گزارش تصویری : سیرک ایران و ایتالیا در اصفهان


سیرک ایران و ایتالیا در سپاهان شهر اصفهان در حال برگزاریه .

عکس / احسان خسروی

به نقل از : خبرگزاری مهر