پایان نامه ارشد رایگان درباره "، پاسخگویان، روزهای

ل زندگی
فراوانی
درصد
روستا
146
2/32
شهر
304
6/67
جمع
450
100

10-1-4- ناراحتی تنفسی
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ابتلای خود یا اعضای خانواده در جدول شماره 10-4 آمده است. همان گونه که مشاهده می شود، نزدیک به 50 درصد از پاسخگویان دارای ناراحتی تنفسی می باشند و همچنین 72 درصد پاسخگویان ابراز داشته اند که حداقل یکی از اعضای خانواده خود مبتلا به ناراحتی تنفسی می باشد
جدول10-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ابتلای خود یا اعضای خانواده به ناراحتی تنفسی
ناراحتی تنفسی
ابتلا به ناراحتی تنفسی
فراوانی
درصد
پاسخگو
بله
220
9/48

خیر
230
1/51

جمع
450
100
اعضای خانواده
بله
324
72

خیر
126
28

جمع
450
100

11-1-4- تعطیلی
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعطیلی همگانی یا تعطیلی مدارس در جدول شماره 11-4 آمده است. همان گونه که مشاهده می شود، نزدیک به 114 نفراز پاسخگویان موافق تعطیلی همگانی و 31 نفر کاملا مخالف می باشند. و همچنین 62 نفر از پاسخگویان ابراز داشتهاند که فقط موافق تعطیلی مدارس میباشند و 102 نفر کاملاًمخالف می باشند.
جدول11-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعطیلی
گویهها
کاملاً موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
نظری ندارم
تا حدودی مخالفم
مخالفم
کاملاً مخالفم
– به نظر من در روزهای گرد و غبار باید تعطیلی همگانی اعلام شود.
114
106
37
84
29
49
31
– به نظر من در روزهای گرد و غبار باید فقط مدارس تعطیل شوند.
62
52
79
56
42
57
102

نتایج حاصل از رتبه بندی گویههای مربوط به آگاهی پاسخگویان در جدول شماره 11-4 نشان می دهد که نظر پاسخگویان در زمینه تعطیلی همگانی در روزهای گردوغباری، تعداد 220 پاسخگو نظرشان “کاملا موافق و موافق ” می باشد. و همچنین مربوط به تعطیلی مدارس، تعداد 159 نفر نظرشان “کاملا مخالف و موافق” بوده است.

12-1-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آگاهی نسبت به گردوغبار
نتایج حاصل از رتبه بندی گویههای مربوط به آگاهی پاسخگویان در جدول شماره 12-4 نشان می دهد گویههای ” ماسکهای فیلتردار نسبت به ماسکهای کاغذی عادی برای جلوگیری از ورود گردوغبار به دهان مناسبتر هستند”، ” نبود پوشش گیاهی مناسب، باعث ایجاد گرد و غبار میشود”،” گردوغبار میتواند به مرور زمان باعث ایجاد بیماریهای چشمی و پوستی در انسان شود ” از نظر تعداد پاسخ درست در رتبه های اول تا سوم و گویههای ” علت اصلی ایجاد گرد و غبار ایجاد سدها و از بین رفتن تالابها میباشد” برخی ذرات گرد و غبار از طریق پوست میتوانند وارد خون شوند” و ” ماسکهای کاغذی معمولی و دستمال میتوانند جلوی ذرات ریز گرد و غبار به سیستم تنفسی انسان را بگیرند ” از نظر تعداد پاسخ درست در بین کل پاسخگویان در رتبه های آخر قرار دارند.
12-4- توزیع فراوانی آگاهی پاسخگویان
گویهها
رتبه
پاسخ صحیح کلی
شهر
روستا
– ماسکهای فیلتردار نسبت به ماسکهای کاغذی عادی برای جلوگیری از ورود گردوغبار به دهان مناسبتر هستند.
1
421
284
117
– نبود پوشش گیاهی مناسب، باعث ایجاد گرد و غبار میشود.
2
410
266
113
– گرد و غبار میتواند به مرور زمان باعث ایجاد بیماریهای چشمی و پوستی در انسان شود.
3
401
104
132
– گرد و غبار به دلیل همراه داشتن مواد مضر و خطرناک باعث از بین رفتن دام و طیور میشود.
4
394
266
96
– احیای مراتع و درختکاری در مکانهای ایجاد کننده گرد و غبار میتواند از ایجاد و شدت گرد و غبار کم کند.
5
388
295
115
– استفاده از مالچ پاشی در مکانهای ایجاد کننده گرد و غبار میتواند مانع از تکرار مجدد گرد و غبار شود.
6
382
265
129
– متداولترین نشانههایی که طی یک پدیده گرد و غبار مشاهده میشود تحریک چشمها است.
7
379
161
45
– استفاده از شیشهها و پنجرههای دوجداره میتواند از ورود گرد و غبار به داخل منزل جلوگیری کند.
8
378
268
120
– خشکسالی یکی از علتهای اصلی است که سبب بوجود آمدن گرد و غبار میشود.
9
362
172
119
– مرطوب نگه داشتن هوای درون منزل باعث کاهش اثرات گرد و غبار میشود.
10
298
285
136
– یکی از دلایل اصلی ایجاد گرد و غبار میتواند قطع حق آبه تالابها باشد.
11
291
265
126
– علت اصلی ایجاد گرد و غبار ایجاد سدها و از بین رفتن تالابها میباشد.
12
244
275
103
– برخی ذرات گرد و غبار از طریق پوست میتوانند وارد خون شوند.
13
237
209
89
– ماسکهای کاغذی معمولی و دستمال میتوانند جلوی ذرات ریز گرد و غبار به سیستم تنفسی انسان را بگیرند.
14
214
154
83

13-1-4- توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان نسبت به گردوغبار
نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های مربوط به نگرش خانوارهای شهری و روستایی در جدول شماره 13-4 نشان می دهد گویههای “شستشوی سریع دست و صورت و استحمام “، “استفاده از ماسکهای فیلتردار”، “استفاده از ماسکهای عادی در موقع ورود گرد و غبار” در رتبه های اول تا سوم و گویههای “خرید مواد غذایی( سبزیجات و میوهها)، در کنار حاشیه خیابانها” و “صحیح نبودن رفتن بر سرکار در روزهای گرد و غباری” و “استفاده از دستکش و کلاه” در بین کل پاسخگویان در رتبههای آخر قرار دارند. و در بین پاسخگویان شهری گویههای “استفاده از ماسکهای عادی” و “ماندن اعضای خانواده
در منزل” و “استفاده از ماسکهای فیلتردار” در رتبههای اول تا سوم و گویههای “استفاده از موتور سیکلت و دوچرخه” و”نرفتن بر سر کار در روزهای گردوغباری” و “خرید مواد غذایی( سبزیجات و میوهها)، در کنار حاشیه خیابانها “در رتبههای آخر قرار دارد. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویههای ” مسدود کردن منافذ خانه (مانند درزهای در و پنجره، تهویه حمام و…)” و ” ماندن اعضای خانواده در منزل ” و” رفتن فرزندان به مدرسه در روزهای گرد و غباری” در رتبه های اول تا سوم و گویههای “پیادهروی و ورزش در روزهای گرد و غبار ” و” استفاده از موتور سیکلت و دوچرخه کار ” و “خرید مواد غذایی( سبزیجات و میوهها)، در کنار حاشیه خیابانها در روزهای گرد و غبار” در رتبهی آخر قرار دارد. این نتیجه نشان میدهد که استفاده از ماسکهای فیلتردار و عادی در کل پاسخگویان و هم در بین شهری ها جزء رتبه های اول می باشد. و اما حاضر نشدن روستائیان به ترک شغل خود در روزهای گردوغباری نشان از مهم بودن حفظ درآمد و همچنین نوع شغل روستائیان که عمدتا کشاورز هستند دارد، که در دومین رتبه قرار گرفته است و به نوعی می شود بیان داشت که اولویت های اول روستائیان نسبت به شهری ها بسیار متفاوت است و دلیل آن می تواند نوع زندگی متفاوت از نظر مکان و شغل باشد.

جدول13-4- توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان
گویهها
کاملاً موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
نظری ندارم
تا حدودی مخالفم
مخالفم
کاملاً مخالفم
میانگین رتبه ای
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا
– در موقع گرد و غبار بعد از ورود به منزل شستشوی سریع دست و صورت و استحمام مفید است.
235
174
0
1
40
0
0
4/6
1
7
6
– در روزهای آلوده به گردوغبار استفاده از ماسکهای فیلتردار مفید است.
268
131
14
31
0
1
5
3/6
2
3
10
– استفاده از ماسکهای عادی در موقع ورود گرد و غبار مفید است.
257
128
31
13
8
4
9
2/6
3
1
5
– در هنگام گرد و غبار ماندن اعضای خانواده در منزل عاقلانه است.
221
169
20
20
10
0
10
18/6
4
2
2
– برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به منزل مسدود کردن منافذ خانه (مانند درزهای در و پنجره، تهویه حمام و…) کار عاقلانهای میباشد.
197
176
39
15
15
3
5
10/6
5
4
1
– رفتن فرزندان به مدرسه در روزهای گرد و غباری، کار عاقلانهای نیست.
189
112
92
36
15
4
2
89/5
6
5
3
– نوشیدن شیر در روزهای گردوغبار کار درستی است.
196
78
93
54
9
10
10
72/5
7
6
8
– انجام پیادهروی و ورزش در روزهای گرد و غبار کار درستی است.
36
0
24
20
54
153
163
59/5
8
10
13
– برداشت محصولات کشاورزی در زمان گرد و غبار کار درستی نیست.
135
172
53
43
5
35
7
56/5
9
8
9
– در روزهای گرد و غبار استفاده از موتور سیکلت و دوچرخه کار صحیحی است.
51
0
29
39
54
118
159
3/5
10
13
12
– در روزهای آلوده به گرد و غبار استفاده از دستکش و کلاه کار به جایی است.
151
120
38
50
39
30
22
25/5
11
9
7
– رفتن بر سرکار در روزهای گرد و غباری کار درستی نیست.
90
127
111
46
58
14
4
19/5
12
12
4
– خرید مواد غذایی( سبزیجات و میوهها)، در کنار حاشیه خیابانها در روزهای گرد و غباری مشکلی ندارد.
97
111
56
14
27
72
73
6/3
13
11
11

14-1-4- توزیع فراوانی هنجارهای ذهنی پاسخگویان
نتایج حاصل از رتبه بندی گویههای مربوط به هنجارهای ذهنی خانوارهای شهری و روستایی در جدول شماره 14-4 نشان می دهد گویههای ” مورد تأیید بودن بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجرهها ازنظر همسایهها و فامیل “، ” مورد تأیید بودن ماندن در منزل در روز گرد و غبار و گذشتن از تفریح و دید و بازدید ” در رتبه های اول تا دوم و گویهی ” نوشیدن شیر در روز گرد و غبار “،” مورد تمسخر قرار گرفتن از دیگران در صورت استفاده از ماسک و کلاه و عینک و دستکش ” در بین کل پاسخگویان در رتبهی آخر قرار دارند. و همچنین در بین پاسخگویان شهری گویههای ” توصیه نوشیدن شیر توسط آشنایان و بستگان ” و ” مورد تأیید بودن بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجرهها از نظر همسایهها و فامیل ” در رتبههای اول و دوم و گویهی ” مورد تمسخر قرار گرفتن از دیگران در صورت استفاده از ماسک و کلاه و عینک و دستکش ” و “سرکار نرفتن در روزهای گردوغباری” در رتبهی آخر قرار دارند. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویههای ” ماندن در منزل در روز گرد و غبار و گذشتن از تفریح و دید و بازدید” و ” مورد تأیید بودن بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجرهها ازنظر همسایهها و فامیل ” در رتبههای اول و دوم و گویهی ” مورد تمسخر قرار گرفتن از دیگران در صورت استفاده از ماسک و کلاه و عینک و دستکش” و “سرکار نرفتن در روزهای گردوغباری” در رتبهی آخر قرار دارند. این نتیجه نشان می دهد که بستن منافذ و ماندن اعضای خانواده در منزل و همچنین ماندن فرزندان در منزل و نرفتن آنها به مدرسه در بین کل پاسخگویان در رتبه های اول می باشد. و بستن منافذ و ماندن اعضای خانواده در منزل و ماندن فرزندان در منزل و نرفتن آنها به مدرسه و همچنین گذشتن از تفریح و دید و بازدید در بین ساکنین شهری و روستایی تقریبا به صورت مشترک در رتبه های اول تا سوم قرار دارد و “مورد تمسخر قرار گرفتن از دید دیگران” در هر گروه(شهری و روستایی)
در اولویت آخر بوده است.

جدول14-4- توزیع فراوانی هنجارهای ذهنی پاسخگویان
گویهها
کاملاً موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
نظری ندارم
تا حدودی مخالفم
مخالفم
کاملاً مخالفم
میانگین رتبه ای
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا
– بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجرهها مورد تأیید همسایهها و فامیل است.
170
157
41
48
10
24
0
79/5
1
2
2
– اعضای خانواده ماندن در منزل در روز گرد و غبار و گذشتن از تفریح و دید و بازدید را قبول دارند.
202
131
30
34
2
48
3
75/5
2
3
1
– در روزهای گرد و غبار اعضای خانوادهام ترجیج میدهند که فرزندان به مدرسه نروند.
152
167
57
35
19
20
0
75/5
3
4
3
– اعضای خانواده و اطرافیان تأیید میکنند که در روز گرد و غبار سر کار نروم.
98
153
108
46
35
10
0
45/5
4
5
5
– آشنایان و بستگان نوشیدن شیر در روز گرد و غبار را توصیه میکنند.
98
106
24
149
19
49
5
88/4
5
1
4
– در صورت استفاده از ماسک و کلاه و عینک و دستکش هنگام گرد و غبار، مورد تمسخر دیگران قرار میگیرم.
39
33
77
89
38
78
96
5/3
6
6
6

15-1-4- توزیع فراوانی نیت