پایان نامه تحولات نظام آزادی//پیشنهاد آزادی مشروط

شرایط شکلی

 
شرایط شکلی همان آیین اعطای آزادی مشروط می باشد و طبق ماده58 :« صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام خواهد بود.» بدیهی است که دادستان يا قاضي اجراي احكام با توجه به نظر رييس زندان، پیشنهاد آزادی مشروط را می نماید.  شرایط شکلی آزادی مشروط در ارتباط با مقامات قانونی و مجرم می باشد که به شرح ذیل است:

2-1-2-1-  شرایط شکلی مرتبط با مقامات قانونی

صدور حکم آزادی مشروط نیازمند به رعایت یکسری تشریفات و آیین رسیدگی  می باشد، ابتدا باید پیشنهاد آزادی مشروط پس بررسی اوضاع محکوم به قاضی مربوطه داده شود و پس از گذراندن شرایطی مورد تایید قرار گیرد و یا رد می شود .

1- پیشنهاد آزادی مشروط

در مقررات قانون سابق، صدور اين حكم منوط به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تاييد دادستان يا داديار ناظر زندان بوده است اما در قانون جديد پيشنهاد ‌دهنده دادستان يا قاضي اجراي احكام است[1]. رييس زندان گزارش مربوط به وضع زنداني را در مورد اينكه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اينكه وضعيت او نشان مي‌دهد كه پس از آزادي، مرتكب جرم ديگري نخواهد شد، تهيه مي‌كند و به تاييد قاضي اجراي احكام مي‌رساند و قاضي اجراي احكام مكلف است پيشنهاد آزادي مشروط را پس از احراز وجود شرايط، به دادگاه صادر كننده حكم تقديم كند. دادگاه نيز پس از بررسي پيشنهاد آزادي، مي‌تواند نسبت به صدور حكم آزادي مشروط اتخاذ تصميم نمايد.(بند ت ماده ۵۸)

2- تایید آزادی مشروط

باید توجه داشت که دادگاه، تکلیفی برای صدور حکم آزادی مشروط ندارد. به بیانی دیگر مخیر است که پیشنهاد سازمان زندانها را بپذیرد یا رد کند.در اين مورد تایید و صدور حكم آزادي مشروط منوط به جلب رضايت و جبران تمام و كمال ضرر و زيان شاكي خصوصي نيست بلكه اين دادگاه است كه تشخيص مي‌دهد شخص محكوم چه اقدامي براي جبران ضرر و زيان شاكي خصوصي بايد انجام دهد. در اين حالت دادگاه استطاعت محكوم را در نظر مي‌گيرد بنابراين ممكن است صدور حكم آزادي مشروط را منوط به جبران كليه خسارات كند و ممكن است ترتيبي ديگر براي جبران آن اتخاذ كند[2].

2-1-2-2-  شرایط شکلی مرتبط با مرتکب جرم

جهت فراهم شدن آزادی مشروطی باید محکوم  خود اقدام به درخواست نموده و شرایطی را که قانون برای آزادی مشروط در نظر گرفته است را به طور کامل رعایت نماید

1- درخواست مرتکب

پيشنهاد آزادی مشروط توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام صورت می‌گیرد. پس به درخواست محكوم يا وكيل وي ترتيب اثر داده نمي‌شود[3].

2- ترتیبات قانونی

همانطور که اشاره شد شخص بعد از رعایت موارد و شرایط آزادی مشروط که شامل حسن اخلاق،  تلاش برای عدم تکرار جرم و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی  است دادستان يا قاضي اجراي احكام می تواند اقدام به درخواست آزادی مشروط نماید اما نکته قابل توجه این است که شخص محکوم نباید قبلا از آزادی مشروط استفاده کرده باشد و همچنین باید محکوم به حبس بیش از ده سال، نصف و در سایر موارد یک سوم مدت مجازات خود را گذرانده باشد.
[1] – http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=28266
[2] – نوربها، رضا، همان، ص 435
[3] – باهري، محمد، حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380، ص 470
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی