نقش معلم در روش تدریس :/پایان نامه یادگیری مشارکتی

نقش معلم در روش تدریس جیگ ساو

معلمان باید تسهیل کننده جریان یادگیری باشند و قبل از بکارگیری روش تدریس جیگ ساو باید حداقل هفت تصمیم آغاز نموده یا درباره آن بیندیشند (تیلور، 2011).

 • محتوا، اهداف، معیارهای یادگیری درس چه می‏باشند؟
 • افراد و گروه‏ها باید مسئول و پاسخگوی چه چیزهایی باشند؟
 • آیا دانش‏آموزان در یک زمان به تنهایی در انجام کار شرکت نمایند یا شریک انجام کار با دیگران شوند؟
 • آیا فعالیت‏ها با اتفاق نظر سایرین طراحی می‏شود؟
 • ساختار فعالیت‏ها چگونه و مشتمل بر چه چیزهایی باشد؟
 • ظرفیت گروه‏ها چه اندازه باشد دانش‏آموزان چگونه گروه بندی گردند؟
 • دانش‏آموزان چه نقش‏هایی را بازی خواهند نمود؟

قبل از طراحی فعالیت‏های روش جیگ ساو معلمان باید خودالگوی واضح و روشنی از انجام این رویکرد بوده و مهارت‏های اجتماعی، پردازش گروهی و … را به دانش‏آموزان دهند بدون مهارت‏های اجتماعی یادگیری مشارکتی احتمالا به شکست منجر خواهد شد.
این مهارت‏ها را می‏توان از طریق آموزش مستقیم الگوپردازی و شبیه سازی و تمرینات آموزش داد این مهارت‏ها باید به طور مداوم تمرین شوند و تقویت گردند و بخشی از زندگی روزانه در کلاس درس گردند (تیلور، 2011).
الیس و والن نیز عنوان می‏نمایند برای این که گروه‏های همیار موفق شوند معلم سه چیز را باید رعایت کند:

 • هنگامی که دانش‏آموزان در یک گروه کار می‏کنند رفتار آنها را زیر نظر داشته باشد.
 • نتایج حاصل از مهارت‏های اجتماعی‏ای که دانش‏آموزان به کار می‏برند به آنها بگویید و به آنها کمک کنید تا از این مهارت‏ها آگاهانه استفاده کنند.
 • در مواقع متناسب برای آموزش مهارت‏های فردی در کارگروه‏ها مداخله کنند (الیس و والن ترجمه رستگار و ملکان) یکی از وظایف مهم معلم در فرایند جیگ ساو آماده کردن شاگردان برای مشارکت می‏باشد. به نظر کوهن اشتباه است اگر تصور کنیم کودکان (یا حتی بزرگسالان) می‏دانند چگونه باید با یکدیگر کار کنند. بدین منظور طراحی یک دوره آموزشی کوتاه مدت برای توجیه شاگردان در زمینه نحوه کار کردن در گروه ضروری است. در این آموزش باید سعی شود علاوه بر آگاه کردن شاگردان از قوانین کار کردن در گروه به آنها کمک شود تا هنجارها و قوانین مورد نظر را درونی کنند. در این دوره‏ها باید هنجارهای مربوط به کلاس‏های درس سنتی تا حدود زیادی شکسته شود مثلا هنجارهایی نظیر این که:
 • فقط کار خودت را انجام بده و کاری به دیگران نداشته باش و به آنچه دانش‏آموزان دیگر می‏گویند توجهی نکن.
 • هرگز از دانش‏آموزان دیگر درخواست کمک نکن و صرفا به آنچه معلم می‏گویند توجه داشته باش.
 • فقط به معلم که در جلو کلاس ایستاده است نگاه کن و ساکت و آرام باش. معلمان پیر و نگرش سنتی در برابر دانش‏آموزان مقاطع تحصیلی پایین سعی می‏کنند از طریق تکرار، تشویق و تنبیه این هنجارها را تقویت کنند دانش‏آموزان باید هدف از کار گروهی و اهمیت کار گروهی را بدانند آماده کردن شاگردان برای یادگیری مستلزم این است که مشخص شود دانش‏آموزان دقیقا چه هنجارهایی را لازم است فرا بگیرند.

این هنجارها و مهارت‏ها را می‏توان از طریق بازی، ورزش یا تمرین آموزش داد. تکالیف مختلف کار گروهی مستلزم رفتارهای مختلف مشارکتی هستند (کرامتی، 1391).
بدیهی است گر چه رفتارهای مشارکتی در دروسی مانند علوم، ریاضی، علوم اجتماعی، خواندن و نوشتن، تاریخ و جغرافیا و غیره تا حدودی با یکدیگر متفاوت می‏باشند اما بسیار از آنها نیز تقریبا در همه دروس مشترک هستند، نظیر سوال کردن، گوش دادن به دیگران، کمک کردن، نشان دادن نحوه انجام کار به دیگران، توضیح دادن، تفکر پیرامون عقاید دیگران، عقاید دیگران را جویا شدن نسبت به گفته‏های دیگران عکس‏العمل نشان دادن، دقیق بودن، برای عقاید خود دلیل آوردن و به دیگران اجازه مشارکت دادن (کرامتی، 1382).
در مجموع می‏توان گفت که معلم در روش جیگ ساو نقش راهنما و تسهیل کننده فرایند آموزش و یادگیری را بر عهده دارد. در این فرایند صراحت بخشیدن و روشن نمودن اهداف، تهیه و تدارک وسایل مورد نیاز متناسب با موضوع و اهداف درس و آموزش دادن مهارت‏های اجتماعی و مشارکتی لازم را به دانش‏آموزان، نظارت کردن بر فرایند یاددهی و یادگیری و ارزشیابی از آموخته‏ها و مهارت‏های اجتماعی شهروندی و ارائه بازخورد لازم به دانش‏آموزان، کمک به دانش‏آموزان در تهیه اصول و راهنماهای انجام کار در گروه‏ها و مداخله در گروه‏ها در مواقع ایجاد مشکل و بحران با منحرف شدن گروه از حرکت در جهت اهداف و … از وظایف معلم می‏باشد (ملازهی، 1391).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان دختر پایه هفتم شهرستان جم