گزارش تصویری از پیوند اعضای یک بیمار مرگ مغزی…

کلیه ها، قرنیها و کبد اعضای بدن مرحوم محمدرضا فدوی ۴۴ ساله به بیماران

نیازمند اهدا شد. کلیه های این فرد به دو جوون ۲۳ و ۳۳ ساله در بیمارستان امام رضا

(ع) مشهد پیوند زده شد، هم اینکه کبد مرحوم فدوی جهت پیوند به بیمارستان نمازی شیراز

و قرنیه هاش به بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد منتقل شد.

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

گزارش تصویری از پیوند اعضای یه مریض مرگ مغزی...

 

منبع : مهر

عکس / مهدی

بلوریان

 

 

 

جمع آوری : آلامتو