Igbaria, Pavir, 1989)
رضایت کاربران: رضایت متقابل بین کاربران و سیستم اطلاعات را بررسی میکند.رضایت کاربران شایستگی سیستم،اثربخشیسیستم، کارایی سیستم و رضایت عمومی از سیستم را در بردارد. (Yip, 1992)
تاثیر فردی : تاثیر مستقیم اطلاعات بر عملکرد کارکنانش را بررسی میکند. تاثیر فردی با بهره وری وظیفه ،خلاقیت دروظیفه،رضایت مشتری و کنترل مدیریت اندازه گیری میشود.Torkzadeand doll, 1998) )
تاثیر سازمانی: اثر سیستم اطلاعات بر تمام عملکرد سازمانی را بررسی می کند. تاثیر سازمانی با کاهش هزینه های مدیریت دولتی، بهبود تصویر سازمانی، افزایش عملکرد داخلی و رضایت مشتری اندازه گیری می شود. (Sabherwal, 1999)
8-1 روش جمع آوری اطلاعات:
برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینت
رنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شده است. جهت گرد آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.
9-1 جامعه آماری و روش نمونه گیری:
جامعه آماری این تحقیق از بین کارکنان و مدیران سازمانهای جنگلداری و فرمانداری شهر نوشهر انتخاب شده است و روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی ساده است.
10-1 روش تجزیه و تحلیل:
در این تحقیق به دو روش توصیفی و استنباطی به تحلیل داده های به دست آمده از محل پرسشنامه پرداخته می شود. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه هایی نظیر فراوانی به تحلیل ویژگی های جامعه پرداخته شد. و در سطح استنباطی برای تعیین نرمال بودن از نمودارهای هیستوگرام و کیو-کیو (Q-Q) استفاده شده است. و چون تمامی متغیرها نرمال بودند برای تعیین همبستگی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
11-1 قلمرو تحقیق:
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق سازمانهای دولتی شهرهای نوشهر است. مطالعه موردی جنگلداری و فرمانداری نوشهر
قلمرو زمانی: تحقیق از اسفند سال 89 شروع و تا پایا ن آذر 90 پایان می یابد.
قلمرو موضوعی: پژوهش حاضر پس از بررسی پیشینه نظری در مورد فن آوری اطلاعات و عملکرد فردی و سازمانی، محدود به متغیرهای یاد شده خواهد بود.

فصل دوم:ادبیات تحقیق

1-2 بخش اول: فناوری اطلاعات

1-1-2 اطلاعات:
اطلاعات عبارت از داده هایی است که در بافتی و با معنی جا گرفته و در اختیار دریافت کننده قرار داده می شود تا از آن ها برای تصمیم گیری استفاده کند. اطلاعات متضمن انتقال و دریافت آگاهی و دانش است.اطلاعات، آگاهی و هوشیاری می دهد و از عدم اطمینان می کاهد.)(Clare & stufeley, 1995
دیویس و اولسون معتقدند که اطلاعات بر تصورات و تجسم ذهنی می افزاید و اطلاعات قبلی را اصلاح و یا تصدیق می کند و یا ارزش شگفت انگیزی دارد که در آن خبری مطرح می شود که دریافت کننده یا آن را نمی دانسته و یا نمی توانسته آن را از قبل پیش بینی کند؛ اطلاعات معمولا ساختار یافته و شکل یافته است و بنابراین اساس این گونه تعریف می شود، انتخاب مقدار مناسبی از اطلاعات خام که برای کاهش جهل و ناآگاهی یا برای کم کردن جنبه ها و قسمت های تاریک و نامعلوم در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد. ( قاضی زاده، 1376)
2-1-2 فرق داده و اطلاعات:
داده ها، حقایق جمع آوری شده از اندازه ها و مقادیر یا مشاهدات درباره ی افراد، وقایع یا موضوعات است که به تنهایی معنای واقعی ندارند ولی اگر بخواهد ارزشی کسب کند و دارای معنی شود لازم است تعبیر و تفسیر شود. (برچ ونیتزکی، 1376) در واقع اطلاعات، همان داده های پردازش شده اند.
3-1-2 سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات:
تعاریف متعددی از سیستم اطلاعاتی، در رشته های مانند مدیریت، علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، و علوم کتابداری و اطلاع رسانه ای ارائه شده است. تعریف موجود در واژه نامه ی انجمن کتابداری آمریکا (یانگ1 ،1973) تعریفی جامع از سیستم های اطلاعاتی است که به شرح زیر می باشد:
یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع آوری، سازماندهی ( پردازش)، ذخیره، بازیابی و اشاعه ی اطلاعات در یک موسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *