پایان نامه با موضوع رابطه مثبت و معنی دار


ای است.

3-5-3پرسش نامه سبک های حل مسئله
برای این منظور (سنجیدن سبک های حل مسئله) از پرسش نامه ی سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ (1996) استفاده می شود که دارای 24 سوال است و 6 عامل را می سنجد. در پژوهش محمدی(1389) ضریب آلفای این پرسش نامه بالاتر از 50/0بود و برای تمام مقیاس ها این نتیجه به دست آمد. و روایی و پایایی آن 95/0 محاسبه شد. شیوه نمره گذاری بر اساس طیف سه گزینه ای بله ، خیر و علامت سئوال (نمی دانم) است.
3-6روش اجرا
به منظور اجرای پژوهش به هماهنگی با جامعه ی مورد نظر که در این پژوهش مدارس و دانش آموزان مقطع متوسطه پسر و والدین آنها هستند، پرداخته و پژوهشگر پرسش نامه های سبک های تفکر و سبک های حل مسئله را به صورت انفرادی و بدون ذکرنام آزمودنی و با اطمینان از آمادگی آزمودنی جهت همکاری و ضمن ارائه توضیحاتی در مورد نحوه ی پاسخگویی به پرسش نامه ها به آزمودنی داده است و از آنها خواسته که با آرامش و دقت در مدت زمان مشخص شده به پرسش نامه ها پاسخ دهند و سپس پرسش نامه شیوه های فرزند پروری را در اختیار والدین آنها قرار داده و از همکاری آنها تشکر نموده است.
3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر از نرم افزار Spss استفاده شد و نتایج استفاده از این نرم افزار در قالب دو بخش آمار توصیفی ( شامل میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی ارائه می گردد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه:
در این فصل ابتدا آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی در خصوص فرضیه های پایان نامه ارائه می گردد.
الف) یافته های توصیفی
4-1- فراوانی و درصد سبک های فرزندپروری والدین

سبکهای فرزندپروری فراوانی درصد فراوانی تجمعی
مقتدرانه 111 9/31 9/31
مستبدانه 144 4/41 3/73
سهل گیرانه 93 7/26 100
مجموع 348 100

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود فراوانی سبک مستبدانه با 144 نفر (4/41 درصد) بیشتر از سایر سبک های فرزندپروری است.

4-2- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های فرزندپروری
سبک مقتدرانه سبک مستبدانه سبک سهل گیر
میانگین نمرات 2/43 95/41 57/42
انحراف معیار 8/3 5/2 5/3

همانطور که جدول 4-2 نشان می دهد، میانگین نمرات سبک فرزند پروری مقتدارانه ، 2/43 ، در سبک مستبدانه 95/41 و در سبک سهل گیرانه 57/42 به دست آمد. بنابراین والدین بیشتر دارای سبک فرزند پروری مقتدرانه بودند.
4-3- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های تفکر
اجرایی قانونی قضایی آزاد اندیش محافظه کار
میانگین 65/25 5/25 3/25 8/25 89/25
انحراف معیار 13/4 15/4 84/3 ¼ 45/4

همانطور که در جدول 4-3 مشاهده می شود، میانگین سبک های اجرایی، قانونی ، قضایی، آزاد اندیش و محافظه کار به ترتیب 65/25، 5/25، 3/25، 8/25 و 89/25 بود و همچنین نمره انحراف معیار به دست آمده برای سبک های تفکر ذکر شده، به ترتیب، 13/4، 15/4، 84/3، 1/4 و 45/4 به دست آمد.
4-4- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های حل مسئله
غیر سازنده سازنده غیر سازنده سازنده
درماندگی اجتناب مهارگری گرایش خلاقیت اعتماد

میانگین 48/5 68/5 482/5 03/5 44/5 51/5 65/16 16
انحراف معیار 38/1 64/1 38/1 5/1 52/1 69/1 32/4 48/4

همانطور که در جدول 4-4 مشاهده می گردد، میانگین سبک های حل مسئله درماندگی، اجتناب، مهارگری، گرایش، خلاقیت، اعتماد، غیر سازنده و سازنده به ترتیب 48/5، 68/5، 482/5، 03/5، 44/5، 51/5، 65/16 و 16 به دست آمد. همچنین نمرات انحراف معیار سبک های نام برده به ترتیب 38/1، 64/1، 38/1، 5/1، 52/1، 69/1، 32/4 و 48/4 به دست آمد.

