نمونه پایان نامه : کودکان پیش دبستانی-خرید و دانلود پایان نامه


کاهش اضطراب در کودکانش شود.

با توجه به اهمیت دوران پیش از دبستان در پی ریزی شخصیت دوره های بعدی شناخت تغییرات در رشد شناختی بهمان اندازه معنی پیدا می کند که آگاهی از تغییرات در رشد جسمانی و عاطفی اهمیت دارد.
کودکان در این سن بسیار خود محور، جاندار پندار، دگرپیرو هستند و اینکه آیا این نیاز ها و برخورد نامناسب با این نیاز ها تا چه حد می تواند خطراتی از جمله اضطراب و تنش را در آنها به وجودآورد و در مواردی که این مسایل وجود دارد چگونه می توان با آموزش خانواده به عنوان مهمترین منبع تصحیح دهنده و آموزش دهنده کودکان بر این مشکل فائق آید یا از شدت آن کم کند.
مطالعات بارلو (1988) نشان مدهد که مقابله کودکان با اضطراب حاصل از برخورد نادرست والدین در این سنین، پس از یادگیری مهارت های لازم، امری بسیار حساس و دقیق است. پژوهشگران در دو قاره آمریکا و استرالیا دریافته اند که گونه های مختلف این روش روش مناسب و مؤثری در درمان کودکان مبتلاء به اضطراب تعمیم یافته بوده است (کندال، 1994،کندال و همکاران، 1997).
نتایج پژوهش ها نشان داده اند که اگرچه درمان های انفرادی آموزش مهارت های تسلط بر محرک های نامطلوب، تاحدودی در درمان اضطراب کودکان نقش دارند، اما اعتقاد بر این است که خانواده درمانی شناختی-رفتاری و آموزش والدین برای در پیش گرفتن رفتار درست با کودک امیدوارکننده و نویدبخش برای درمان اضطراب کودکان است (خدایاری فرد و پرند،1383، فلتچر جانزن و رینولدز، 2003(.
بر این اساس، تأثیر درمان شناخت رفتاری کودکان مبتلاء به اضطراب نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. تقریباً 70 درصد کودکانی که با این روش درمان شده اند، بهبود یافته اند. در سال های اخیر، تلاش های بسیاری در پیشبرد راهکارهای شناختی-رفتاری صورت گرفته و مطالعات جدیدتر حاکی از تأثیر آموزش والدین و آماده ساختن آنها در درمان کودکان نیز می باشد (کندال، مک دونالد و تردول، 1995).
اکنون اعتقاد بر این است که دخالت دادن پدران و مادران در درمان شناختی-رفتاری فرزندان خود نتایج مؤثری را به بار می آورد؛ به طوری که شواهد زیادی دال بر اهمیت نقش والدین در حفظ و تداوم اضطراب کودکان وجود دارد. ازاین رو، برنامه های کودک مدار طراحی شده برای درمان اضطراب کودکان، دارای مؤلفه های خانوادگیاند (راپی و همکاران، 2000 ؛ به نقل از بارت و آلن دیک،2004 (.
در این مورد که میزان دخالت والدین در فرایند درمان چگونه باشد، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برای مثال، میزان مشارکت والدین می تواند ردیفی از مجهز کردن آنان به مهارت های خاص برای کنترل اضطراب کودکانشان تا درمان اختلالات اضطرابی خود آنان باشد. همچنین میتوان والدین را در جلسات مشترک با کودکان، یا طی جلسات جداگانه ای آموزش و مشارکت داد (بارت و آلن دیک، 2004 ).
