پایان نامه ارشد رایگان درباره "، پاسخگویان، گویه

رفتاری پاسخگویان
نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های مربوط به نیت رفتاری خانوارهای شهری و روستایی در جدول شماره 15-4 نشان می دهد گویههای” خانواده ما میخواهد که در روزهای گرد و غباری پیادهروی و ورزش صبحگاهی انجام ندهد.”، ” خانواده ما تصمیم دارد در زمان گرد و غبار از منزل خارج نشوند “، ” اعضای خانوادهام تصمیم دارند که در روزهای گردوغبار از ماسکهای فیلتردار استفاده کنند” در رتبه های اول تا سوم و گویههای “اعضای خانوادهام در نظر دارند که در روزهای گردوغبار شیر مصرف کنند” در بین کل پاسخگویان در رتبهی آخر قرار دارد. و در بین پاسخگویان شهری گویههای “من مصمم هستم در آینده در ایام گرد و غبار، راههای نفوذی هوا به منزل را ببندم” و “اعضای خانوادهام تصمیم دارند که در روزهای گردوغبار از ماسکهای فیلتردار استفاده کنند” و”خانواده ما میخواهد که در روزهای گرد و غباری پیادهروی و ورزش صبحگاهی انجام ندهد” در رتبههای اول و گویههای ” اعضای خانوادهام در نظر دارند که در روزهای گردوغبار شیر مصرف کنند” در رتبهی آخر قرار دارد. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویههای ” اعضای خانوادهام تصمیم دارند که در روزهای گردوغبار از ماسکهای فیلتردار استفاده کنند” و “خانواده ما میخواهد که در روزهای گرد و غباری پیادهروی و ورزش صبحگاهی انجام ندهد” و”اعضای خانوادهام مصمم هستند که در روزهای گردوغبار داخل منزل را مرطوب نگه دارند” در رتبه های اول تا سوم و گویههای “خانواده ما میخواهد در زمان گرد و غبار، از رفتن فرزندان به مدرسه جلوگیری کند” در رتبهی آخر قرار دارد. این نتیجه نشان می دهد که رتبه های اول تا سوم تقریبا از نظر همه در اولویت بوده اند. و مهمترین نکتهای که وجود دارد این است که گویهی “نوشیدن شیر” در بین هر دو گروه تقریبا در رتبه های آخر قرار دارد و این می تواند ناشی از عدم اطلاع رسانی به مردم از طرف مسئولین مربوطه در سطح شهر و روستا از طریق رسانه باشد.
جدول15-4- توزیع فراوانی نیت رفتاری پاسخگویان
گویهها
کاملاً موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
نظری ندارم
تا حدودی مخالفم
مخالفم
کاملاً مخالفم
میانگین رتبه ای
رتبه در کل
رتبه شهر
رتبه روستا

– خانواده ما میخواهد که در روزهای گرد و غباری پیادهروی و ورزش صبحگاهی انجام ندهد.
258
138
35
17

2

4/6
1
3
2
– خانواده ما تصمیم دارد در زمان گرد و غبار از منزل خارج نشوند.
192
243
15
39/6
2
6
4
– اعضای خانوادهام تصمیم دارند که در روزهای گردوغبار از ماسکهای فیلتردار استفاده کنند.
219
159
21
36
5
10

15/6
3
2
1
– من مصمم هستم در آینده در ایام گرد و غبار، راههای نفوذی هوا به منزل را ببندم.
194
194
27
24

2
9
14/6
4
1
5
– خانواده ما میخواهد در زمان گرد و غبار، از رفتن فرزندان به مدرسه جلوگیری کند.
172
148
103
26

1

02/6
5
5
8
– اعضای خانوادهام مصمم هستند که در روزهای گردوغبار داخل منزل را مرطوب نگه دارند.
139
173
73
45
15
5

8/5
6
4
3
– اعضای خانوادهام در نظر دارند که در روزهای گردوغبار از کلاه، عینک و دستکش استفاده کنند.
133
166
46
64
12
23
6
55/5
7
7
7
– اعضای خانوادهام در نظر دارند که در روزهای گردوغبار شیر مصرف کنند.
167
104
42
103
15
14
5
54/5
8
8
6

