پدیده مجرمانه

ر قانونی میباشد
ب تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی
1.معنای لغوی
در عرصه بین الملل نیز در تعریف پول کثیف به دو حالت لغوی و اصطلاحی پرداخته که شرح ان در ذیل خواهد امد .
در فرهنگ لغت های انگلیسی به صورت ترکیبی پول کثیف را نمی توان یافت بلکه با تجزیه آن به دو کلمه dirty وmoney می توانیم معانی ان را استخراج نماییم.
در ترجمه dirty در فرهنگ لغت معنی زیر را می بینیم: کثیف،پلید،چرک،زشت،پرخش،ژیژ،کثیف کردن(فعل) و در ترجمه کلمه money ،به معانی پول، سرمایه، ثروت، اسکناس،سیم دست می یابیم.پس می توان در ترجمه ترکیبی هر ثروت و سرمایه ای که کثیف بوده و آلوده می باشد حال از هر راه غیر قانونی که کسب شده باشد را پول کثیف نامیده و در سطح بین الملل نیز شناخته شده می باشد وسازمان ها وکشور های مختلف نیز در خصوص جلوگیری از ان تدابیری اندیشیده شده است .
2. معنای اصطلاحی
پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است، که درآمدهای غیر قانونی که در ایران به ان اشاره شدبا ضوابط بین المللی نیز تطابق داشته وبا این تفاوت که علاوه برانها موارد دیگر از جمله سوءاستفاده از حق مالکیت معنوی و….را می توان نام برد با این توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقی مذموم است، در حالی که ارتکاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن موجب محکومیت شخص خواهد شد. یعنی قانون با اعمال مجازات، می‌خواهد از جامعه محافظت نماید. بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرائم بر مبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف متفاوت است.درآمدهای نامشروع که به پول های کثیف معروف است را می توان به سه دسته تقسیم کرد .
پولهای خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند ویا به پولی اطلاق می‌شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است
پول ملتهب: پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می‌شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می‌شود. با این توضیح که اکثر اوقات پولشویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی پول‌های تمیز می‌باشد
پول سیاه : درآمدهایی که از راه قاچاق کالا و مواد مخدر و ثروت های نامشروع دیگر به دست می آید به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است.
بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران
با توجه به موضوع این تحقیق پس از تعاریف ابتدایی در این خصوص به تعریف پولشویی در ایران پرداخته تابا توجه به تعاریف بتوان به نتایج در این مورد دست یافت .
الف- معنای لغوی پول شویی
پس از شناسایی و تعاریف در مورد پول کثیف حال می توان به تعریف پولشویی پرداخت که متشکل از پول و مصدر شستشو که شستن است وپولشویی ویا تطهیر پول در زبان فارسی به معنای پاک کردن ؛غسل دادن ؛اب کشیدن میباشد ودرمنبع دیگرپاکیزه ساختن با اب می باشد وپول نیز وسیله دادوستد است زر و سیم یا فلز دیگرمسکوک رائج .
پولشویی به صورت مرکب درفرهنگ لغت ها یافت نمی گردد که به همین دلیل ما در این تحقیق به تجزیه ان پرداختهوتعاریف لغوی این دوکلمه شستن وپول راازفرهنگ لغتهای مختلف استخراج نمودهایم .
ب- پولشویی در اصطلاح
پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین وبیان این فرایند بکار برده می شوند.واستفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است زیرا تطهیر به معنای پاک کردن دارای بار ادبی مثبت است و پدیده مجرمانه مورد نظر باید با تعبیری بیان شود که این بار را نداشته باشد منظور از «تطهیر مال»، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به گونه‌ای که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا دشوار گردد.
ماده 1 لایه مصوّب 27 شهریور 1381 مقرّر می‌دارد:
جرم پول‌شویی عبارت است از: هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملّک دارایی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و یا علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده.

در تعریفی دیگر از «پول‌شویی» آمده است:
پول‌شویی روی دیگر یا نیم‌رخ مالی فعالیت‌های بزه‌کارانه و فریبنده مجرمانه است که طی آن درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاک می‌شود.
به عبارت دیگر، «پول‌شویی» فرایندی است که طی آن منبع اصلی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه مخفی نگه داشته شده و به این درآمدها جلوه‌ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده شود.
صرف‌نظر از تفاوت‌های موجود در تعریف‌های مذکور، که متأثر از سیاست‌های جنایی متفاوت هستند و صرف‌نظر از اینکه درآمدهای ناشی از جرم را موضوع پول‌شویی بدانیم یا درآمدهای حاصل از اعمال نامشروع و غیرقانونی و صرف‌نظر از اینکه آنچه که مورد تطهیر قرار می‌گیرد، پول نقد باشد یا هر چیز دارای ارزش مالی، وجوه مشترک تعاریف مذکور را می‌توان این موارد دانست: حصول درآمد از یک فعل یا ترک فعل مجرمانه یا غیرقانونی، دست زدن به فعل و انفعالاتی برای پنهان کردن منبع درآمدهای مذکور، و علم مرتکب نسبت به منبع درآمدهاست.
به عبارت دیگر یک فعالیت غیر قانونی است که طی انجام ان عواید ودرآمدهای ناشی از فعالیتهای غیر قانونی به نحوی ،ظاهری قانونی به خود بگیرد ،به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول به ظاهرتمیزتبدیل گشته وبه چرخه اقتصاد رسمی وارد میشود پولشویی فعالیتی مجرمانه،در مقیاس بزرگ،گروهی،مستمر ودرازمدت است که ممکن است از مرزهای جغرافیایی کشور مفروض نیز فراتر رود.
و این عملیات یک روش معمول برای کسب سود از فعالیتهای غیر قانونی توسط مجرمان است اعمال خلاف قانون که باعث ایجاد درآمد برای گروههای سازمان یافته جنایی می شود طیف وسیعی ازفعالیتهای قاچاق مواد مخدر ،تقلبات ،ادم ربایی و جاسوسی وهمچنین تقلبات اینترنتی وقاچاق کالارادر بر می گیرد
براساس ماده2قانون مبارزه با پولشویی ایران که در سال 1386به تصویب رسید جرم پولشویی اینگونه تعریف شده است :
1. تحصیل ،تملک،نگهدای یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست امده باشد .
2.تبدیل ،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی ان با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول اثار وتبعات قانونی ارتکاب ان جرم نگردد .
3.اخفا یا پنهان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل وانتقالات، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .
بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل
اصطلاح پولشویی در عرصه بین الملل قدمتی بیشتر داشته و و تعاریف بهتری نیز می توان برای ان چه در فرهنگ لغت و چه در مباحث اصطلاحی می توان یافت که شرح ان در موارد ذیل خواهد امد .
الف- تعریف لغوی
بر اساس تعریف «فرهنگ انگلیسی آکسفورد» ، پول‏شویی «… عبارت است از انتقال وجوهی با منشاء مشکوک یا غیرقانونی و معمولاً در ارتباط با یک کشور خارجی و بازیافت مجدد آن در جامه آنچه به نظر می‏رسد پاک باشد یا از منابع قانونی تحصیل شده باشد». منبع خارجی ذکر شده در «فرهنگ آکسفورد» محتمل الوقوع است لیکن ممکن است جامعیت نداشته باشد.
