مهارت های اجتماعی

شفر (1995)، در تحقیقی به این نتیجه رسیدند برخی از کودکان قادر به بدست آوردن پذیرش همگنان نیستند بخاطر اینکه مهارت های اجتماعی ناکافی دارند.
آندریاس و همکاران(2006)، در پژوهشی آموزش مهارت های اجتماعی کودکان در پیشگیری از بحران بزهکاری: تأثیرات رفتارهای ضد اجتماعی و صلاحیت اجتماعی: نتایج حاصل تأثیر مثبت کلی معنی دار 39 درصد را پس از مداخله و 28 درصد در مطالعه تکمیلی (سه ماه و بیشتر)نشان داد. ارزیابیهای فشار ضد اجتماعی بویژه زمانی که بزهکاری مورده ارزیابی قرار گرفت بیشتر بود.
وان هاسلت (2007)، در تحقیقی در زمینه ی تاثیر مهارت های اجتماعی بر تطابق، سازگاری، موفقیت تحصیلی کودک معلول، و ایجاد رابطه با همسالان انجام داده است، نتایج این تحقیق نشان داده که آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان معلول حائز اهمیت بوده و همچنین ایشان تأثیر آموزش بر مهارت اجتماعی کودکان نابینا را مثبت گزارش کرده اند.
در بررسی های انجام شده روی دختران و پسران با میانگین سن19/14 که مشکل پرخاشگری و خشونت داشته اند، آموزش مهارت های اجتماعی با تمرکز این آموز ش ها روی خشونت وپرخاشگری، به نحو قابل توجه این علائم ر اکاهش داده است. گرچه خشونت و پرخاشگری درپسران بیشتر از دختران بوده است ولی این آموزش‌ها تأثیر بیشتری روی دختران داشته است. داشته است(وینستوک ،2009).
در پژوهش دیگری که در دانشگاه کلمسون روی دانشجویانی که مشکل تحصیلی و آموزشی و یادگیری داشته اند انجام شده است و آنها را تحت درمان با آموزش مهارت های اجتماعی قرار داد ه اند، این گونه آموزشها روی مشکلات آنها تأثیرات به سزایی داشته است وحتی باعث افزایش علاقه آنها به درس و تحصیل و لذت بردن از آن شده نیز است (میلسوم و ، جیانویله ، 2010)، دوبینز و همکاران(2010) در تحقیقی که روی دانشجویان یک دانشگاه انجام دادند، دانشجویان را به دو گروه تقسیم کردند، گروهی که آموزش مهارت های اجتماعی دریافت می کردند و گروهی که از آموزش مهارتهای اجتماعی محروم بودند، پس از پایان بررسی مشخص شد که دانشجویانی که تحت آموزش مهارت های اجتماعی بودند از نظر، رفتاری و تحصیلی در وضعیت بهتری قرار داشتند.
ین وو ، و همکاران(2010) در پژوهشی که بر روی دانشجویان تایوانی انجام دادند مشاهده کردند که آموزش مهارتهای زندگی، باعث پیشرفت در رفتارهای اجتماعی و همچنین بهبود وضعیت اجتماعی آنها در آینده شده است.

لاچمن و همکاران(2010) در تحقیقی که روی 891 نفر دانش آموزانی که مشکل بیش فعالی و رفتارهای قانون شکنانه داشتند مشخص کردند که آموزش مهار ت های زندگی روی علائم یاد شده تأثیرات به سزایی داشته است و کودکانی که تحت این گو نه آموزش هاقرار نداشتند رفتارهای خود را ادامه داده بودند.
ماتسون و همکاران(2010) نشان دادند که آموزش مهارت های زندگی بخش مهمی از فرایند رشد می باشد و عدم دریافت این آموز شها باعث بروز مشکلاتی در زندگی آتی خواهدشد.
بیکر و همکاران (2010)، در تحقیقی که روی دختران و پسران در سنین 11 سالگی انجام دادند، مشاهده کردند که اگر کودکان تحت آموزش مهار ت های زندگی قرار نگیرند، بعدهادر زندگی در رابطه با مدیریت استرس و مهارتهای خود کنترلی و پختگی فیزیکی و رفتاری و مهارت های حل مسأله دچار مشکل خواهند شد، لذا بر آموزش این گونه مهارت ها از دوران کودکی تأکید فراوان دارند.

2-15- جمع بندی پیشینه های تحقیق:
لولان (2005 )، معتقد است که بازی وسیله ای مفید و قدرتمند برای یادگیری است و اگر آموزش چرخشی باشد زمان، زمان بازی آموزشی است که باید پا به عرصه ی ﭘﮋوهش و آزمایش بگذارد.
روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت، دوره ی اول کودکی یا پیش دبستانی را دوره ای حساس و مهم در رشد کودک بشمار می آورند. پژوهش های اخیر نشان داده اند که اگر در این مرحله از رشد نسبت به کودک از نظر جسمی، روانی و تربیتی غفلت شود، در مراحل بعد تنها پنجاه درصد جبران میگردد و پنجاه درصد دیگر هرگز جبران نخواهد شد، این نیازمند آن مسئله خواهد بود که ویژگی های رشد جسمانی، حرکتی، شناختی و عاطفی کودکان را بشناسیم و در قالب یافته های موجود به آموزش و پرورش کودکان بپردازیم. یکی از محورهای اساسی در آموزش و پرورش پیش دبستانی تأکید بر بازی و فعالیت بوده است که بازی، محیط باز محرکی را برای رشد هوشی، کلامی، اجتماعی، عاطفی و جسمی کودکان فراهم می آورد. بازی تقویت کننده ی نیازهای فردی، توانایی ها و علایق کودک، و راهی طبیعی برای بیان عقاید و احساسات و نیز پژوهش و شناخت دنیای پیرامون کودک است. در این میان یکی از انواع بازی ها، بازی های پیش دبستانی بوده اند که از این قاعده مستثنی نبوده است و علاوه بر آنکه موجب پر کردن اوقات فراغت کودکان شده، به گونه ای سازنده و مفید باعث رشد مهارت های ذهنی، اجتماعی، شناختی، حرکتی، جسمانی و عاطفی کودکان شده است. بازی تقریباً در تمام فرهنگ هایی که مورد بررسی قرار گرفته اند مشاهده شده است، اگر چه در میزان بازی و گستردگی رقابت یا همکاری توام با آن تفاوت های قابل توجیهی وجود دارد، بازی برای کودکان همانند کلام برای بزرگسالان است. در بررسی نظریات بازی گسترده ترین مطالب در نوشته های ژان پیاژه بنیان گذار تأثیر گذارترین نظریه درزمینه ی رشد ذهنی مطرح است.
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺩﺭ ﻫﻤﮥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎی ﺩﻧﻴﺎ، ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺤﺼﻴلاﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮلاً ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ لاﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ ﻬﺎی ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﻣﻨﻈﻢ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ، ﺩﺭ ﺯمینه ی ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﺁﻣﻮﺯش هاﻳﯽ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻳﺎ ﺍﺻلاً ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺗﻨﻮﻉ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ(ﺷﻮﺭﺍی ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، 2002 ؛ ﻓﻴﺘﺰ ﺟﺮﺍﻟﺪ ﻣﻦ، ﻛﺎﺑﺮﺭﺍ ﻭ ﻭﻧﮓ ، 2003؛ ﮔﻠﻤﻦ و همکاران، 2002).
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﯽ، ﺑﺎﺯی ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﺯی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺷﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ. ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻛﻢ ﺳﻦ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭﺳﻴﻊ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ، ﺑﺎﺯی، ﻛﺎﻭﺵ، ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﯽ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ(ﺍﺳلاﻭﻳﻦ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪی؛ 1385). به طور کلی بازی تأثیر مثبتی بر روی کودکان در زمینه های مختلف دارد، لذا ﺩﺭ ﺍﻳﻦ پژوهش، ﺗﺄﺛﻴﺮ بازی های پیش دبستانی ﺑﺮ ﺭﺷﺪ مهارت های ﺫﻫﻨﯽ و اجتماعی دختران ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ قرار گرفت.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه:
در این فصل به روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری، روش اجرای پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.