ب) یافته های استنباطی
فرضیه اول) بین شیوه‫های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان رابطه وجود دارد.‬‬‬‬‬‬‬
به منظور بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با سبک های تفکر با توجه به نرمال بودن داده‫ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می گردد. لازم به بیان است که برای محاسبه و به دست آوردن نرمال بودن داده ها، باید از آزمون کولمو گروف- اسمیرنوف استفاده کرد. اما با توجه به اینکه حجم نمونه بالای 300 نفر است بنا به قانون آمار استنباطی، برای حجم نمونه بالای 300 نفر این آزمون ارائه نمی گردد و داده ها واجد نرمال بودن شناخته خواهند شد.‬
نتایج به دست آمده در جدول زیر آمده است:‬‬‬‬‬‬
4-5- ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های تفکر و سبک های فرزندپروری
سبک های تفکر
اجرایی قانونی قضایی آزاد اندیش محافظه کار
سبک های فرزندپروری مقتدرانه 558/0** 564/0** 481/0** 576/0** 520/0**
مستبدانه 157/0* 529/0** 217/0* 179/0* 525/0**
سهل گیرانه 116/0-* 331/0-** 091/0- 133/0-* 361/0-**

** در سطح 01/0 معنی دار است.
* در سطح 05/0 معنی دار است. 348=N
همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود بین سبک فرزند پروری مقتدرانه و سبکهای تفکر در سطح 01/0 P رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و با سبک تفکر آزاد‫اندیش رابطه همبستگی قوی تر است.‬ با توجه به جدول فوق بین سبک فرزندپروری مستبدانه با سبک تفکر قانونی و محافظه کار در سطح 01/0 P و با سبک تفکر اجرایی، قضایی و آزاد اندیش در سطح 05/0 P رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
همچنین مشاهده می شود بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه با سبک تفکر قانونی و محافظه کار در سطح 01/0 P رابطه معکوس و با سبک اجرایی و آزاد اندیش در سطح 05/0 P رابطه معکوس دارد و با سبک تفکر قضایی رابطه معنی داری دیده نشد.
فرضیه دوم ) بین سبک های تفکر با شیوه های حل مسئله دانش آموزان رابطه وجود دارد.
به منظور بررسی رابطه بین سبکهای تفکر با شیوه‫های حل مسئله(سازنده و غیر سازنده) دانش آموزان با توجه به نرمال بودن داده‫ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می گردد نتایج به دست آمده در جدول زیر آمده است:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4-6- ضریب همبستگی پیرسون بین شیوه های حل مسئله و سبک های تفکر
سبک های تفکر
اجرایی قانونی قضایی آزاد اندیش محافظه کار
شیوه های حل مسئله غیر سازنده (درماندگی، مهارگری مسئله و اجتناب) 212/0-** 336/0-** 170/0-* 201/0-* 331/0-**
سازنده

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(گرایش به مسئله، خلاقیت و اعتماد) 116/0* 299/0** 100 111/0* 300/0**

** در سطح 01/0 معنی دار است.
* در سطح 05/0 معنی دار است. 348=N
همان طور که در جدول فوق مشاهده می‫شود، شیوه حل مسئله غیر سازنده با سبک‫های تفکر اجرایی، قانونی و محافظه‫کار در سطح 01/0 P رابطه معکوس دارد و بین شیوه حل مسئله غیر سازنده با سبک های قضایی و آزاد اندیش در سطح 05/0 P رابطه معکوس وجود دارد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اما همان‫طور که مشاهده می‫شود بین شیوه حل مسئله سازنده با سبک های تفکر قانونی و محافظه کار در سطح 01/0 P و با سبک های تفکر اجرایی و آزاد اندیش در سطح 05/0 P رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نکته: مجموعه عوامل درماندگی، مهارگری مسئله و اجتناب شیوه حل مسئله غیر سازنده و هیجان مدار را تشکیل می دهند.همچنین سبک های گرایش به مسئله،خلاقیت و اعتماد در حل مسئله مجموعا شیوه حل مسئله سازنده یعنی سبک مسئله مدار را بوجود می آورند.
فرضیه سوم) بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله دانش آموزان رابطه وجود دارد.
به منظور رابطه بین شیوه های فرزندپروری با سبک های حل مسئله با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می‫گردد. نتایج به دست آمده در جدول زیر آمده است:‬‬‬‬‬‬‬
4-7- ضریب همبستگی پیرسون بین شیوه های حل مسئله و سبک های فرزند پروری
سبک های حل مسئله
غیرسازنده سازنده
سبک‫های فرزندپروری‬‬‬‬‬‬‬ مقتدرانه 499/0-** 357/0**
مستبدانه 542/0-** 597/0**
سهل گیرانه 170/0* 283/0-**
همان‫طور که در جدول فوق مشاهده می‫شود بین سبک مقتدرانه و سبک حل مسئله غیر سازنده رابطه منفی و معنی دار در سطح 01/0 P و با سبک حل مسئله سازنده رابطه مثبت و معنی دار 01/0 P وجود دارد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ازطرفی بین سبک فرزندپروری مستبدانه و سبک های حل مسئله غیر سازنده رابطه منفی و معنی دار در سطح 01/0P و با سبک حل مسئله سازنده رابطه مثبت و معنی دار 01/0 P وجود دارد.
همچنین مشاهده می شود بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه و سبک حل مسئله غیرسازنده رابطه مثبت در سطح 05/0P و با سبک حل مسئله سازنده رابطه معکوس در سطح 01/0P وجود دارد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