در عبارات دیگری، از واژه‏های «پول داغ» ، «پول خاکستری» ، «پول کثیف »، «معاملات کثیف »، «درآمدهای کثیف »، «پول سیاه » و نیز در قالب کلاهبرداری‏های مختلف، از جمله «کلاهبرداری بانکی »، «کلاهبرداری انتقال »، «کلاهبرداری توسط نامه »، «کلاهبرداری از اسرار » و جرائم مشابه دیگری نظیر «فرار از مالیات »، «رشوه‏خواری »، «جنایات سازمان یافته »، «اغفال و انحراف »، «معامله جنسی »، «تجارت‏های پَست »، «استثمار در مزرعه‏داری »، «دزدی اموال دولتی »، «معاملات مواد مخدر »، «معاملات غیرمجاز اسلحه »، «کلاهبرداری »، «کلاشی و اخّاذی »، «قاچاق کردن »، «قاچاق انسان»، «فحشاء غیرقانونی »، «فساد و انحراف »، «جعل اسناد »، «کلاهبرداری و حیله با اشیاء هنری و عتیقه‏ها »، و «کلاهبرداری مالیاتی » سخن رفته است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پول‏شویی را «سومین تجارت مهم جهان» نامیده‏اند و این جمله به کرّات در منابع پول‏شویی تکرار شده است ؛ به همین دلیل، گاه می‏بینم به عنوان یک «علم» از آن یاد می‏شود . گاهی پیشرفت‏های مرتبط با «مقابله با پول‏شویی» زمینه را برای «شکارپول‏های کثیف» فراهم می‏آورد. هم‏چنین از اصطلاحات ترکیبی دیگری نظیر پول‏شویی با «تجارت اعتباری» ، «تجارت هوشمند» ، «پول‏های عمده» ، «ضد پول» ، «جنایت در فضا» ، یا «پول در فضا» استفاده می‏شود. می‏توان گفت که تأمین مالی تروریسم پول‏شویی در خلاف جهت است، یعنی پول بالقوه پاک را می‏توان برای مقاصد غیر قانونی وارد مجراهای مالی کرد
در قانون‏گذاری چون مرز فعالیت‏های قانونی و غیرقانونی با دو محور اعتبار زمان (عطف به ماسبق شدن) و اعتبار مکان (مرزهای سیاسی کشورها) تغییر می‏کند، نمی‏توان پرسید که چرا کشورهای دیگر در امحاء موارد خلاف و غیرقانونی یک کشور همکاری نمی‏کنند. کنوانسیون‏های بین‏المللی به طور کلّی برای کشورهایی که به آنها ملحق شده‏اند در حکم قانون هستند. در عین حال که ممکن است قوانین خاص اجرای همه مفاد آن‏را نداشته باشند. بنابراین، نمی‏توان تعاریف پول‏شویی را از حیطه نفس جرائم مستثنی کرد. به طور مثال، اگر رباخواری، قمار بازی، و روسپیگری در کشوری جرم نیست نباید انتظار داشت درآمد حاصل از آن مشمول پول‏شویی شود، و در انتقال چنین ثروت‏هایی به کشورهای دیگر نیز همین قاعده برقرار خواهد بود.
ب- تعریف اصطلاحی
در ساده‏ترین عبارت،پولشویی،پردازش عواید حاصل از فعالیت‏های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است.در مستندات بین المللی و قوانین‏ مقررات تدوین شده در کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با پولشویی،این پدیده به‏ صورت‏های زیر تعریف شده است:
1.در دستورالعمل جامعه اروپایی ‏مصوب مارس 1990، تعریف پولشویی به صورت‏ زیر می‏باشد:
تبدیل یا انتقال یک دارایی،با علم به این‏که از فعالیت‏های مجرمانه به دست آمده‏ باشد،به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن دارایی؛یا کمک به شخصی‏ که مرتکب چنین جرمی شده است،برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور .
همچنین،در این دستورالعمل،تعریف پولشویی موارد زیر را نیز دربر می‏گیرد:
پنهان کردن یا تغییر ظاهری منشأ،مکان،قصد،رفتار،حقوق یا مالکیت واقعی مربوط به یک دارایی با علم به اینکه آن دارایی از فعالیت‏های مجرمانه به دست آمده است.
این تعریف،در واقع برگرفته از تعریف ارائه در بند 1-ب ماده سه پیمان‏نامه وین‏ است که در 19 دسامبر 1988 به امضای اعضای رسیده است 2با این تفاوت که در پیمان‏نامه‏ وین،تنها پول‏های به دست آمده از جرائم سازمان یافته و به ویژه مواد مخدر گنجانیده شده بود.
2.تعریف پولشویی در پیمان‏نامه شورای اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ‏ تکمیل شد و موارد زیر به تعریف ارائه شده در دستور عمل جامعه اروپا افزوده شد:
«تحصیل، تملک، یا استفاده از دارایی‏های به دست آمده از منابع غیرقانونی، و نیز هر گونه مشارکت، مباشرت، دسیسه‏چینی برای ارتکاب،