3-2- روش پژوهش:
پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع شبه تجربی با گروه کنترل و آزمایشی به صورت طرح پیش آزمون- پس آزمون است، که به تأثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت های ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیش دبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92 پرداخته است.

3-3- جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری شامل 3086 کودک پیش دبستانی می باشد که در گروه سنی 5 تا 6 سال، در سال تحصیلی 93 -92 در مراکز پیش دبستانی واقع در ناحیه یک شهر شیراز مشغول به تحصیل می باشند. که 60 نفر به صورت تصادفی خوشه ای از بین نو آموزان مدارس پیش دبستانی ناحیه یک شهر شیراز انتخاب شدند.

3-4- روش نمونه گیری پژوهش:
جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شده است به این صورت که جهت جمع آوری اطلاعات پس از اخذ مجوز ابتدا فهرستی از پیش دبستانی های ناحیه1 آموزش و پرورش شهرستان شیراز انتخاب شد و از بین تعداد 64 پیش دبستانی دو مرکز پیش دبستانی به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا با حضور در کلاس شرکت کنندگان پژوهش بر حسب سن تعیین شده به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. پس از یکسان سازی گروه ها با بهره گرفتن از آزمون هوش ،از کل شرکت کنندگان، تعداد60 نفر که30 نفر آن ها پسر و 30 نفر دختر بودند پیش آزمون به عمل آمد. سپس از بین گروه دختران 15 نفر به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند و از بین پسران نیز 15 نفر به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر هم به عنوان گروه کنترل به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و بازی ها که 8 نوع بازی(دو نوع بازی حافظه، بازی مشاغل، هپ بازی، بازی قطار، کارت تصویر، بازی های ریتمیک، بازی تشخیص صدا) و به رشد و تقویت مهارت های ذهنی و اجتماعی کودکان کمک می کند به گروه های آزمایش طی دو ماه و هرهفته دو جلسه ی یک و نیم ساعته آموزش داده شد. سپس بعد از آموزش بازی ها، مجدداً آزمون ها تکرار گردید.

