پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان، تعامل سازنده، کاهش انتشار

امتداد نوارهای باریک و کشت و زرع دانه به صورت ردیفی، رها سازی بخشهایی از خاک به صورت شخم نخورده
کشت و زرع مالچی
عملی که در طی آن درصد زیادی از باقی مانده محصول( برگ، ساقه، تاج، ریشه) بر سطح خاک یا در نزدیکی سطح به عنوان مالچ محافظ نگه داشته میشوند
حداقل شخم
تهیه بستر بذر با حداقل اختلال در خاک؛ استفاده از مواد شیمیایی برای کشتن پوشش گیاهی موجود؛ شخم فقط در پهنه باریک بذر که بذر را دریافت میکند؛ کنترل علفهای هرز توسط علف کشها

3-5-5-2-روش های مکانیکی
روشهای مکانیکی کنترل فرسایش باد به دستکاری سطوح توپوگرافی به منظور کنترل جریانهای باد می شوند. چنین تکنیکهایی شامل ایجاد موانع بر سر راه جریان باد میباشند که عبارتند از: حصارها و بادشکن ها( معروف به کمربندهای حفاظتی زمانی که از گیاهان زنده تشکیل شوند) و دستکاری توپوگرافی سطح، مانند شخم زدن توسط گاوآهن. موانع بر سر جریان باد از طریق کاهش سطح تنش برشی در باد پناه خود و با اقدام به عنوان دام یا تله برای ذرات در حال حرکت به کنترل فرسایش کمک میکنند، اگر چه خود موانع نیز با ایجاد تلاطم در باد پناه خود میتوانند قابلیت حفاظت مؤثر خود را کاهش دهند ( یار احمدی،1390). میزان کار آمدی موانع در کاهش سرعت باد و شدت تلاطم، توسط طیف وسیعی از علائم تعیین میگردد از جمله: تخلخل یا منافذ مانع( وابسته به فواصل گیاه، پهنای برگ و ساقه)، توزیع تخلخل، شکل، ارتفاع، جهت، عرض و فواصل آنها. مؤثرترین موانع نیمه نفوذ هستند زیرا، اگرچه کاهش سرعت آن کمتر از حصارهای نفوذ ناپذیر است، اما آنقدر مقدار گردبادها و تلاطمها در باد پناه آن نیز کاهش یابد. بر این اساس بادشکن ها و کمربندهای حفاظتی باید طوری طراحی شوند که هماهنگی و تعامل سازنده بین ارتفاع، تراکم، تخلخل، شکل و پهنای سد گیاهی به حداکثر برسد. استفاده از پوششهایی مثل بقایای گیاهی، شن، گراول، کودهای گیاهی و حیوانی برای تثبیت شنهای روان، ایجاد بادشکن در مناطق برداشت(کردوانی، 1386).
4-5-5-2-اقدامات مهندسی: استفاده از حصارهای سیمی در بخش هایی با جمعیت بالا جهت محافظت از چراگاهها و زمینها از چرای بیش از حد، کنترل چاهها در مناطق ممنوعه و نظارت بر بهرهبرداری از چاه ها(ظریفی و آسودار، 1390).
5-5-5-2-روشهای شیمیایی: استفاده از مالچهای نفتی، پلاستیکی و پلیمری(روحی کلارلو و همکاران، 1390).
6-5-5-2- روشهای اقتصادی و اجتماعی: تمرکز این اقدامات بر روی مدیریت زمین میباشد که شامل سیاستهای بهسازی، استراتژیهای کاهش فقر و بهرهوری بیشتر در استفاده از آب می باشد( همدم جو و همکاران، 1392).
7-5-5-2-روشهای مدیریتی: کنترل بهرهبرداری از جنگلها و مراتع؛ احیاء تالابها و دریاچههای خشک شده بواسطه تجدید نظر در پروژههای سد سازی؛ تعاملات و رایزنیهای بین المللی با کشورهای همسایه در خصوص احیاء مناطق منشاء گرد و غبار( ظریفی و آسودار،1390).
6-5-2- دیگر راههای مقابله با این پدیده
1-6-5-2- تسهیلات
در شرایطی که از طرفی هم با تشدید بیتفاوتی مسئولین و هم تشدید میزان گرد و غبارها مواجهه هستیم. مسئولین که به نظر عزم جدی در مقابله و کاهش میزان این ریز و درشت گردها ندارند، این حق مردم این استان ها باشد که از برخی تسهیلات بهره مند گردند.
– تسهیلات رایگان بهداشتی و درمانی: وزارت محترم بهداشت و درمان باید تسهیلات درمانی رایگان در زمینه بیمارهای تنفسی و پوستی در اختیار مردم قرار دهد. هر چند شاهدیم این وزارت حتی از ارائه بروشورهای هشدار دهنده و آگاهی بخش تا یک ماسک دهان خودداری می نمایید. این طوری است که نیازست این وزارت تسهیلات لازم برای ارائه خدمات در خانهها را برای سالمندان تدارک ببیند.
