پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان

به منظور تعیین خصوصیات کانی شناسی و مورفولوژیکی، غلظت عناصر اصلی و کمیاب و مطالعات ایزوتوپی توسط متخصصین سازمان محیط زیست استان خوزستان برداشت گردید. نتایج حاصل از آنالیزهای XRD نشان داد که بیشترین ترکیب شناسایی شده در این ذرات ترکیب کلسیت است و بعد از آن کوارتزاست. مطالعات SEM نشان داد که اشکال کروی، نامنظم و منشوری مهمترین اشکال تشکیل دهنده ذرات گردوغبار خوزستان میباشند. اندازه متوسط این ذرات بین 2 تا 44 میکرومتر میباشند. گردوغبار پیامدهایی بر محیط زیست دارد که از آن جمله میتوان به اثر باز تابشی، چرخه زمین، زیست، شیمیایی، کشند قرمز، پدیده گل خانهایی اشاره کرد. اخیرا تاثیر گردوغبار بر سلامتی انسان موضوع بسیار جدی و قابل توجه در مباحث مختلف به خصوص زمین شناسی، پزشکی و محیط زیست شده است. شیوع سالانه بیماری مننژیت در منطقه ساحل در آفریقا و شیوع کوکسی دیوید99 و میکوسیس100 (نوعی بیماری پوستی) و نیز ایجاد اختلالات کروموزومی را باعث میشود. از جمله رایج ترین بیماری چشمی در بین شهروندان خوزستانی ناخنک چشم میباشد. مطالعات صورت گرفته بر روی ذرات گردوغبار استان خوزستان نشان داد که فلزات سمی و سنگینی مثل نقره با غلظت ppm 248 ، جیوه با غلظت ppb 6/54 ، نیکل با غلظت ppm 3738 ، واندیوم با غلظت ppm 8/233 ، آرسنیک با غلظت ppm 5/46 و روی با غلظت ppm 6/673 بیشترین مقدار را داشته اند که با این وجود سلامت بسیاری از شهروندان در معرض خطر جدی است.
چنگیزی و همکاران(1389)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی ارتباط محیط زیست با کیفیت بهداشت خانواده در شهرهای اهواز و بابلسر (مرداد 1389)” پرداختند و نتایج نشان داد که در جهان امروز یکی از علل اصلی آلودگی محیط زیست، ناآگاهی مردم نسبت به مسائل زیست محیطی میباشد، به خصوص در کشور ما، که کشوری در حال صنعتی شدن است. آنچه حائز اهمیت است نحوه برخورد با این مشکل و رفع آن است. همچنین نتایج نشان داد که بیش از 90 % مردم در بابلسر و اهواز، از وضعیت روحی و روانی خود و خانواده خود راضی هستند. در رابطه با اثر محیط زیست بر سلامت انسان 100 % افراد جامعه آماری در بابلسر تاثیر محیط را تایید کردند این در حالی است که 10 % افراد جامعه آماری اهواز، محیط زیست را بر سلامت انسان تاثیر گذار نمی دانند. در رابطه با رفع مشکلات مربوط به محیط زیست، در اهواز 22 % و در بابلسر 52 % از افراد جامعه آماری، فعالیت موثر داشته اند. 72 % از افراد جامعه آماری در بابلسر و 56 % از جامعه آماری اهواز جهت کاهش آلودگی هوا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. جالب ترین آمار مربوط به سوال 14 می باشد، 98 % از افراد جامعه آماری در اهواز وضعیت محیط زیست را در سلا مت خانواده خود موثر می دانند اما در بابلسر فقط 20 % بر این تاثییر واقف هستند؛ می توان گفت دلیل اصلی پاسخ مردم اهواز پدیده گردوغبار بوده است، این مسئله را مردم بابلسر هرگز تجربه نکرده اند. در جامعه آماری اهواز 92 % و در بابلسر 80 % از اقدامات مسئولین شهر خود ناراضی هستند. 16 % در جامعه آماری اهواز و 22 %در جامعه آماری بابلسر هزینه سالم سازی محیط زیست خارج از منزل را بر عهده خود می دانند. در جامعه آماری اهواز و بابلسر فقط 40 % از تبلیغات انجام شده در زمینه های زیست محیطی رضایت داشته اند. در هر دو جامعه آماری 60 % از افراد محیط زیست خود را مناسب نمی دانند و آن را مستلزم تغییر می دانند.
خانجانی و همکاران(1390)در تحقیق خود به بررسی” بررسی ارتباط میان آلودگی هوای و مرگ در اثر بیماری-های تنفسی درکرمان” پرداختند و نتایج نشان داد که آلودگی هوا یکی از مشکلات شهرهای بزرگ جهان است و سلامتی ساکنین این شهر را تهدید می کند، از اثرات احتمالی آلایندههای هوا بر سلامت بشر افزایش بروز و علایم بیماریهای تنفسی است. نتایج نشان داد که بین مواجهه با گردوغبار و کل مرگ و میر تنفسی ارتباط احتمالی p=0.058 و بین مواجهه با گردوغبار و مرگ و میر تنفسی مردان ارتباط معنی دار p=0.021 وجود دارد بین مرگ و میر کلی و افزایش مونوکسید کربن هوا هم ارتباط معنی داری وجود داشت.