در این فصل ابتدا به بررسی نتایج بدست آمده پرداخته می شود، سپس نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های قبلی مقایسه و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت محدودیت ها و پیشنهادات عملی و پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده ارائه خواهند شد.
5-1 تفسیر نتایج
فرضیه اول: بین شیوه‫های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان رابطه وجود دارد.‬‬‬‬‬‬‬
همانگونه که جدول 4-5 نشان داد که بین سبک فرزند پروری مقتدرانه و سبک های تفکر در سطح 01/0 P رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. این رابطه به این صورت است که بین سبک فرزند پروری مقتدرانه و سبک های تفکر رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و با سبک تفکر آزاد ‫اندیش رابطه همبستگی قوی تر است.‬ نیز بین سبک فرزندپروری مستبدانه با سبک تفکر قانونی و محافظه کار و با سبک تفکر اجرایی، قضایی و آزاد اندیش رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین مشاهده می شود، بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه با سبک تفکر قانونی و محافظه کار رابطه معکوس و با سبک اجرایی و آزاد اندیش رابطه معکوس دارد و با سبک تفکر قضایی رابطه معنی داری دیده نشد. بنابراین فرضیه پژوهش تایید شد و این نتایج با یافته های عرفانی (1389) و صابری (1391) همخوانی دارد و نیز با یافته های علیزاده (1389) ناهمخوان است.
در تفسیر نتایج می توان بیان نمود که شیوه تربیتی والدینی که در حفظ استانداردها در مورد فرزندان ثابت قدم هستند، الگوهایی از رفتارهای ابراز وجود و اعتماد به آنها ارائه می دهد. همچنین تقویت کنندگی اینگونه والدین موثر است و کودکان را برای دستیابی به انتظاراتشان تقویت می کنند و عدم تقویت بعضی از کارها چون توام با مهربانی و دلسوزی است، تاثیر بهتری خواهد داشت. و توقع والدین مقتدر با توانایی فرزندان در پذیرفتن رفتارهای خویش متناسب است. از این رو این گونه والدین کودکان را متقاعد می کنند که افراد با کفایتی هستند و می توانند در کارها موفق شوند و این برخورد موجب رفتار پخته و مستقل و افزایش سطح حرمت خود می شود(پورحسامی، 1388). به نظر می رسد که سبک قاطعانه والدین اگر با توضیحاتی در مورد قواعد و انتظاراتشان همراه باشد، از جهات بسیاری استقلال همراه با مسئولیت پذیری را در نوجوان پرورش می دهد.
نخست اینکه شیوه های فرزند پروری امکاناتی برای خودمختاری نوجوانان فراهم می کند که البته با راهنمایی های والدین علاقه مند به برقراری ارتباط با نوجوانان همراه است، دوم اینکه این روشها نوجوان را تشویق می کند تا با والدین همانندسازی کنند، همانندسازی که بیشتر بر اساس محبت و احترام والدین به نوجوان است نه بی اعتنایی و سهل انگاری آنان( لیل آبادی، 1392). به عبارتی اولین گام برای درونی شدن ارزشها، برقراری ارتباط با افرادی است که برای کودک مهم اند و درونی شدن بسیاری از ارزش ها از جمله سبک های تفکر نوجوانان مرهون شیوه های فرزند پروری به جا و مناسب والدین است ( رضایی، 1389).
فرضیه دوم : بین سبک های تفکر با شیوه های حل مسئله دانش آموزان رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول 4-6 شیوه حل مسئله غیر سازنده با سبک‫های تفکر اجرایی، قانونی و محافظه‫کار در سطح 01/0 P رابطه معکوس دارد و بین شیوه حل مسئله غیر سازنده با سبک های قضایی و آزاد اندیش در سطح 05/0 P رابطه معکوس وجود دارد. اما همان‫طور که مشاهده می‫شود بین شیوه حل مسئله سازنده با سبک های تفکر قانونی و محافظه کار در سطح 01/0 P و با سبک های تفکر اجرایی و آزاد اندیش در سطح 05/0 P رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.