چندرسانه­ ای و اثرات آن در آموزش


مزایای چندرسانه­ای در آموزش

کاربرد چندرسانه­ای­ها در موقعیت­های گوناگون آموزشی دارای مزایای فراوانی است که برخی از آنان عبارت است از:

الف) استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری:

در نظام­های آموزشی چند رسانه­ای، از حواس مختلفی چون بینائی، شنوائی و سایر حواس استفاده می­شود. دریافت محرک­های یادگیری از طریق حواس بیشتر به یادگیری پایدارتر و عمیق­تر می­انجامد.

ب) تمرین بیشتر برای رسیدن به حد تسلط:

چندرسانه­ای چون یک معلم صبور و شکیبا عمل می­کند و با فراهم آوردن فرصت تکرار و تمرین به یادگیری هرچه بهتر مهارت­ها کمک می­کند.

ج) تسهیل مشارکت میان دانش آموزان:

برخی از چندرسانه­ای­ها برگونه­ای طراحی می­شوند که نیازمند وجود مشارکت میان یادگیرندگان است.

د) کمک به دانش آموزان برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم:

آموزش و یادگیری مفاهیم درصورتیکه به ایجاد ارتباط بین مفاهیم منجر نشود نمی­تواند به ایجاد شناخت در یادگیرنده کمک کند. چندرسانه­ای، فرصتی برای ارتباط بین مفاهیم در اختیار یادگیرندگان قرار داد. فهم اصول و قواعد را آسان می­کند.

ه) انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان:

برنامه­های چندرسانه­ای شاخه­ای یا غیرخطی می­تواند مطابق با نیازهای یادگیرندگان، آنان را در موقعیت های مناسب قرار دهند.

و) برقراری تعادل و رابطه­ی دوسویه با کاربر:

عنصر تعامل، ویژگی مهم چندرسانه­ای است. ولف گرام(1994)بیان می­کند که افراد فقط15درصد از آنچه را که می­شنوند و25درصد از آنچه را که می­بیند بخاطر می­آورند، حال آنکه60درصد از آنچه را که با آن تعامل داشته­اند به یاد می­آرند. مدتی است اهمیت عوامل انگیزشی در طراحی چندرسانه­ای تعاملی شناخته شده است، یعنی نرم افزار باید برای کاربر جذاب باشد تا بتوانند مفید و موثر واقع شود. بنظر می­رسد بسیاری از یادگیرندگان دست کم در آغاز، جذب چندرسانه­ای تعاملی می­شوند (شاه جعفری،1384: 34-35).