– تسهیلات اداری: با توجه به سختی شرایط کار در این استانها، بنظر حق مسلم تمامی کارمندان باشد که از تسهیلات سختی کار بهرهمند گردد و از مزایای افزونتری از جمله یارانه سلامت برخوردار گردند. و از تسهیلاتی دیگری از جمله ساعت پایین کار اداری و… نیز منتفع شوند(باشگاه خبرنگاران، 1392. بهاری، 1392).
در ایران نیز علاوه بر پدیده‌هایی که به دلیل تأثیر سیستم‌های جوی باران‌زا استانهای درگیر را در کشور متأثر می‌سازد، پدیده گرد و غبار که در مواردی با غلظت قابل ملاحظه همراه بوده و گاهاً دید افقی را به 100 متر تقلیل می‌دهد، در اکثر مواقع سال به خصوص در فصول گرم این مناطق کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. مدفون ساختن مناطق مسکونی در زیر ماسه‌ها، از بین بردن زمین‌های کشاورزی و گسترش نواحی بیابانی، مدفون ساختن کانال‌ها و آلوده ساختن آب‌های سطحی، از دست دادن بافتهای گیاهی و کاهش فعالیت فتوسنتزی، کاهش دید، ایجاد اخلال در سیستم حمل و نقل، آفتزدگی مزارع کشاورزی و باغات میوه، آلودگی هوا و بروز مشکلات و بیماری‌های تنفسی، و بیماری‌های عفونی و پوشش مسیرهای حمل و نقل از جمله خسارتهای ناشی از طوفان‌های گرد و غباری می‌باشند. استان خوزستان در جنوب غربی ایران در جوار خلیج فارس و اروند رود قرار دارد. دهمین استان کشور از لحاظ وسعت و دارای رتبه دوم تولید ناخالص داخل و رتبه اول تولید نیروگاهی در کشور می باشد که با اختصاص 70% از سهم صادرات نفت کشور و تولید سالانه بیش از 10 میلیون تن مواد پتروشیمی خوزستان را به یکی از مهمترین استانهای اقتصادی ایران تبدیل کرده است بیش از 25/1 میلیون هکتار از مساحت استان خوزستان را بیابان تشکیل میدهد و از این نظر جز آسیبپذیرترین استانهای کشور محسو
ب میشود چرا که اراضی بیابانی آن شامل 11 شهرستان است و 350 هزار هکتار از بیابانها را شنهای روان تشکیل میدهند که شامل 6 کانون فرسایش بادی است و کانونهای بحرانزای فرسایش بادی بیشترین خسارتهای مالی و زیستمحیطی را به منابع اقتصادی خوزستان وارد میکنند. اثرات پدیده‌های گرد و غبار ممکن است تا فاصله چند صد کیلومتری از منبع اصلی تداوم داشته و سبب بروز اثرات نامطلوب زیستی و بروز خسارات فراوان در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی گردد. پدیده گرد و غبار در چند سال اخیر بخشهای وسیعی از کشور ما را تحت تاثیر قرار داده و در پارهای از موارد منجر به مختل شدن کلیه فعالیتهای ساکنان شهرهای جنوبی و غربی گردیده است. این پدیده آب و هوائی اگرچه منشاء آن کشورهای عربی خلیج فارس و عراق است لیکن به سرعت زندگی شهری را در استان خوزستان تحت تاثیر قرار داده است. استان خوزستان کانون اصلی بحران ناشی از گردو غبار با منشا کشورهای عربی است. یکی از آثار مشهود این پدیده در استان خوزستان خساراتی است که بر زندگی شهری استان وارد کرده است (خمان، 1392). دراردیبهشت 87 گرد و غبار شدید، تمام ادارات، سـازمان‌ها و نهادهای دولتی، مـراکـز آموزشی، دانشگاه‌ها و بانک‌های استان خوزستان را به تعطیلی کشاند. فقط مـراکز عرضه‌کننده خدمات درمانی، شامل مراکز بهداشتی، درمانی، آرژانس‌ها، آتش‌نشانی و دیگر مراکزی که خدمات حیاتی و ویژه دارند باز گذاشته شد(اداره کل حوادث و سوانح استان خوزستان، 1391). همچنین درابتدای اسفند 88 پدیده گرد و غبار شدید هوا مراکز آموزشی و اداره‌های استان خوزستان را دو روز تعطیل کرد و میـزان انـتشار گرد و غبار استان به بیش از3200 میکروگرم برهرمتر مکعب یعنی 37 برابر حد مجاز رسید، طی گزارش دیگری در 16تیر 88 به‌ علت وقوع پدیده گرد و غبار و افزایش ذرات آلاینده تمامی مراکز دولتی، ادارات و سازمان‌های استان خوزستان تعطیل شد. درمرداد ماه 91 تعداد روزهای بیشتر ازحد مجاز ذارت معلق، 15 روز اعلام شده است(اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، 1391).

