دسترسی به منابع مقالات : نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی- قسمت ۹

در میان فناوری های تجربه شده ، فناوری و صنعت هم زمان ارتباطات که “ارتباط با افراد در فاصله دور” را به صورت هم زمان فراهم آورده، نسبت جدید از فرهنگ ، مهنا، حافظه و فاصله را بازسازی کرده است.این تجربه درک پیوند خورده ای بین خود، فناوری و دیگری را فراهم آورده است.
۲-۲-۷ تلفن همراه ،دسترسی فوری و فرهنگ فوری
در گذشته مسافرت و دور شدن از خانه ، شهر و در سطح گسترده تر دورشدن از وطن عامل معناداری برای “قطع ارتباط” با خانواده ، دوستان و فضای دوستی و پیوندها یا فضای کار و شغل بوده است. هر روزه زمانی که فرد از خانه خارج می شد ارتباطات محدودی با خانه داشت و در نتیجه در جریان مسائل و مشکلات کمتری قرار می گرفت مسائل فوری و ضروری زندگی به دلیل در دسترس نبودن افراد به زمان مواجهه حضوری فرد موکول می شد. با آمدن تلفن همراه دسترسی به فرد در هر زمان و هر مکان برای همگان ممکن گردید. دسترس پذیر بودن فرد سه پیامد عمده را به همراه داشت.
دردرجه اول حجم ارتباطات فردی به واسطه تلفن توسعه یافت. در درجه بعد واسطه های تماس با فرد را کاهش داد و در واقع تماس را با خصیصه “ارتباط حضوری”که بدون واسطه است، برخوردار کرد و درجه سوم “فضای فرهنگ فوری” به دلیل “دسترسی های فوری” به وجود آمد که ضمن اینکه فرد از ظرفیت “دسترسی دائمی” برخوردار شد امکان انتقال خوشیها و بدیها و خبرهای خوشحال کننده و ناراحت کننده به صورت گسترده فراهم گردید.
فرهنگ فوری به خودی خود هم عامل آرامش است، زیرا نگرانیهای ناشی از بی خبری را کاهش می دهد و هم به دلیل سرعت انتقال اطلاعات عامل اضطراب و افزایش تشویش.(عاملی،۱۳۷۸،۱۸۴)
۲-۲-۸ فرهنگ تلفن همراه و دسترسی فوری به جهان غایب
در فرهنگ مجازی مهم ترین نقش متعلق به ماشین است. فرهنگ تلفن همراه نیز فرهنگی است که در آن نقش ارتباطی و واسطه “ارتباط زنده و برنامه ای شده ” با جهان غایب از طریق تلفن همراه صورت می گیرد..
ظرفیت های تلفن همراه در مسیر توسعه یافته ای قرار دارد تا ارتباطات غیرحضوری را به امکانات حضوری نزدیک کند.
فضای فرهنگ تلفن همراه با سه خصلت مهم از فرهنگ فیزیکی متمایز می شود.
۱-متحرک بودن فرهنگ ، در اینجا فرهنگ و زندگی روزمره در فضای اطلاعات و ارتباطات در جریان است و رها شدن از جغرافیای فیزیکی و چسبیدن به جغرافیای مجازی معرف آن است.
۲ – مجازی شدن سرعت حرکت فرهنگ، از آنجا که فرهنگ تلفن همراه از منطق زمان مجازی بهره می گیرد با سرعت خاصی مواجهیم که تابع منطق “زمان مجازی” است.
در اینجا حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر تابع عامل “فاصله جغرافیایی” نیست ، بلکه تابع قانون “ارتباطات هم زمان است” که “به سرعت انتقال اطلاعات” و قدرت ارسال کننده ها و دریافت کننده های اطلاعات بستگی دارد.
۳- توسعه حضور “هوش مصنوعی” و روند تعریف شده مبتنی بر “زندگی هوشمند مصنوعی” با تکیه بر منطق “رابطه غایب با غایب)” در مسیر زندگی است.در اینجا بسیاری از روند کار و ارتباطات از طریق “سامانه های مجازی ” طراحی می شود. ( عالمی،۱۳۷۸، ۱۹۰)
۲-۲-۹ کاربرد ارتباطی تلفن همراه در جامعه
 
.موبایل و احساس امنیت
“امروزه بیشتر از گذشته افراد به تلفن همراه برای ارتباطات خود وابسته شده اند. والدین به عنوان ابزاری برای کنترل رفتار فرزندان به آن می نگرند و از سوی دیگر موبایل به فرزندان قدرت تفکر و احساس امنیت بیشتری می دهد.
.زمانی بود که همراه داشتن یک وسیله ای دفاعی سبب می شد تا زنان در برخی نقاط پرخطر شهرهای بزرگ احساس امنیت بیشتری کنند اما اکنون موبایل جای این وسایل دفاعی را گرفته است. اگرچه این احساس امنیت در شهرهای شلوغ گاهی می تواند احساسی کاذب باشد. زیرا آنها را در معرض خطری بالقوه قرار می دهد .
موبایل احساس امنیت کاذبی به زنان و مردان می بخشد که آنها را از پاییدن محیط اطرافشان باز می دارد.
یک دلیل منطقی و خوب برای استفاده از تلفن همراه می تواند برای نوجوانان یک فاکتور مثبت نیز محسوب شود. چرا که باعث می شود که این افراد دوستان را در کنار خود حس کنند و همچنین احساس کنند که از جانب آنان حمایت می شوند”
 
