پایان نامه رایگان با موضوع جنسی، فیزیکی، میانگین، توزیع

قله است .
در مرحله بعد خشونت اقتصادی دسته بندی شد که نتایج آن در جدول (17 – 4) نشان داده شده است :
جدول( 17-4 ): توزیع میزان خشونت اقتصادی
میزان خشونت اقتصادی
فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی
1- کم (10 – 0)
317
83.4
83.4
2-متوسط (20 – 11)
43
11.3
94.7
3-زیاد (30 – 21)
20
5.3
100
تعداد کل
380
100
100

همانطورکه درجدول( 17-4 ) صفحه قبل ملاحظه می شود ، 83.4 درصد از زنان خشونت اقتصادی کم ، 11.3 درصد خشونت اقتصادی در حد متوسط و 5.3 درصد از آنان خشونت اقتصادی زیادی را تجربه کرده اند .
نمودار( 12-4 ) توزیع فراوانی میزان خشونت اقتصادی را نشان می دهد:

نمودار( 12-4 ): توزیع فراوانی میزان خشونت اقتصادی

3 – 10 – 1- 4 – خشونت فیزیکی :
آماره های مربوط به خشونت فیزیکی درجدول( 18-4 ) نشان داده شده است:
جدول (18 – 4) آماره های مربوط به خشونت فیزیکی
متغیر
میانگین
خطای استاندارد میانگین
میانه
مد
انحراف استاندارد
واریانس
چولگی
خطای استاندارد چولگی
کشیدگی
خطای استاندارد کشیدگی
حداقل
حداکثر
مجموع
خشونت فیزیکی
3.49
33.
00.
00.
6.52
42.59
2.38
125.
5.12
25.
00.
30
1325

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود میانگین خشونت فیزیکی در جامعه مورد بررسی 3.49 می باشد . مد ( بیشترین فراوانی مشاهده شده ) 0 است و این نشانگر آن است که بیشتر زنان خشونت فیزیکی را تجربه نکرده اند . حداقل خشونت فیزیکی تجربه شده 0 و حداکثر آن 30 می باشد.
در صفحه بعد نمودار توزیع خشونت فیزیکی به همراه خط منحنی نرمال ترسیم شده است:

با استفاده از آماره های جدول (18 – 4 ) مقدار آزمون چولگی خشونت فیزیکی برابر (19.04) و مقدار آزمون کشیدگی خشونت فیزیکی برابر (20.48) است که این آماره ها بیانگر آن است که اولا توزیع خشونت فیزیکی دارای چولگی مثبت است و این بدان معناست که تعداد افرادی که خشونت فیزیکی را کمتر ازحد میانگین تجربه کرده اند بیشتر از افرادی است که خشونت فیزیکی را بیشتر از حد میانگین تجربه کرده اند و به همین خاطرتوزیع چوله است . از طرف دیگر مقدار آزمون کشیدگی نشانگر آن است که توزیع بیشتر از حد میانگین کشیده است و در اصطلاح تیز قله است .

در مرحله بعد خشونت فیزیکی دسته بندی شد که نتایج آن در جدول (19 – 4) نشان داده شده است :
جدول( 19-4 ): توزیع میزان خشونت فیزیکی
میزان خشونت فیزیکی
فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی
1- کم (10 – 0)
335
88.2
88.2
2-متوسط (20 – 11)
31
8.2
96.3
3-زیاد (30 – 21)
14
3.7
100
تعداد کل
380
100
100

همانطورکه درجدول( 19-4 ) ملاحظه می گردد، 88.2 درصد از زنان خشونت فیزیکی کم ، 8.2 درصد خشونت فیزیکی در حد متوسط و 3.7 درصد از آنان خشونت فیزیکی زیادی را تجربه کرده اند .
نمودار( 13-4 ) توزیع فراوانی میزان خشونت فیزیکی را نشان می دهد:
نمودار( 13-4 ): توزیع فراوانی میزان خشونت فیزیکی

4- 10 – 1 – 4 – خشونت جنسی :
آماره های مربوط به خشونت جنسی درجدول( 20-4 ) نشان داده شده است:
جدول (20 – 4) آماره های مربوط به خشونت جنسی
متغیر
میانگین
خطای استاندارد میانگین
میانه
مد
انحراف استاندارد
واریانس
چولگی
خطای استاندارد چولگی
کشیدگی
خطای استاندارد کشیدگی
حداقل
حداکثر
مجموع
خشونت جنسی
1.71
17.
00.
00.
3.28
10.73
3.33
125.
13.5
25.
00.
23
652

