گردو غبار غلیظ در اهواز / گزارش تصویری

گرد و غبار غلیظ هوای اهواز رو آلوده و مشکلات زیست و محیطی درست کرد.

گرد و غبار در اهواز

گرد و غبار در اهواز

گرد و غبار در اهواز

گرد و غبار در اهواز

گرد و غبار در اهواز

گرد و غبار در اهواز

گرد و غبار در اهواز

گرد و غبار

گرد و غبار در اهواز

گرد و غبار شدید در اهواز

گرد و غبار در اهواز

گرد و غبار در اهواز

گرد و غبار در اهواز

گرد و غبار در اهواز

عکس/ محمدرضا دهداری

noindex