مهارت های اجتماعی-فروش و دانلود فایل

برای تعیین روایی سازه مقیاس مهارت های اجتماعی، روش آماری تحلیل عوامل با بهره گرفتن از شیوه مؤلفه های اصلی را بکار گرفتند. مقدار ضریب KMO برابر با 86/0 بود و بیانگر کفایت نمونه گیری محتوایی به منظور انجام تحلیل عاملی می باشد. همچنین، مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر با 298/10433 و در سطح 000001 /0 =P معنی دار بود. سپس با توجه به نمودار اسکری و استفاده از روش چرخش واریماکس، 5 عامل بدست آوردند.
به منظور وضوح بیشتر و بررسی میزان روایی پژوهش خیر و یوسفی(1381)، به مقایسه با پژوهش بنیانگذاران این مقیاس یعنی ماتسون و همکاران(1983) روایی محتوایی این مقیاس پرداخته اند:

– برای مهارت های اجتماعی مناسب، ضریب عاملی بین 34/0 تا 71/0 و مقدار ارزش ویژه (آیگن) این عامل، برابر با 81 /8 بدست آمد.
– رفتارهای غیر اجتماعی ، ضریب عاملی بین 93/0 تا 55/0 و مقدار ارزش ویژه این عامل، برابر با 68 /5 بدست آمد.
– پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، دامنه ضرایب عاملی بین 35/0 تا 62/0 و مقدار ارزش ویژه آن برابر با 55/2 بدست آمد.
– برتری طلبی واطمینان زیاد بخود داشتن، مقادیر ضرائب بین43/0 تا 70/0 و مقدار ارزش ویژه آن، برابر با 20/2 بدست آمد.
– رابطه با همسالان، ضرایب عاملی بین 33/0 تا 62/0 بدست آمد(خیر و یوسفی ، 1381).

3-7- پایائی مقیاس مهارت های اجتماعی:
خیر و یوسفی(1381) برای بررسی پایائی مقیاس مهارت های اجتماعی از ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده کردند مقدار ضرایب آلفای کرونباخ وتنصیف برای کل مقیاس یکسان و برابر با 86/0 بود. مقادیر این دو ضریب برای دختران به ترتیب برابر با 85/0 و86/0؛ و برای پسران برابر با 87/0 و85/0بود.
همچنین همبستگی بین 5 عامل بدست آمده و نمره کل مقیاس نیز محاسبه گردید دامنه این ضرایب از43/0تا 72/0 بود و همگی در سطح 0001 /0=P معنی دار بودند.

جدول 3-1 : ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف در کل مقیاس مهارت های اجتماعی و 5 عامل حاصل از آن.
دختران پسران کل
عوامل ضریب آلفا ضریب تصنیف ضریب آلفا ضریب تصنیف ضریب آلفا ضریب تصنیف
1- مهارت های اجتماعی مناسب
2-رفتارهای غیر اجتماعی
3-پرخاشگری و رفتارهای تکانشی
4- برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-رابطه با همسالان
کل مقیاس 82/0
81/0
70/0
39/0

68/0
85/0 81/0
84/0
71/0
55/0

74/0
86/0 80/0
78/0
77/0
26/0

64/0
86/0 74/0
76/0
77/0
39/0

64/0
83/0 81/0
80/0
73/0
34/0

67/0
86/0 78/0
75/0
72/0
49/0

71/0
86/0

نتایج پژوهش خیر و یوسفی(1381) بیانگر پایایی مطلوب و قابل قبول مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون برای ارزیابی مهارت های اجتماعی نوجوانان ایرانی است .

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار spss و آزمون t مستقل می باشد. در این روش داده های جمعیت آماری بدست آمده که از طریق آمار توصیفی و آزمون tمستقل انجام گرفت را در جدول پیاده نموده بر اساس آن درصد فراوانی را بدست می آوریم. و با اطلاعات نمونه60 نفری جامعه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
3-9- اطلاعات جمعیت شناختی نمونه:
جدول 3-2: فراوانی و درصد جنسیت آزمودنیها
جنسیت آزمایش گواه
فراوانی درصد فراوانی درصد
دختر 15 50 15 50
پسر 15 50 15 50
کل 30 100 30 100
بر اساس جدول ( 3-2 ) تعداد نمونه های پسر و دختر یکسان می باشد.
جدول 3-3: فراوانی و درصد تحصیلات پدر آزمودنیها
تحصیلات پدر آزمایش گواه
فراوانی درصد فراوانی درصد
زیر دیپلم و دیپلم 5 7/16 11 7/36
فوق دیپلم 4 3/13 4 3/13
لیسانس 15 50 12 40
فوق لیسانس و بالاتر 6 20 3 10
کل 30 100 30 100

بر اساس جدول ( 3-3 ) بالاترین میزان درصد سطح تحصیلات پدر در گروه آزمایش در مقطع لیسانس و برابر با 50 درصد و در گروه گواه نیز در مقطع لیسانس و برابر با 40 درصد می باشد و پایین ترین میزان در گروه آزمایش در مقطع فوق دیپلم و برابر با 3/13 درصد و در گروه گواه در مقطع فوق لیسانس و بالاتر و برابر با 10 درصد می باشد.
جدول 3-4: فراوانی و درصد تحصیلات مادر آزمودنیها
تحصیلات مادر آزمایش گواه
فراوانی درصد فراوانی درصد