۳۴کمری

۳۴

کمری ۴ سیلندر

۲۰۰۷-۱۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۵۵۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۳۵

کمری ۶ سیلندر

۲۰۰۵-۶

۱۰۰۰۰۰۰۰

۵۵۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