7-5-2- روشهای متفرقه برای کاهش انتشار گرد وغبار
برای جلوگیری از انتشارهای کوتاه مدت گرد و غبار باید قبل از انجام هر گونه عملیاتی که سطح زمین را دچار اختلال مینماید از روشهای مختلف از جمله آب پاشی با تانکر و شیلنگ استفاده نمود. این روشهای کنترل کوتاه مدت میتواند با توقف عملیاتها در شرایط بادهای پر سرعت تکمیل شوند. سطوح ایجاد کننده گرد و غبار میتوانند برای مدت طولانیتر توسط سنگفرش کردن مسیرهای خاکی یا استفاده از متوفق کنندگان شیمیایی گرد و غبار، ثابت گردند( یار احمدی، 1390). اقدامات احتیاطی زیر میتواند به فرد کمک کند تا خود را از اثرات سوء گرد و غبار حفظ کند و اثرات نامطلوب این پدیده را بر سلامت خود به حداقل برساند. از فعالیت درخارج از منزل اجتناب کند. اگر الزاما بایستی در هوای آزاد فعالیت کنید زمان آن را به حداقل ممکن کاهش دهید. از ورزش سنگین به ویژه اگر دارای مشکلات تنفسی و آسم هستید خودداری کنید. در خانه یا محیط های بسته بمانید و درها و پنجره ها را بسته نگاه دارید. درصورت امکان در اماکن دارای سیستم تهویه مطبوع بمانید. اگر دارای آسم هستید یا نشانه هایمانند کوتاهی تنفس، سرفه و خس خس کردن و درد قفسه سینه را مشاهده کردید برنامه درمانی خود را دنبال کنید و اگر نشانه ها برطرف نشد با پزشک خود مشورت کنید(مدیریت بهداشت محیط و حرفه ای. 1391).

