۴۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۷نیسان


۴۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۷

نیسان ماکسیما

۸۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۱۸

نیسان مورانو

۱۶۰۰۰۰۰۰

۸۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