۳۵۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰…۲۱هیوندای

۳۵۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۲۱

هیوندای آوانته

۸۵۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

۳۸۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

۲۲

هیوندای توسان

۲۰۰۷-۱۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