‬ بنابراین نتایج نشان داد که بین سبک های تفکر با شیوه های حل مسئله دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه به این صورت مشاهده شد که بین شیوه حل مسئله غیر سازنده با سبک‫های تفکر اجرایی، قانونی و محافظه‫کار رابطه معکوس (منفی و معنادار) دیده شد و بین شیوه حل مسئله غیر سازنده با سبک های قضایی و آزاد اندیش نیز رابطه معکوس مشاهده شد. این نتایج با یافته های یدالهی (1389)، سعیدی و سلطانی (1389) همسویی دارد و همچنین نتایج به دست آمده با یافته های احسانی (1387) و توکلی (1388) ناهمخوان است.
در تفسیر نتایج می توان بیان نمود که همه افراد به طور مداوم با مسائل مختلف وتصمیم گیری در مورد چگونگی آن ها روبرو هستند. به لحاظ ماهیت پیچیده و تغییر یابنده جوامع کنونی تمرکز به روی مشکلات و مسائل ریز و درشت فزونی یافته است. بیشتر اوقات فرایند حل مسائل روزمره به قدری خود کار انجام می گیرد که افراد از چگونگی انجام دقیق آن ها مطلع نمی شوند. با وجود این باید به این نکته توجه کرد که بدون توانایی شناسایی مشکلات و رسیدن به راه حل های قابل اجرا، زندگی روزمره مردم از هم پاشیده خواهد شد. حل مسئله دربرگیرنده ی حوزه های عاطفی، شناختی و رفتاری است(شریفی، 1384). افرادی که از توانایی حل مسئله بیشتری برخوردارند، بهتر می توانند با استرس ها و مشکلات زندگی مقابله کنند و آن هایی که حل مسئله را یاد می گیرند احتمالاً به طور موثری با استرس مقابله می کنند و نداشتن قدرت حل مسئله بیشتر با مشکلات روانشناختی و اجتماعی همراه است (قلتاش، صالحی و خادم کشاورز، 1388). عوامل بسیاری در به کارگیری سبک های حل مسئله سازنده افراد موثر است. از جمله یکی از این عوامل سبک های تفکر افراد است. نوع و شیوه تفکر افراد در شرایط بحرانی و تصمیم برای حل مسائل زندگی کمک کننده است (سلطانی، 1389).
از طرفی بدل و لناکس(2012) در مطرح نمودن هفت اصل راهنمای حل مسئله به این نکته اشاره کرده اند که قبل از اقدام به حل مشکل فکر کنید، اغلب به محض اینکه فرد تشخیص می دهد که مشکلی وجود دارد براساس اولین راه حلی که به فکرش می آید، عمل می کند. ولی قبل از هر گونه تلاش برای حل مشکل اگرکمی درباره مشکل فکر شود، این شیوه ای انطباقی تر است. یعنی به تاثیر سبک ها و شیوه تفکر افراد در حل مسائل اشاره نموده اند.
فرضیه سوم: بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله دانش آموزان رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول 4-7 بین سبک مقتدرانه و سبک حل مسئله غیر سازنده رابطه منفی و معنی دار در سطح 01/0 P و با سبک حل مسئله سازنده رابطه مثبت و معنی دار 01/0 P وجود دارد. ازطرفی بین سبک فرزندپروری مستبدانه و سبکهای حل مسئله غیر سازنده رابطه منفی و معنی دار در سطح 01/0P و با سبک حل مسئله سازنده رابطه مثبت و معنی دار 01/0 P وجود دارد. همچنین مشاهده می شود بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه و سبک حل مسئله غیرسازنده رابطه مثبت در سطح 05/0P و با سبک حل مسئله سازنده رابطه معکوس در سطح 01/0P وجود دارد. بنابراین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. به بیانی دیگر بین سبک مقتدرانه و سبک حل مسئله غیر سازنده رابطه منفی و معنی دار و نیز با سبک حل مسئله سازنده رابطه مثبت و معنی دار مشاهده گردید. از طرفی بین سبک فرزندپروری مستبدانه و سبک های حل مسئله غیر سازنده رابطه منفی و معنی دار و همچنین با سبک حل مسئله سازنده رابطه مثبت و معنی دار مشاهده گردید. همچنین مشاهده می شود بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه و سبک حل مسئله غیرسازنده