پایان نامه ارشد رایگان درباره ابزار پژوهش، دانش آموزان دختر، سلامت کودک

دانش، نگرش، حساسیت، شدت، منافع، موانع، و خودکارآمدی، عوامل موانع درک شده و خودکارآمدی دارای همبستگی معناداری بیشتری بودند.
شیروانی و همکاران(2011) در تحقیق خود به بررسی” تأثیر برنامههای آموزشی طراحی شده بهداشت بر دانش، نگرش، عملکرد و میزان آلودگی های سر در دانش آموزان دختر دبستان در شهرستان چابهار” پرداختند و یافتهها نشان داد که تفاوت معنیداری در دانش، نگرش و عملکرد دانشآموزان وجود دارد. همچنین رابطه معنیداری بین عفونت و متغیرهای مانند سطح تحصیلات پدر، تعداد اتاق خواب، تعداد افراد در هر اتاق، وجود آب مداوم در خانه، نوع مو، سابقه عفونت در دانش آموزان و موارد آلوده در خانواده مشاهده شد. برنامه آموزش بهداشت اثر مثبتی بر کاهش آلودگیهای سر در دانشآموزان داشت. بنابراین، انجام و ارزیابی برنامههای آموزشی برای دانش آموزان و والدین آنها پیشنهاد میشود.
هزاوه و همکاران(2011) در تحقیق خود به بررسی” بررسی رفتار مادران در مورد پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان در شهرستان اراک: استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی ” پرداختند و نتایج نشان داد که میزان موانع درک شده تفاوت آماری معنیداری را نشان داد. همچنین حساسیت درک شده در مادران با سواد کم و عملکرد ضعیف نیز پایین تر از دیگران با توجه به اینکه اگاهی و شدت درک شده و منافع درک شده در میان بیشتر مادران ضعیف بوده است، بنابراین، یک برنامه آموزشی دقیق بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی برای سلامت کودکان توصیه میشود.
علیدوستی و همکاران(2010) در تحقیق خود به بررسی ” رفتارهای پیشگیری از آنفلوانزای A میان دانش آموزان دبیرستانی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهرکرد” پرداختند و دریافتند که دانش، شدت درک شده و موانع درک شده در سطح متوسطی در میان دانش آموزان قرار داشت. بالاترین نمرات مربوط به حساسیت درک شده (75.4?) و منافع درک شده (55.6?) بود. منبع اصلی اطلاعات خود در مورد آنفولانزای A رسانههای جمعی بودو به این نتایج رسیدند که با توجه به رابطه بین اجزای مدل اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیشگیری از دانشآموزان، به نظر میرسد که استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی میتواند در بهبود رفتارهای پیشگیری از آنفولانزای A در میان مطالعات آینده مفید باشد.
شریفی راد و همکاران(2008) در تحقیق خود به بررسی “اثر آموزش تغذیه به بیمار دیابتی: با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی”پرداختند و دریافتند که شدت درک شده، منافع درک شده (P 0.001) بود. همچنین در تحقیق موانع درک شده کاهش می یابد، و رفتار فرد برای انجام فعالیت ها بیشتر شدهاست.
باغیانی مقدم و همکاران(2014) در تحقیق خود به بررسی”پرداختند و دریافتند که تفاوت معنیداری بین میانگین نمرات سازههای(حساسیت درک شده، تهدید درک شده، دانش، منافع و موانع درک شده، شدت درک شده، خود کارآمدی، راهنمای عمل و رفتار خود) مشاهده شد. همچنین دریافتند که مدل اعتقاد بهداشتی این پتانسیل را دارد که به عنوان یک ابزار برای ایجاد برنامههای آموزشی برای افراد و جوامع مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، این مدل را می توان برای جلوگیری از بیماری و عوارض آنها از جمله نارسایی قلبی به طور موثر بکار برد.
فرناندو و همکاران(2014) در تحقیق خود به بررسی”سیاستگذاری سهامدارن روستایی به پرداخت هزینه برای کاهش حمل و نقل جاده ای و کاهش آلودگی در پیرنه غربی ” پرداختند و نتایج نشان داد با توجه به نگرشهای زیستمحیطی و پروفیلهای اجتماعی و اقتصادی ساکنان، سهامداران که در نزدیکی جاده های اصلی زندگی میکنند و جوانتر و دارای تحصیلات بالاتر و به محیط زیست آگاه هستند دارای انگیزه بیشتری برای جبران هزینههای زیست محیطی هستند و حاضر به پرداخت بیشتر برای کاهش اثرات جانبی آلودگی هوا هستند.
گالن و همکاران(2006) در تحقیق خود به بررسی” پیشبینی نیات پیادهروی و ورزش در افراد بیمار: با استفاده از مدل رفتار برنامهریزی شده “نگرش، هنجارهایذهنی، و کنترل رفتاری درک شده 67? از واریانس را در تبیین نیت رفتاری توضیح داد. کنترل رفتاری درک شده 8? از واریانس در فعالیت راه رفتن را توضیح داد، و تئوری رفتار برنامهریزی شده برای مقاصد پیش بینی و تضمین بررسی آینده کنترل رفتاری درک شده به عنوان تعیین کننده ورزش پایهای برای توسعه مداخلات به منظور تسهیل راه رفتن در میان این جمعیت ارائه داده است.
ماری و همکاران(2012) در تحقیق خود به بررسی” پیش بینی جذب واکسن ویروس پاپیلومای انسانی از طرف زنان جوان و بزرگسالان: با استفاده از مقایسه مدل اعتقاد بهداشتی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده”پرداختند و به این نتایج دست یافتند که پشتیبانی از هر دو مدل رفتار برنامهریزی شده و اعتقاد بهداشتی مشاهده شد. با این وجود، رفتار برنامهریزی شده به طور مداوم عملکرد بهتری نسبت به اعتقاد بهداشتی است. و سازه های هنجارهای ذهنی، خودکارآمدی، بیشترین پیش بینی را داشته اند.