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود میانگین خشونت جنسی در جامعه مورد بررسی 1.71 می باشد . مد ( بیشترین فراوانی مشاهده شده ) 0 است و این نشانگر آن است که بیشتر زنان خشونت جنسی را تجربه نکرده اند . حداقل خشونت تجربه شده 0 و حداکثر آن 23 می باشد . توزیع در صفحه بعد نمودار توزیع خشونت جنسی به همراه خط منحنی نرمال ترسیم شده است:

با استفاده از آماره های جدول (20 – 4 ) مقدار آزمون چولگی خشونت جنسی برابر (26.64) و مقدار آزمون کشیدگی خشونت جنسی برابر (54) است که این آماره ها بیانگر آن است که اولا توزیع خشونت جنسی دارای چولگی مثبت است و این بدان معناست که تعداد افرادی که خشونت جنسی را کمتر ازحد میانگین تجربه کرده اند بیشتر از افرادی است که خشونت جنسی را بیشتر از حد میانگین تجربه کرده اند و به همین خاطرتوزیع چوله است . از طرف دیگر مقدار آزمون کشیدگی نشانگر آن است که توزیع بیشتر از حد میانگین کشیده است و در اصطلاح تیز قله است .
در مرحله بعد خشونت جنسی دسته بندی شد که نتایج آن در جدول (21 – 4) نشان داده شده است :
جدول( 21-4 ): توزیع میزان خشونت جنسی
میزان خشونت جنسی
فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی
1- کم (7 – 0)
362
95.3
95.3
2-متوسط (15 – 8)
15
3.9
99.2
3-زیاد(23 – 16)
3
8.
100
تعداد کل
380
100
100

همانطورکه درجدول( 21-4 ) صفحه قبل ملاحظه می گردد، 95.3 درصد از زنان خشونت جنسی کم ، 3.9 درصد خشونت جنسی در حد متوسط و 8. درصد از آنان خشونت جنسی زیادی را تجربه کرده اند .

نمودار( 14-4 ) توزیع فراوانی میزان خشونت جنسی را نشان می دهد:
نمودار( 14-4 ): توزیع فراوانی میزان خشونت جنسی

مقایسه کلی انواع خشونت :
جدول( 22-4 ): آماره های مربوط به انواع خشونت

متغیر
میانگین
خطای استاندارد میانگین
میانه
مد
انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر
مجموع
خشو
نت روانی
8.53
39.
6
1
7.57
00.
35
3241
خشونت اقتصادی
5.03
37.
2
0
7.15
00.
30
1912
خشونت فیزیکی
3.49
33.
00.
00.
6.52
00.
30
1325
خشونت جنسی
1.71
17.
00.
00.
3.28
00.
23
652

همان گونه که در جدول(22 – 4) صفحه قبل مشاهده می شود بیشترین مقدار میانگین (8.53) متعلق به خشونت روانی است ، بعد از آن خشونت اقتصادی با میانگین (5.03 ) در مرتبه دوم ، خشونت فیزیکی با میانگین (3.49) در مرتبه سوم و خشونت جنسی با میانگین (1.71) در مرتبه چهارم قرار می گیرد . بنابراین بیشترین خشونت مشاهده شده خشونت روانی و کمترین نوع خشونت مربوط به خشونت جنسی است .

ج ) توصیف متغیرهای مستقل تحقیق :
11 – 1 – 4 – تضاد سلایق زوجین :
آماره های مربوط به تضاد سلایق زوجین درجدول( 23-4 ) نشان داده شده است:
جدول (23 – 4) آماره های مربوط به تضاد سلایق زوجین
متغیر
میانگین
خطای استاندارد میانگین
میانه
مد
انحراف استاندارد
واریانس
چولگی
خطای استاندارد چولگی
کشیدگی
خطای استاندارد کشیدگی
حداقل
حداکثر
مجموع
تضاد سلایق
26.11
76.
23
16
14.8
219.26
87.
125.
231.
25.
1
72
9923

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود میانگین تضاد سلایق زوجین در جامعه مورد بررسی26.11 می باشد . مد ( بیشترین فراوانی مشاهده شده ) 16 است و این نشانگر آن است که تضا