موبایل و احساس استقلال
داشتن موبایل احساس استقلال را در جوانان افزایش می دهد و برای برنامه ریزی برنامه های آتی آنان به همراه والدین و دوستان کاربرد دارد. در عمل جوانان از موبایل به عنوان وسیله ای برای چانه زنی با والدین برای دیر به خانه بازگشتن استفاده می کنند . وقتی فرزندی صاحب موبایل می شود به این معناست که والدین او می خواهند که در این زمینه از انعطاف بیشتری برخوردار باشند.
البته تنها والدین نیستند که درصدد برقراری ارتباط با جوانان از طریق موبایل بر می آیند بلکه سیاست مداران و سازمان های مختلف نیز درصدد برقراری ارتباط با آنها از طریق عرضه پیام کوتاه به عنوان راهی برای تعامل برآمده اند. ( عرب / مقصودی ،۱۳۸۷ ،۸۳)
 
دوست یابی و گسترش شبکه اجتماعی
از دیگر تاثیرات و کاربردهای موبایل می توان به چگونگی برقراری ارتباط از طریق موبایل در جوانان با پایگاههای اقتصادی- اجتماعی متفاوت و دوست یابی و گسترش شبکه اجتماعی شان را نام برد.
گوشی موبایل نقشی بیش از یک وسیله ارتباطی ساده در زندگی افراد مجرد و جوان ایفا می کند. خانم های جوان از موبایل به عنوان یک وسیله مهم در ارتباطات اجتماعی و برنامه ریزی ملاقات ها و مدیریت کارهایشان و همچنین مطابق بودن با مد روز استفاده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

می کنند. .
( عرب / مقصودی ،۱۳۸۷ ،۸۳)
 
موبایل و فشار روانی
با وجود اهمیت موبایل در زندگی روزمره اما ااستفاده بیش از حد از موبایل می تواند استرس زا باشد و برخی از مردم به طرزی بی رویه از آن استفاده می کنند و این امر زندگی شخصی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،( اصنافی /حمیدی ، ۱۳۸۷،۱۳۰)
 
اعتیاد به موبایل
نوجوانانی که در طول روز برای ساعات طولانی از تلفن های همراه استفاده می کنند و وقت خود را با صحبت کردن با آن و یا ارسال پیام کوتاه صرف می کنند ، احتمالا با اختلالات روانی مواجه خواهند شد و دچار اعتیاد به موبایل می گردند. این اعتیاد در نتیجه تغییرات اجتماعی طی دهه گذشته ، پدیدار گشته است .معتادان به تلفن همراه فعالیت ها و کارهای بسیار مهمی ( نظیر اشتغال و تحصیل ) را نادیده گرفته و حتی از دوستان نزدیک و اعضای خانواده خود نیز فاصله می گیرند و هنگامیکه تلفن همراه با آنان نباشد مدام به تلفن همراه خود فکر می کنند.
بیشتر معتادان به تلفن همراه مردمی هستند که دارای اعتماد به نفس کمی بوده و در برقراری روابط اجتماعی با دیگران مشکل دارند و به همین خاطر احساس می کنند همواره باید از این طریق با دیگران در ارتباط و در تماس باشند. خاموش بودن تلفن همراه برای این افراد نگرانی و تشویش ایجاد کرده و باعث به وجود آمدن اختلالاتی در وضعیت خواب این افراد می شود. در بعضی مواقع مشاهده شده است که این افراد به لرزه افتاده و با مشکل سوهاضمه نیز مواجه می شوند. بطور کلی سوء استفاده از موبایل می تواند تاثیر مخربی بر شکل گیری ساختار شخصیتی و روحی نوجوانان جای می گذارد(http://www.mobna.com/. )
۲-۲-۱۰ معرفی سرویس های تلفن همراه
تلفن همرا به عنوان یکی از وسیله های ارتباطی عصر جدید از سرویسها و قابلیتهای متفاوتی پشتیبانی می کند که هر کدام از آنها به نوعی می تواند کاربردهای گوناگونی بر فرهنگ ارتباطی کاربران تلفن همراه در جامعه داشته باشد. که روز به روز با تنوع و گسترش این سرویسها تأثیر آنها در میان افراد تغییر می کند در نتیجه باید پیش زمینه های فرهنگی آنها برای استفاده از این نوع سرویسها آماده شود. حال با معرفی برخی از پر کاربردترین سرویسهای تلفن همراه به بررسی آنها در پژوهش زیر پرداخته ایم.
۲-۲-۱۰-۱پیام کوتاه چیست؟
SMS[9] یا سرویس پیام کوتاه امکان مبادله پیام های متنی از طریق دستگاههای تلفن همراه می ‌باشد. این قابلیت که سرویس پیام کوتاه نام دارد نه تنها به‌طور مستقیم مورد استفاده کاربران شبکه تلفن‌همراه قرار می گیرد. بلکه باعث می شود تا بتوان خدمات متنوع دیگری را نیز از طریق دستگاههای تلفن‌همراه عرضه نمود.