9-2- چارچوب مفهومی پژوهش

فصل سوم

1-3-روش شناسی پژوهش1
1-1-3- مقدمه
در این فصل روش شناسی تحقیق با ملاحضه روش تحقیق1، جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه، معرفی منطقه مورد مطالعه، فرضیه های پژوهش، متغیرهای مطالعه، تعریف مفهومی و کارکردی متغیرها، تحلیل روایی و پایایی آن، ابزار جمع آوری دادهها(پرسشنامه)، و روشهای توص
یف و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماریSPSS20 و در نهایت معرفی منطقه مورد مطالعه پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
2-1-3- روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی میباشد.
3-1-3- جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
جامعه آماری این تحقیق متشکل از خانوارهای مناطق شهری و روستایی بهبهان به تعداد 41093 خانوار میباشد. طبق جدول مورگان حجم نمونه به تعداد380 خانوار تعیین شد، که بعد از آن برای افزایش دقت مطالعه به 450 خانوار افزایش داده شد. روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب است. طبقات بر حسب شهری و روستایی تقسیم شدهاند.

جدول1-3- تعداد حجم جامعه و نمونه انتخابی در شهرستان بهبهان به تفکیک مناطق شهری و روستایی
ردیف
شهرستان
منطقه
بخش
نام
روستا
حجم
جامعه(نفر)
حجم نمونهبرآورده شده (خانوار)
حجم نمونه
نهایی(خانوار)
1
بهبهان
شهری


30137
277
304
2
بهبهان

روستایی

حومه
مرکزی
اسلام آباد، منصوریه
4221
39
60
3
بهبهان

مرکزی
دودانگه
دودانگه، شهروئی، اسدآباد
3511
33
47
4
بهبهان

تشان
مشهد، آهنگران، تشان
3224
31
39
5
کل
41093
380
450

4-1-3- ابزار پژوهش
ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهی محقق ساخت میباشد که از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول به ویژگی های فردی- حرفهای پاسخگویان، بخش دوم به سازههای نظریه رفتار برنامهریزی شده و بخش سوم به سازههای مدل اعتقاد بهداشتی اختصاص دارد. گویههای آگاهی بر اساس پاسخهای دو گزینهای بلی و خیر، نظریه رفتار برنامهریزی شده بر اساس طیف هفت درجهای لیکرت و نظریه باور بهداشتی بر اساس طیف پنج درجهای لیکرت سنجیده شده است.
5-1-3- روایی و پایایی ابزار پژوهش
روایی پرسش نامه بر اساس نظر جمعی از اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس آن اطلاحات لازم به عمل آمد. به منظور تأمین پایایی پرسشنامه، قبل از ورود به مرحله جمع آوری اطلاعات در سطح وسیع، تعداد 30 نسخه پرسشنامه توزیع و تکمیل گردید و سپس با استفاده از نرم افزار Spss(v20) میزان ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه محاسبه گردید. با توجه به نتایج حاصله میزان پایایی پرسشنامه در حد قابل قبول می باشد که در جدول 2-3 ارائه شده است.
جدول2-3- مقدار آلفای کرونباخ اجزای پرسشنامه
ردیف
متغیر
تعداد گویه ها
ضریب آلفا
1
آگاهی
14
68/0
2
نگرش
13
72/0
3
هنجارذهنی
6
70/0
4
نیت رفتاری
8
70/0
5
حساسیت درک شده
5
87/0
6
شدت درک شده
7
91/0
7
موانع درک شده
7
83/0
8
منافع درک شده
4
85/0
9
خودکار آمدی
7
85/0
10
راهنمای عمل
8
67/0
11
رفتارهای مقابلهای
14
72/0

