پنج صلاحیتی که نوجوانان باید بدان دست یابند

 صلاحیتهایی که نوجوانان باید بدان دست یابند
به اعتقاد پیتمن ورایت [1](1991) هیچ تعریف جهانی پذیرفته شده در مورد رشد نوجوانی وجود ندارد. آنها پیشنهاد می کنند بهتر است روی صلاحیت ها و قابلیتهایی [2] تاکید کنیم که به رشد نوجوانان کمک می کند. این صلاحیتها مبنایی فراهم می آورد که براساس آن برنامه ها ،سرویس ها و فعالیتهای سازمان های مختلف، سازماندهی شده، شکل گیری پیدا کند و بکاربسته شود. هادسون، (1997)، مانستر[3](1977) اعمالی راکه نوجوانان باید در دوره زندگی خود باموفقیت به انجام برسانند را بدین صورت توضیح داده اند:
نوجوان درحال رشد، بایدخود را با مدرسه ،محل کار ،محله ،همسالان، خانواده ومقامات مسئول، تطبیق دهد وبرای اجرای بسیاری از اعمال پیچیده ی فردی و زندگی اجتماعی تسلط یابد. این نوع اعمال که متعدد ومتفاوت هستند، ممکن است شامل مهارتهای ذیل باشد، مهارتهای اجتماعی(مانند گفت  وشنید، گوش دادن، درجمع بودن) مهارتهای احساسی(از قبیل  برخورد با هراس، بیان احساس، درک احساس دیگران) و مهارتهایی که هنگام بروز فشار روانی مفید است (مانند برخورد با آشفتگی خیال، آماده شدن برای مواجهه با مسائل ناگوار، واکنش دربرابر شکست)(کارتلج ومیلبرن ،1369) .
اجینتون واجینتون[4](1994) براساس مرور جنبه های رشدی نوجوانان که به نظر می رسد برای سازمانهای سرویس دهنده ی آنها مهم باشد،پنج قابلیت یاصلاحیت عمده رشدی را بیان کرده اند. این پنج صلاحیت که نوجوانان برای موفقیت دردوران بزرگسالی می باید به دست آورند ،عبارتند از:

  • صلاحیت جسمانی- بهداشتی[5]: نوجوان باید وضعیت سلامت عمومی، دانش نگرش و رفتارهای مناسبی داشته باشد تا از سلامتی بلند مدت در زندگی مطمئن باشد.
  • صلاحیت فردی- اجتماعی[6] : نوجوان باید به الف) مهارتهای درون فردی مانند توانایی درک عواطف شخصی وانضباط انفرادی   ب) مهارتهای بین فردی مانند توانایی برای کار بادیگران. دوستیابی وروابط دوطرفه، مشارکت، همدلی وتوافق

ج) مهارتهای مقابله ای  مانند توانایی برای سازگاری وقبول مسئولیت
د)  مهارتهای قضاوتی مانند توانایی برای برنامه ریزی وتصمیم گیری وحل مسائل ومشکلات دست یابد.

  • صلاحیت شناختی- آفرینشی[7] :دراین زمینه، نوجوان باید به مهارتهای زیر دست یابد:  الف) معلومات نسبتاً فراگیر    ب) توانایی برای ارزش نهادن ومشارکت درجنبه های متعدد آفرینش      ج)  مهارتهای بیانی ونوشتاری مناسب

د) مهارتهای استدلالی مناسب   ه) توانایی یادگیری     و) علاقه به یادگیری وپیشرفت.

  • صلاحیت شغلی:[8] نوجوان باید به الف) اگاهی وانتخابهای شغلی مناسب

ب ) درک مراحل عمل و انتخاب     ج) آمادگی های مناسب جهت کارورزی در دوره های مختلف      د ) درک ارزش زمان کار واوقات فراغت ،دست یابد.

  • صلاحیت زندگی وشهروندی:[9] دراین زمینه نوجوان باید موارد زیر را درک نماید الف) تاریخ ملی واجتماعی جامعه ب ) ارزشهای جامعه ج ) ضرورت احساس مقابله به مثل ومسئولیت   دررابطه با جوامع بزرگتر  د) احساس اینکه آنها می توانند درجامعه مشارکت داشته باشند.

این صلاحیت های چارچوب معینی را برای تعامل با نوجوانان فراهم می آورد. انجمن عالی رشد نوجوانان نیز  بر  اهمیت سرمایه گذاری روی نوجوانان وجوانان، به منظور دستیابی آنها به زندگی بهتر در بزرگسالی را متذکر شده است. از طرف دیگر، باید شرایطی برای پرورش نوجوانان فراهم کنیم که آنها با موفقیت به دوره بزرگسالی گام بر می دارند.
[1]Pitman, K.J, and wright, M. –
[2]Competencies –
[3]Manster –
-[4]Edginton and Edginton
[5]Health/physical competence
[6]Personal/ Social competence –
[7]Cognitive/ Creative competence –
[8]Vocational competence –
[9]Citizenship competence  –