بارت و همکاران 1996؛) به نقل از بارت و آلن دیک، 2004 (در مطالعه ای به مقایسه کارایی برنامه کودک مدار به تنهایی و برنامه های کودک مدار همراه با حل اضطراب خانوادگی در درمان اختلالات اضطرابی کودکان پرداختند. آنها بدین منظور، تعدادی کودک 7 تا 2 ساله مبتلا به اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی را به طور تصادفی به سه گروه تقسیم کردند. گروه اول مورد شناخت رفتار درمانگری قرار گرفتند؛ گروه دوم شناخت رفتار درمانگری توأم با حل اضطراب خانوادگی دریافت کردند و گروه سوم به عنوان گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند. شایان ذکر است که مؤلفه حل اضطراب خانوادگی، شامل آموزش راهبردهای حل وابستگی، مهارت های ارتباطی، حل مسئله، بازسازی شناختی و درمان پاسخ های هیجانی و اضطراب های خود والدین بود. نتایج این پژوهش نشان داد،که کودکان گروه شناخت رفتار درمانگری نسبت به کودکان گروه کنترل، بهبودی بیشتری داشتند. اما کودکان گروه خانواده درمانی شناختی رفتاری، بهبودی بیشتری نسبت به کودکان گروه شناخت رفتار درمانگری به تنهایی و کودکان گروه کنترل به دست آوردند؛ به طوری که 84 درصد، کودکان گروه خانواده درمانی شناختی رفتاری به بهبودی کامل رسیدند، درحالی که این درصد برای کودکان گروه شناخت – رفتار درمانگری برابر با 57 درصد بود.
طی پیگیری یک ساله پس از درمان نیز مشاهده شد که 95 درصد کودکان 7 تا 2 ساله و 100 درصد کودکان 7 تا 10 ساله ای که خانواده درمانی شناختی رفتاری را دریافت کردند, هیچ گونه نشانه ای از اضطراب از خود نشان ندادند.
اضطراب کودکان، در چند سال اخیر جایگاه مهمی را در عرصه تحقیقت مربوط به کودکان به دست آورد ه اند. اکنون پژوهش های جدید، موجب پیشرفتهایی در علت یابی این اختلالات شده و کاربرد درمان ها را برای اضطراب کودکان جهت بخشیده است.
به همین جهت تحقیق حاضر با توجه به ویژگی های شناختی رشد قبل از دبستان که از اهمیت خاصی برخوردار است به آموزش والدین کودکان مضطرب می پردازد تا در صورت تاثیر بتواند گامی مهم در جهت بهداشت روانی کودکان بردارد که در سال های بعد تجربه های جدید تری را خواهند داشت ؛ شخصیت پیش از دبستان آنها، پی ریز شخصیت بزرگسالی آنها می باشد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
در این فصل طرح تحقیق ارائه می شود.بدین منظور ابتدا نوع مطالعه، سپس جامعه، نمونه و روش نمونهگیری بیان شده است. در ادامه به معرفی ابزار مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده ها و ملاحظات اخلاقی پرداخته شده است.
طرح پژوهش
پژوهش حاضر از حیث اهمیت در طبقه پژوهش های کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های طرح آزمایشی است. روش آزمایشی یکی از مجموعه روش های پژوهشی است که بر خلاف سایر روشها به منظور پیدا کردن رابطه علت معلولی بین دو یا چند متغیر به کار برده می شود، که در آن پژوهشگر توانایی کنترل شرایط آزمایشی را دارد.
تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اضطراب: امروزه، اضطراب به عنوان یک حلت هیجانی نامطلوب تعریف می گردد که با احساس ذهنی تنش، هراس، نگرانی و بعضا گاهی به وسیله فعالیت یا برانگیختگی دستگاه اعصاب خودمختار مشخص می شود (بورون،2006، واتسون و کندل،1989، وزلی 1988).
رشد شناختی: در این مطالعه منظور از رشد شناختی، رشد شناختی کودکان مقطع پیش دبستانی می باشد. در این مطالعه، رشد شناختی مطابق با مرحله پیش عملیاتی پیاژه است. بارزترین خصیصه شناختی این مرحله وجود فعالیتهای باز نمایی ذهنی یا نمادی در کودکان می باشد.
کودکان پیش دبستان: در فرضیه مطرح به طور خاص به کودکان 4 تا 6 ساله گفته می شود.