6-2- بخش ششم
1-6-2- آسیب شناسی گرد و غبار
حال سوال شاید در بحث چرایی این پدیده زیاد التیمام بخش درد این مردم نباشد، چرا که بحث اصلی در مورد راههای پیکار و مقابله با این بلاست. که در گفتار زیر به آسیب شناسی این پدیده می پردازیم:
1-1-6-2- آسیبهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وارده بر پیکر مردم استان خوزستان
آسیبهای وارده از سوی این پدیده بر پیکره نحیف مردم چنان واضح و آشکارست که گاهی باید بر بینایی و قدرت دید مسئولین استان و مسئولین سازمان محیطزیست کشور که متولی اصلی مبارزه با این پدیده هستند، شک و احساس نگرانی کرد. استان خوزستان دارای منابع عظیم زیرزمینی و رو زمینی غنی میباشد که این پتانسیلها و این فرصتها برای هر سرمایهگزاری کعبه آمال می تواند باشد، متاسفانه سرمایه و حال و روزش روز بروز پیر و فرتوت میگردد. زیرا عدم حضور سرمایهگزار بعلت ریسک بالا و خطرپذیری بالای آن، این استان را در ردههای بالای درصد بیکاری قرار داده است. علاوه بر این همواره این انسان سالم است که محور توسعه است. حال آنکه صفهای عریض و طویل بیماران تنفسی در ایام حادث شدن این پدیده در جلوی بخشهای درمانی خود مؤید این قضیه هست که سلامت مردم این مناطق بشدت تهدید میگردد. و این موجب فرار بخش عظیمی از نیروی کار متخصص از این مناطق و در نتیجه خالی شدن منطقه از این نیروها گردیده است. تعطیلیهای مکرر و خسارتی که بر پیکره نظام آموزشی، اقتصادی و سیاسی استان وارد میکند، جبران ناپذیر است. تعطیلی واحدهای اقتصادی از جمله بانک و بورسها تا ادارات و مغازهها و کارخانهها که به عنوان شریانهای حیاتی هر جامعه مطرح میگردند، لطمات وسیعی به اقتصاد و آموزش مردم وارد کردهاند. خستگی مردم و احساس افسردگی و خانه نشینیهای زجرآور و احساس یأس از این مسئله موجب افول تحرکات و جنب و جوشهای اجتماعی که به عنوان شاخص پویای و سرزندگی یک اجتماع مطرح است، گردیده است. که این به نوبهی خود موجب احس
اس عصبانیت در لایههای پایین اجتماع که علاوه بر متحمل شدن هزینههای سلامت، باید هزینه بیکاری و سایر هزینههای سرسام آور از جمله بهای برق و فیلترهای تصویه هوا را پرداخت نمایند، گردیده است که اصلا زیبنده مردمی که سالهای سال زیر توپ و تفنگ دشمن استقامت کردهاند، نیست. سلامت جسمانی و روانی مردم متأثر از این پدیده بشدت آسیب دیده است و این در حالی است در استانی مثل خوزستان شدت تأثیر این پدیده وقتی با آلودگیهای ناشی از پالایشگاههای نفت و گاز همراه میشود مضاعف گردیده و این بی عدالتی به شکل تهدیدی جدی امروز کودکان بعنوان آیندگان جامعه فردا و سالمندان به عنوان سرمایههای یک جامعه را مورد هدف قرار داده است(بهاری، 1392).

شکل 10: خسارات وارده از طرف گرد و غبار

اقتباس(پاپزن،1392)

2-1-6-2-اثرات ریزگردها در کشاورزی
وقوع ریزگردها باعث کاهش رشد رویشی و خصوصیات فیزیولوژیکی60 دو گیاه برنج و ذرت شده است. همچنین میزان کلروفیل برگها بر اثر