چگونه کارکنان را دانش­ محور کنیم؟

چگونه کارکنان را دانش­محور کنیم؟
در حوزه مدیریت دانش، به کلیه کارکنان و مدیرانی که سهمی در افزایش سرمایه فکری دارند، به عنوان کارمند دانش اطلاق می­شود. در واقع می­توان کلیه افراد سازمان، حتی کارکنان روزمزد که حاصل تجربیات گذشته خود را به کار می­بندند را نیز کارکنان دانش نامید. البته باید عنوان کرد که میزان ارزش این کارکنان، با توجه به دانشی که به کار می­بندند، وابسته به این امر است که آیا دانش کنونی آن­ها به طور عملی به سازمان انتقال یافته است یا اینکه جهت استفاده آتی در فرایندهای عملیاتی سازمان، در تملک شخصی خود آنان قرار دارد. آنچه که سازمان دانش­محور انجام می­دهد این است که رهیافتی نظامند را در جهت کسب، ذخیره­سازی و به کارگیری دانش کارکنان خود به کار ببندند و بدون توجه به عنوان شغلی و وظایف کارکنان سعی در تبدیل کلیه کارکنان و مدیران سازمان به کارکنان و مدیران دانش­مدار دارند، اما با این وجود، حتی دانش­گراترین سازمان­ها نیز سعی نمی­کنند که تک تک کارکنان خود رادانش­مدار کنند (پوررشیدی و جلالی جواران، 1389). در واقع افراد دانش­محور در سازمان افرادی با انگیزه و فعال می­باشند که همواره سعی در به اشتراک­گذاری دانش و تسهیم دانش در سازمان دارند. بنابراین دانشگاه باید برای توسعه دانش کارکنان و ذینفعان خود زمینه­ها و شرایط لازم را فراهم کند.