آزمون فهرست رفتاری کودکان (آخن باخ): این ابزار برای ارزیابی سنجش صلاحیت، کنش وری سازشی و مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان معرفی شده است. این فهرست توسط والدین یا فردی که با کودک در محیط های شبیه به خانواده زندگی می کند و او را به طور کامل می شناسند و یا توسط معلم براساس وضعیف کودک در شش ماه گذشته تکمیل می گردد. این فهرست دارای دو بخش است: بخش اول مربوط به صلاحیت کودک در زمینه های مختلف نظیر فعالیت ها، روابط اجتماعی و مدرسه است و بخش دوم مربوط به مشکلات عاطفی-رفتاری است.
جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه تحقیق
جامعه آماری: جامعه آماری مورد نظر کودکان 4 تا 6 سال در مقطع پیش دبستان منطقه 2 شهر تهران است والدین کودکان پیش دبستان که قرار است آموزش ببینند از سن 25 تا 40 سال می باشند که حداقل تحصیلات آنها دیپلم می باشد.
گروه نمونه و شیوه انتخاب آن
نمونه مورد نظر 60 نفر از کودکان پیش دبستانی 4 تا 6 ساله 5 مدرسه از مدارس منطقه 2 هستند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.
ابزار جمعآوری اطلاعات
آزمون فهرست رفتاری کودکان (آخنباخ): این ابزار برای ارزیابی سنجش صلاحیت، کنشوری سازشی و مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان معرفی شده است. این فهرست توسط والدین یا فردی که با کودک در محیط های شبیه به خانواده زندگی می کند و او را به طور کامل می شناسند و یا توسط معلم براساس وضعیت کودک در شش ماه گذشته تکمیل می گردد. این فهرست دارای دو بخش است: بخش اول مربوط به صلاحیت کودک در زمینه های مختلف نظیر فعالیت ها، روابط اجتماعی و مدرسه است و بخش دوم مربوط به مشکلات عاطفی-رفتاری است.
این پرسش نامه دارای 118 سوال است و 8 مولفه را می سنجد که شامل: عوامل افسردگی-گوشه گیری، افسردگی-اضطراب، شکایات بدنی و مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، رفتار های قانون شکن، رفتار های پرخاشگرانه و نارسایی توجه و فزون کنشی می باشد. مؤلفه های اضطراب در این آزمون 12 سؤال است. پایایی آزمون-باز آزمون بین مصاحبه گران نمرات فهرست رفتاری کودک بین 93% تا 1 به دست آمده است. این پایایی برای مقیاس های صلاحیت، کنشوری و نشانگان عاطفی-رفتاری در فهرست رفتاری کودک برابر 90% است. نمرات فهرست رفتاری کودک بین 24-12 ماه ثبات داشتند. هنجاریابی این نظام در شهر تهران، پس از انطباق های لازم به لحاظ زبانی، فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته است. در اعتبار آزمون- باز آزمون، تمام همبستگی های گشتاوری پیرسون معنی دار است و هم چنین تمام هم بستگی های مربوط به توافق متقابل بین پاسخ دهندگان شامل توافق بین والدین، توافق بین معلمان، توافق بین کودکان و والدین و توافق بین والدین و معلمان نیز معنا دار است (مینایی 1384).
روش انجام تحقیق
ابتدا 60 نفر از کودکان مضطرب را از طریق آزمون آخنباخ به عنوان پیش آزمون انتخاب شدند سپس نمونه های آماری به صورت گمارش تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند و پس از گرفتن اطلاعات جمعیت شناختی از هر دو گروه به یک گروه از والدین آنان آموزش مربوط به رشد شناختی (بر اساس نظریه پیاژه) داده شد ( گروه آزمایش ) و به گروه گواه آموزشی داده نشد. از هر دو گروه از کودکان همان والدین تست آخنباخ با مولفه ی اضطراب به عنوان پس آزمون گرفته شد. مدتی) 3 ماه)پس از پایان نتایج آزمون ها و آموزش مربوطه مجدداً تست آخنباخ برای پایداری آموزش در طول زمان گرفته شد.