16-1-4- توزیع فراوانی حساسیت درک شده پاسخگویان
نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های مربوط به حساسیت درک شده خانوارهای شهری و روستایی در جدول شماره 16-4 نشان می دهد گویههای “در مورد ابتلای خود و اعضای خانوادهام به بیماری نگران هستم”، “خانواده ما تصمیم دارد در زمان گرد و غبار از منزل خارج نشوند “، “ورود فلزات سمی به همراه گرد و غبار به کشور ” در رتبه های اول تا سوم و گویه ی ” ذرات گرد و غبار به اسباب و اثاثیه منزل آسیب میرساند.” در بین کل پاسخگویان و شهر به طور مشترک در رتبهی آخر قرار دارد. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویههای ” ذرات گرد و غبار به اسباب و اثاثیه منزل آسیب میرساند” و ” ورود فلزات سمی از کشورهای همسایه به کشور ” و” در روزهای گرد و غبار حوصله اعضای خانوادهام سر میرود ” در رتبه های اول تا سوم و گویهی” گرد و غبار باعث ایجاد نارضایتی خانوادهام از محل زندگی میشود ” در رتبهی آخر قرار دارد. این نتیجه نشان می دهد که رتبه های اول تا سوم و رتبه آخر در بین کل پاسخگویان و نیز شهرنشینان در اولویت یک تا سه بوده اند. و مهمترین نکته ای که وجود دارد این است که پاسخ روستاییان در این زمینه کاملا عکس پاسخ شهری نشینان در زمینه حساسیت های درک شده از گرد و غبار می باشد که می توان گفت نوع زندگی و دسترسی به امکانات و اطلاعات روستاییان نسبت به شهری ها می تواند در این نوع برداشت از مشکلات تأثیر به سزایی داشته باشد.
جدول16-4- توزیع فراوانی حساسیت درک شده پاسخگویان
گویهها
بسیارکم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
میانگین رتبه ای
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا

این مطلب را هم بخوانید :
قبض و بسط، فرهنگ و تمدن، آداب و رسوم

– در مورد ابتلای خود و اعضای خانوادهام به بیماری نگران هستم.
36
35
59
151
169
84/3
1
1
4
– گرد و غبار باعث ایجاد نارضایتی خانوادهام از محل زندگی میشود.
56
33
73
152
136
62/3
2
3
5
– فلزات سمی که همراه با گرد و غبار از کشورهای همسایه وارد کشور میشود ممکن است باعث ایجاد بیماریهای مختلف در افراد شود.
69
67
47
60
207
59/3
3
5
2
– در روزهای گرد و غبار حوصله اعضای خانوادهام سر میرود.
42
40
115
120
133
58/3
4
2
3
– ذرات گرد و غبار به اسباب و اثاثیه منزل آسیب میرساند.
37
73
122
85
133
45/3
5
4
1

17-1-4- توزیع فراوانی شدت درک شده پاسخگویان
نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های مربوط به شدت درک شده خانوارهای شهری و روستایی در جدول شماره 17-4 نشان می دهد گویه های” بیماریهای ایجاد شده از گرد و غبار را باید جدی گرفت “و ” گرد و غبار میتواند باعث ایجاد بیماریها و عفونتهایی در فرد شود ” و ” درمان بیماریهای ایجاد شده از طریق گرد و غبار پرهزینه میباشد ” در رتبه های اول تا سوم و گویه ی ” تشخیص درمان بیماریهای ایجاد شده از طریق گرد و غبار سخت میباشد.” در بین کل پاسخگویان در رتبهی آخر قرار دارد. و در بین پاسخگویان شهری گویه های ” بیماریهای ایجاد شده از گرد و غبار را باید جدی گرفت ” و ” بهبهان همواره در معرض گرد و غبار است ” و” درمان بیماریهای ایجاد شده از طریق گرد و غبار پرهزینه میباشد ” در رتبه های اول و گویه ی ” گرد و غبار میتواند باعث از بین رفتن پوشش گیاهی در منطقه شود ” در رتبهی آخر قرار دارد. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویه های ” بیماریهای ایجاد شده از گرد و غبار را باید جدی گرفت ” و ” گرد و غبار میتواند باعث از بین رفتن پوشش گیاهی در منطقه شود ” و” گرد و غبار میتواند باعث ایجاد بیماریها و عفونتهایی در فرد شود ” در رتبه های اول تا سوم و گویه ی ” بهبهان همواره در معرض گرد و غبار است ” در رتبهی آخر قرار دارد. این نتیجه نشان می دهد که ضرورت جدی گرفتن بیماریهای ایجاد شده از گردوغبار در بین کل پاسخگویان و شهری ها و روستائیان از اهمیت زیادی برخوردار است و مهمترین نکته ای که وجود دارد این است که تشخیص بیماری های ایجاد شده از طریق گرد و غبار تقریباً بین هر سه دسته(کل، شهری، روستایی) جزء سه اولویت آخر شده که نشان از شدت درک شده افراد از عواقب بیماری های ایجادشده و همچنین مشخص نبودن و درنتیجه خطرناک بودن این بیماریها دارد.