کریمی احمداباد و همکاران(1389)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی اقلیمی- مرفولوژیکی طوفان گردوغبار تیرماه 1388 بر روی ایران” پرداختند و نتایج نشان داد که گرچه طوفان گردوغباریکی از نمودهای اقلیمی منطقه خاورمیانه میباشد، ولی افزایش فراوانی وقوع این پدیده و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن در بخشهای سلامت اقتصاد و غیره باعث توجه ویژه به این پدیده در سالیان اخیر شده است، نتایج این پژوهش نشان میدهد که در روزهای 10 و 11 تیرماه تشکیل یک کم فشار در شمال شرق عراق و جنوب شرق سوریه ایجاد گردش چرخنده ای نموده و بادهایی با سرعت 10 متر بر ثانیه در سطح زمین شکل گرفته با توجه به اینکه منطق فاقد پوشش گیاهی است و خاک نیز در دوره شکل گیری طوفان خشک و فاقد رطوبت بوده است.
شاکریان و همکاران(1389)در تحقیق خود به بررسی” تاثیر گردوغبار و ریزگردها و الودگی ناشی از انها بر سلامت انسان” پرداختند و نتایج نشان داد که بیابان زایی و تغییر اقلیم مهمترین چالش زیست محیطی مناطق خشک جهان هستند که عوارض ناشی از آنها از جمله الودگی هوا مردم همه جهان را تحت تاثیر قرار میدهد. آلودگی هوا اگرچه برای همه افراد و در همه سنین پدیدهای مضر و بیماری زا است اما طیف وسیعی از افراد از جمله سالمندان، خانمهای باردار، کودکان و افراد بیمار آسیب پذیری بیشتری نسبت به آن دارند. بیشتر آسیبهای ناشی از آلودگی هوا مربوط به سیستم تنفسی و ریه ها، سیستم ایمنی
، قلب و همچنین سیستم بینایی افراد می شود در بررسی مواد و ذرات آلوده کننده هوا گردوغبار و ریزگردها بخش مهمی را به خود اختصاص میدهند در این تحقیق سعی شده تا پس از آشنایی با این مواد و چگونگی بوجود آمد نشان نحوه عملکرد آنها بیماریهای حاصل از آنها و همچنین راههای پیشگیری از ایجاد این آلاینده های مضر تا حدودی تشریح شود.
جعفرزاده و همکاران(1391)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی الگو، ساز و کار تشکیل و اثرات ریزگرد” پرداختند و نتایج نشان داد که چکیده ریزگردها اثرات مضری بر سلامت، اقتصاد جامعه و تغییر اقلیم دارند. شناخت ماهیت، منشاء و اثرات ریزگردها در تعیین روشهای کنترل آن نقش بسزایی دارد. ذرات تولید کننده ریزگرد تا ارتقاع شش کیلومتر و بیشتر صعود و تا مسافت 20000 کیلومتر انتقال یافته، و دید افقی را به 10 متر و در بعضی موارد صفر کاهش میدهند. غبار اتمسفری مانع از نفوذ نور خورشید و کاهش تولیدات کشاورزی گردیده و منجر به افزایش بیماریهای از جمله مننژیت و تب دره و اسم و بیماریهای ویروسی، صدمه به DNA سلولهای پوست و ریه میگردد. به ازای افزایش هر 10 میکروگرم در متر مکعب درغلظت ذرات معلق کوچکتر از 10 میکرون در زمان پدیده گردوغبار، میزان مرگ و میر، بین 5/0 الی 1 درصد افزایش می یابد.
امینی سعد و همکاران(1391)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی پدیده گرد و غبار و ریزگردها و ارائه راهکارهای کنترل آن” پرداختند و نتایج نشان داد که گردوغبار یکی از پدیده های جوی است که آثار و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی بر جای میگذارد طوفانهای گردوغباری اثرات مضری بر سلامت و اقتصاد جامعه و تغییر اقلیم دارند شناخت ماهیت منشا و اثرات طوفانهای گردوغباری در تعیین روشهای کنترل آن نقش بسزایی دارد پدیده گردوغبار اثرات چشم گیری نیز بر بیابان زایی دارد شایان ذکر است که شهرهای جنوبی کشور بدلیل نزدیکی به کشورهای سوریه و عراق و متأثر شدن از طوفانهای گردوغباری این کشورها با بیشترین احتمال آلودگی روبرو هستند.
محمدپور و خسروی(1392)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی پیامدهای سیاسی- امنیتی طوفانهای گرد و غبار در ایران و ارائه راهکارهای مناسب” پرداختند و نتایج نشان داد که در دهه گذشته نگرانیهای زیادی در مورد بسیاری از پیامدهای زیست محیطی جهان ابراز شده است. بارها با ترس و بیم ازخطراتی چون گرم شدن آب و هوای جهان و خسارتهای وارده بر لایه ازن و محیط زیست ناشی از آلودگیهای خاص تولید و مصرف به میان آمده است و سایر زیانهای وارده به محیط زیست را به خود جلب نموده است یکی ازمهمترین مخاطرات طبیعی که امروزه ذهن بسیاری ازمسئولان و مردم را به خود جلب نموده و موجب ایجاد نگرانیهای زیادی شده است پدیده گردوغبار است گردوغبار یکی از بلایای جوی و اقلیمی است که وقوع آن باعث واردشدن خساراتی در زمینه زیست محیطی، گردشگری، کشاورزی و بروز یا تشدید بیماریهای تنفسی و قلبی و غیره شده و به مثابه تهدیدی برای امنیت زیست محیطی و ملی تلقی میشود. پدیدهای که پیامدهای ناگواری همچون اعتقاد به ناکارامدی دستگاههای اجرایی مهاجرت گسترده نارضایتی مردم از دولت اعتراضات مردمی تشدید پدیده فقر و…، را به دنبال داشته که در نهایت منجربه اختلال درامنیت ملی خواهد شد.
ابراهیم زاده و همکاران(1390)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی تأثیر طوفانهای گردوغبار بر پذیرش اورژانس بیمارهای قلبی و تنفسی در شهرسنندج ” پرداختند و نتایج نشان داد که در سالهای اخیر آلودگی هوای ناشی از طوفانهای گردوغبار مشکل جدی در شهر سنندج به شمار می آید.
جعفرزاده حقیقی فرد و همکاران(1392)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی خسارات بهداشتی و اقتصادی ناشی از گردوغبار با توجه به سطوح مختلف تحصیلات در رانندگان شهر اهواز” پرداختند و یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که میانگین مشکلات بهداشتی درمانی با توجه به سطح تحصیلات زیر دیپلم 6/17، دیپلم 8/20، فوق دیپلم 9/26 ، لیسانس 3/27 است. با افزایش سطح تحصیلات، رانندگان نظرات دقیقتر و سخت گیرانهتری ابراز مینمودند و مشخص گردید که رانندگان تحصیل کرده، در زمان بروز پدیده گرد و غبار، اهمیت بیشتری به کاهش عوارض گرد و غبار داده و نسبت به تنظیم و انجام معاینه فنی خودرو اقدام می نمایند. همچنین، شناخت و آگاهی بیشتری در مورد عوارض گرد و غبار در بین رانندگان با تحصیلات بالاتر سبب تعداد مراجعات بیشتری به مراکز درمانی خواهد داشت و این به نوبه خود هزینه های درمانی را نیز بالا می برد.
ایرانپور(1393)، در تحقیق خود به بررسی” بررسی خسارت های ناشی از پدیده گردوغبار در بخش کشاورزی در استانهای آسیب پذیر” پرداخت و نتایج نشان داد که گردوغبار یکی از پدیدههای جوی است که آثار و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی برجای میگذارد. به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان، این کشور مکرراً در معرض سیستمهای گردوغبار محلی و همدید قرار می گیرد. غرب ایران نیز با توجه به نزدیکی به بیابانهای کشورهای مجاور در معرض سیستمهای گردوغباری متعددی میباشد. طوفانهای گردوغبار اثرات منفی را بر سلامت، اقتصاد جامعه و محیط زیست داشته و منجر به خسارت های زیادی بر منابع انسانی، بخش های بهداشت، صنعت، ترابری، نظامی و خصوصاً کشاورزی می شود. با توجه به اینکه ایران یکی از کانون های متأثر از ریز گردههاست و خسارات زیست محیطی و انسانی ناشی از این پدیده هر ساله گریبان گیر کشور ما می شود، باید به موضوع افزایش ریزگردها توجه خاصی مبذول گردد. زیرا وقوع
این پدیده در چند سال اخیر در برخی استانها، علاوه بر اثرات اجتماعی و سلامت جامعه بر روی تولیدات بخش کشاورزی نیز تأثیر گذار بوده به نحوی که برآوردها نشان میدهد موجب ایجاد خسارتی در حدود 7 الی 17 میلیون تن در سال 88 به تولیدات زراعی و باغی گردیده است. در این راستا شناخت ماهیت، منشاء و اثرات طوفانهای گردوغباری در تعیین روشهای کنترل و اتخاذ تدابیر پیش گیرانه مؤثر واقع می شود.
2-8-2- پژوهش های خارجی
سبزمکان و همکاران(2013)، در تحقیق خود به بررسی” تجزیه و تحلیل مفهوم کیفی عوامل منجر به ابتلا بیماری های قلبی و عروقی: از طریق عوامل رفتاری” پرداختند و نتایج نشان داد که استرس، خوردن غذای ناسالم، و عدم فعالیت فیزیکی خطر ابتلا برای بیماری عروقی و قلبی را افزایش می دهد. و بسیاری از بیماران مهمترین عامل برای ایجاد بیماری خود را استرس میدانند. در این تحقیق از بین عوامل