۱۳۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰……۱۲۰۰۰۰۰…۲آزرا

۱۳۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۲

آزرا و سوناتا ۶ سیلندر

۱۲۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۳

تویوتا آریون

این مطلب را هم بخوانید :
پیامدهای توانمندسازی روانشناختی