مراحل و زمانبندی اجرای تحقیق
این تحقیق بر اساس نظریه رشد شناختی پیاژه انجام شد است و در هر جلسه که حدودا 2 ساعت طول کشید به آموزش رشد شناختی کودکان پیش دبستان که در مرحله پیش عملیاتی قرار داشتند، پرداخت. مدت زمان آموزش چهار هفته و در هر هفته 2 جلسه و در هر جلسه حدودا 2 ساعت می باشد که سرفصل های هر جلسه به قرار زیر بود:
مقدمه: در جلسه اول به طور کلی در مورد اهمیت آموزش والدین در زمینه رشد و به خصوص رشد شناختی کودکان صحبت شد:
آموزش تفکر: در این جلسه ویژگی های تفکر کودکان پیش دبستان بر طبق نظریه پیاژه آموزش داده شد:
آموزش زبان: در این جلسه ویژگی های زبان و گفتار و پیوند آن با تفکر در کودکان پیش دبستانی بر طبق نظریه پیاژه آموزش داده شد:
آموزش توجه و تمرکز: در این جلسه از ویژگی های توجه و تمرکز کودکان پیش دبستانی بر طبق نظریه پیاژه آموزش داده شد:
آموزش حافظه: در این جلسه از ویژگی های حافظه کودکان پیش دبستانی بر طبق نظریه پیاژه آموزش داده شد:
آموزش درمورد عواقب عدم آگاهی از ویژگی های رشد شناختی در کودکان پیش دبستانی
آموزش مهارت هایی که به بهبود ویژگی های شناختی ( توجه، تمرکز، تفکر، حافظه ) کمک میکرد
برگزاری کارگاه برای والدین به منظور دانستن میزان درک والدین از این دوره های آموزشی و جمع بندی تمامی مراحل آموزش
روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از شاخص های آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و ویژگی های جمعیت شناختی و… استفاده شد و شاخص های آمار استنباطی نظیر تحلیل کوواریانس نیز به عنوان مکمل استفاده شد.
ملاحظات اخلاقی
به منظور رعایت ملاحظات اخلاقی موارد زیر مورد توجه قرار گرفت: اولاً کلیه افراد نمونه مورد بررسی آزادی کامل داشتند که در صورت تمایل با مجری طرح همکاری کنند و هیچ نوع فشاری بر آنها تحمیل نشد و در هر مرحله از تحقیق مختار بودند که قطع همکاری کنند. ثانیاً به آنها اطمینان داده شد که اطلاعات مربوط به آنها به صورت کاملاً محرمانه نگهداری خواهد شد.
فصل چهارم
یافته های تحقیق

در این فصل یافتههای پژوهشی ارائه خواهد شد. ابتدا به بررسی مشخصات نمونه و ویژگی های توصیفی خرده مقیاس اضطراب در گروه آزمایش و گروه کنترل پرداخته شده است در ادامه، یافتههای مربوط به آزمون فرضیه ها و سؤالهای پژوهش میآید. برای این منظور، ابتدا مفروضات آزمون آماری مورد نظر از جمله آزمون برای تعیین همگنی واریانس ها و همگنی شیب‏های رگرسیون و نرمال بودن توزیع نمرات دو گروه انجام شد و پس از آن با قرار دادن نمرات پیش آزمون به عنوان کوواریانس و استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، نمرات پس آزمون دو گروه با هم مقایسه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرمافزار SPSS-16 استفاده شده است.
شاخص های توصیفی:
جدول 1-4 – توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب جنس
گروه
متغیرها
فراوانی
درصد فراوانی
آزمایش
پسر
22
73.33
دختر
8
26.67
کنترل
پسر
17
56.67
دختر
13
43.33
همانطور که جدول 1-4 نشان می دهد بیشترین فراوانی در گروه آزمایش و کنترل مربوط به جنسیت پسر بوده است. در این جدول ملاحظه می شود که تعداد پسر در گروه آزمایشی و گروه کنترل به ترتیب عبارت است از 22 و 17 نفر. تعداد آزمودنی های زن در گروه آزمایش و کنترل 8 و 13 نفر بوده اند.
جدول2-4 – توزیع نمونه بر حسب تحصیلات والدین
گروه
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
آزمایشی
دیپلم
3
10
فوق دیپلم
8
26.67
لیسانس
61
53.33
فوق لیسانس
3
10
کنترل
دیپلم
5
16.67
فوق دیپلم
3
10