جدول17-4- توزیع فراوانی شدت درک شده پاسخگویان
گویهها
بسیارکم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
میانگین رتبه ای
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا

– بیماریهای ایجاد شده از گرد و غبار را باید جدی گرفت.
27
9
37
114
263
28/4
1
1
1
– گرد و غبار میتواند باعث ایجاد بیماریها و عفونتهایی در فرد شود.
27

114
143
166
93/3
2
4
3
– درمان بیماریهای ایجاد شده از طریق گرد و غبار پرهزینه میباشد.
18
35
99
142
156
85/3
3
3
4
– بهبهان همواره در معرض گرد و غبار است.
28
36
128
82
176
76/3
4
2
7
– به علت مختل شدن مشاغل و رفت و آمد گرد و غبار باعث کاهش درآمد میشود.
37
31
90
143
149
74/3
5
5
6
– گرد و غبار میتواند باعث از بین رفتن پوشش گیاهی در منطقه شود.
38
45
86
136
145
67/3
6
7
2
– تشخیص درمان بیماریهای ایجاد شده از طریق گرد و غبار سخت میباشد.
57
48
141
88
116
35/3
7
6
5

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه با واژگان کلیدیافغانستان، ارتکاب جرم

18-1-4- توزیع فراوانی موانع درک شده پاسخگویان
نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های مربوط به موانع درک شده خانوارهای شهری و روستایی در جدول شماره 18-4 نشان می دهد گویه های” استفاده از دستکش هنگام گرد و غبار در آب و هوای گرم قابل تحمل نیست “و ” استفاده از ماسک در هوای گرم، سخت و غیر قابل تحمل میباشد ” و ” همیشه موقع گرد و غبار از سوی دولت تعطیل اعلام نمیشود ” در رتبه های اول تا سوم و گویه ی ” بدلیل هزینههای زیاد خرید ماسک و دستکش برای تمام اعضای خانواده امکان پذیر نیست” در بین کل پاسخگویان در رتبهی آخر قرار دارد. و در بین پاسخگویان شهری گویه های ” همیشه موقع گرد و غبار از سوی دولت تعطیل اعلام نمیشود ” و ” استفاده از ماسک در هوای گرم، سخت و غیر قابل تحمل میباشد ” و” تعطیل کردن کار و شغل موقع گرد و غبار آسان نیست ” در رتبه های اول و گویه ی ” بدلیل هزینههای زیاد خرید ماسک و دستکش برای تمام اعضای خانواده امکان پذیر نیست ” در رتبهی آخر قرار دارد. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویه های ” همیشه موقع گرد و غبار از سوی دولت تعطیل اعلام نمیشود ” و ” استفاده از ماسک در هوای گرم، سخت و غیر قابل تحمل میباشد ” و” تعطیل کردن کار و شغل موقع گرد و غبار آسان نیست ” در رتبه های اول تا سوم و گویه ی ” بدلیل هزینههای زیاد خرید ماسک و دستکش برای تمام اعضای خانواده امکان پذیر نیست ” در رتبهی آخر قرار دارد. این نتیجه نشان می دهد که رتبه اول و دوم و سوم تقریبا در بین هر دو گروه از نظر رتبه بندی نزدیک به هم می باشد و در بین کل پاسخگویان و شهرنشینان و روستائیان از اهمیت زیادی برخوردار است و مهمترین نکته ای که وجود دارد این است که ” بدلیل هزینههای زیاد خرید ماسک و دستکش برای تمام اعضای خانواده امکان پذیر نیست ” و ” نرفتن دانشآموزان به مدرسه موقع گرد و غبار به دلیل عقب افتادن از درسها میسر نیست ” بین دو دسته(کل، شهری) جزء سه اولویت آخر شده که نشان از مهم نبودن این موانع از نظر خانوارها برای مقابله با اثرات گرد و غبار دارد و گویه ی ” استفاده از دستکش هنگام گرد و
غبار در آب و هوای گرم قابل تحمل نیست ” از نظر خانوارهای روستایی در اولویت آخر قرار دارد.
جدول18-4- توزیع فراوانی موانع درک شده پاسخگویان
گویهها
بسیارکم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
میانگین رتبه ای
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا
– استفاده از دستکش هنگام گرد و غبار در آب و هوای گرم قابل تحمل نیست
10
59
68
127
186
93/3
1
2
5
– استفاده از ماسک در هوای گرم، سخت و غیر قابل تحمل میباشد
40
20
71
138
181
88/3
2
3
2
– همیشه موقع گرد و غبار از سوی دولت تعطیل اعلام نمیشود
35
39
71
157
148
76/3
3
1
1
– تعطیل کردن کار و شغل موقع گرد و غبار آسان نیست
40
33
77
154
146
73/3
4
4
3
– دوجداره کردن پنجرهها بدلیل هزینههای بالا امکانپذیر نیست
10
52
145
91
152
71/3
5
5
4
– نرفتن دانشآموزان به مدرسه موقع گرد و غبار به دلیل عقب افتادن از درسها میسر نیست
61
55
114
124
96
3/3
6
6
6
– بدلیل هزینههای زیاد خرید ماسک و دستکش برای تمام اعضای خانواده امکان پذیر نیست
88
87
137
60
78
89/2
7
7
7

19-1-4- توزیع فراوانی منافع درک شده پاسخگویان
نتایج

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *