۱۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰…۲۷پاژیرو…۱۳۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۲۸پرادو

۱۰۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۲۷

پاژیرو

۱۳۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۸

پرادو ۴ سیلندر

این مطلب را هم بخوانید :  ۳۵۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰…۲۱هیوندای