6-1-3- متغیرهای پژوهش
متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق مشتمل بر متغیرهای مستقل و وابسته است که در زیر به آنها اشاره شده است.
1-6-1-3- متغیر مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش مشتمل بر متغیرهای زمینهای، سازه های نظریه برنامهریزی شده و سازههای مدل اعتقاد بهداشتی میباشد که به شرح جدول 3-3 می باشند.
2-6-1-3- متغیر وابسته
متغیرهای نیت رفتاری و رفتارهای مقابله ای خانوارهای روستایی و شهری در مواجهه با گرد و غبار به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد که در جدول 3-3 آمده است،

جدول 3-3: متغیرهای مستقل و وابسته مطالعه
ردیف
متغیر
مقیاس
ویژگی های فردی- حرفه ای
سن
نسبی

وضعیت تأهل
جنسیت
اسمی
اسمی

سطح تحصیلات
رتبه ای

میزان هزینه ماهیانه خانوار
نسبی

آگاهی
فاصلهای

نگرش
فاصله ای

هنجارهای ذهنی
خودکارآمدی
فاصله ای
فاصله ای

نیت رفتاری
فاصله ای

حساسیت درک شده
فاصله ای

شدت درک شده
فاصله ای

منافع درک شده
فاصله ای

موانع درک شده
فاصله ای

راهنمای عمل
فاصله ای

رفتار مقابلهای
فاصله ای

7-1-3- تعریف متغیرهای پژوهش
1-7-1-3- آگاهی
تعریف مفهومی: میزان آگاهی افراد در مورد گرد و غبار می باشد.
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش سطح آگاهی سرپرستان خانوارها در خصوص موضوع مورد مطالعه از 14 گویه با گزینههای درست و نادرست، استفاده گردید.
2-7-1-3- نگرش
تعریف مفهومی: ارزیابی کلی افراد در مورد مطلوب بودن یا مطلوب نبودن یک موضوع یا رفتار خاص می باشد. تعریف عملیاتی: به منظور شناسایی نگرش سرپرستان خانوارها، در خصوص موضوع مورد مطالعه از 15 گویه استفاده گردید، که با استفاده از طیف لیکرت هفت گانه از کاملا مخالفم تا کاملاً موافقم مورد سنجش قرار گرفتند.
3-7-1-3- هنجارذهنی
تعریف مفهومی: به برداشت فرد از نظرات افراد مهم برای انجام یا عدم انجام رفتار اشاره دارد. به عبارت دیگر، هنجار ذهنی، ادراکات مربوط به نظرات اجتماع برای انجام یا عدم انجام رفتار توسط فرد می باشد.
تعریف عملیاتی: به منظور شناسایی هجارذهنی سرپرست خانوارها، در خصوص موضوع مورد مطالعه از شش گویه استفاده گردید، که با استفاده از طیف لیکرت هفت گانه کاملاً مخالفم تا کاملاً
موافقم مورد سنجش قرار گرفتند.
4- 7-1-3- نیت رفتاری
تعریف مفهومی: نیت یا قصد به هدف خاص یک فاعل یا عامل در انجام یک عمل یا یک سری اعمال اطلاق می‌شود.
تعریف عملیاتی: به منظور شناسایی نیت سرپرست خانوارها در خصوص موضوع مورد مطالعه از پنج گویه استفاده گردید، که با استفاده از طیف لیکرت هفت گانه کاملا مخالفم تا کاملاً موافقم مورد سنجش قرار گرفتند.
5-7-1-3- حساسیت درک شده
تعریف مفهومی: درک و اعتقاد به اینکه در معرض خطر بیماری هستند.
تعریف عملیاتی: به منظور تبیین میزان حساسیت درک شده توسط سرپرست خانوارها در خصوص موضوع مورد مطالعه از پنج گویه استفاده گردید، که با استفاده از طیف لیکرت پنج گانه از بسیار کم تا بسیار زیاد مورد سنجش قرار گرفتند.

6-7-1-3- شدت درک شده
تعریف مفهومی: درک و اعتقاد به اینکه مشکل، جدی است و این مشکل بهداشتی میتواند منجر به مرگ یا سایر نتایج جدی برای او شود.
تعریف عملیاتی: به منظور تبیین شدت درک شده توسط سرپرست خانوارها در خصوص موضوع مورد مطالعه از هفت گویه استفاده گردید، که با استفاده از طیف لیکرت پنج گانه از بسیار کم تا بسیار زیاد موافقم مورد سنجش قرار گرفتند.
7-7-1-3- موانع درک