پایان نامه ارشد رایگان درباره رفتاری، ، شهرنشینان

ای در زمینه گرد و غبار در آینده تأثیر به سزایی داشته است و پاسخگویان در این زمینه نیت رفتاری متفاوتی با یکدیگر دارند. به عبارت دیگر نیت رفتاری شهرنشینان برای انجام رفتارهای مقابله ای با گرد و غبار بیشتر از روستائیان میباشد و دلیل آن میتواند این باشد که شهرنشینان از نظر دسترسی به امکانات مورد نیاز به جهت بکارگیری و بروز چنین رفتارهایی در شرایط بهتری قرار دارند. این نتایج در تطابق با نتایج( پاکزاد و همکاران، 1392)میباشد.