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات:
3-5-1- آزمون بصری– حرکتی بندر گشتالت:
آزمون بندر در سال 1938 در مقالهی«آزمون بصری – حرکتی گشتالت و کاربرد بالینی آن» در مجلهی سنجش روانپزشکی کودکان و نوجوانان منتشر شد. در پژوهشی که در سال 1961 منتشر شد به این نتیجه رسیده بودند که آزمون بندر که از نظر وسعت استفاده توسط روانپزشکان و روانشناسان در سال 1946 در مرتبه ی پنجاه و چهارم قرار داشت در سال 1958 به مرتبه ی چهارم ارتقا یافته بود(لطف آبادی، 1385).
آزمون بندر برای تشخیص هوش کودکان دبستانی (آرمسترانگ و هاوک ، 1960؛ کوپیتز ، 1958)، بصورت یک آزمون گروهی برای دانش آموزانی که به دبستان وارد می شوند(کیوگ و اسمیت ، 1961) ؛ و به عنوان یک آزمون فرافکن (گرین هاوم ، 1955) به کار رفته است. مطالعات دانشمندان مختلف نشان می دهد که آزمون بندر را در زمینه های متفاوتی می توان برای تشخیص وضعیت کودکان به کار برد.
آزمون بصری– حرکتی بندر گشتالت که توسط لورتا بندر ساخته شده شامل نه کارت با ابعاد 6×4 اینچ می باشد که تصاویری بر روی آن ها طرح شده است. این تصاویر به اقتباس از آزمایش های ادراکی ورتهایمر تهیه شده است. از کودکانی که آزمون می شوند خواسته می شود که با یک مداد نمره ی 2 شکل تصاویر روی کارت ها را به ترتیب روی یک ورق سفید کاغذ 4A ترسیم کنند و اگر بخواهند میتوانند از کاغذهای بیشتری استفاده کنند. محدودیت زمانی برای اجرای این آزمون وجود ندارد. به هر یک از موارد نمره گذاری در کارت های آزمون بندر، نمره ی صفر یا یک داده می شود که صفر به معنای «غیاب» انحراف در ترسیم و یک به معنای «حضور» انحراف در ترسیم می باشد. فقط به انحرافهای کاملا مشخص باید نمره ی یک داد. مواردی را که تردید داریم باید نمره ی صفر بدهیم یعنی نمرهای به آن ها تعلق نخواهد گرفت. پس از نمره گذاری آزمون، مجموع نمره های کودک را با جداول اطلاعات هنجار شده مقایسه می کنیم.در این روش، بدشکل کردن (تخریب شکل و بی تناسب کردن اندازه ها)، تغییر جهت دادن شکل، ترکیب نادرست اجزاء، و تکرار اجزاء، معیار نمره گذاری قرار گرفته است(لطف آبادی، 1385).
دکتر بندر(1938)، شخصاً نوشته است که ترسیم تصاویر آزمون وی بیانگر سطح رشد ادراک بصری – حرکتی است و ادراک بصری– حرکتی مستقیما در رابطه با توانایی زبانی و سایر عملکردهای هوشی کودکان(مثل حافظه، ادراک بصری، هماهنگی حرکتی، مفاهیم مکانی و زمانی، سازماندهی و الگوبرداری) است.
برخی از مطالعات نیز این نظریه را تأیید می کند، مثلاً ویوتزر (1959) رابطه معنی داری بین عملکرد کودکان خردسال در آزمون بندر و بهره هوشی حاصل از آزمون بینه– نوردن به دست آورد.در عین حال مطالعات پاسکال و ساتل (1951) نشان می دهد که بین هوش بزرگسالان و عملکرد آنان در آزمون بندر رابطه ی معنی دار وجود ندارد.
مطالعهی دیگری که توسط کوپیتز (1958) انجام شد تا رابطه میان آزمون بندر و مقیاس هوشی وکسلر را به دست آورد نشان داد که آزمون بندر بدرجات متفاوتی با پنج مورد از خرده آزمون های نُهگانهی مقیاس هوشی وکسلر کودکان، با نمره ی کلی مقیاس وکسلر، و با نمره ی کلامی و عملی آن همبستگی دارد. کوپیتز این نتیجه ی کلی را از مطالعه ی خود می گیرد که آزمون بندر را با حدودی از اطمینان می توان به عنوان یک آزمون سریع هوشی غیر کلامی برای کودکان کودکستانی و دبستانی به ویژه به منظور تفکیک کودکان از یکدیگر استفاده می شود. همچنین از آنجا که آزمون بندر بسیار کمتر از آزمون های هوشی وکسلر یا استنفورد- بینه تحت تاثیر فرهنگ کودک است بسیاری از کودکانی که دچار محرومیت اجتماعی هستند و در آزمون های هوشی مذکور موفقیت کمتری دارند در آزمون بندر نتایج بهتری را نشان می دهند. به نظر کوپیتز، این کودکان ظرفیت هوشی خوبی دارند ولی محرومیت های اجتماعی و فرهنگی خانواده ی آنان مانع از بروز استعدادهای هوشی آنان شده است. به دلایل فوق، آزمون بندر یک وسیلهی مناسب برای اندازهگیری و تشخیص ظرفیت های پایهای شناختی کودکان است و حتی در مواردی که روایی سایر آزمون های هوشی مورد شک و تردید قرار می گیرد می توان از آزمون بندر استفاده کرد به ویژه در مورد کودکان سن پایین تر و کودکانی که از توانایی شناختی کمتری برخوردارند.
تحقیقات دیگر نیز(هندرسون و همکاران، 1969 ؛بائروگیل ، 1967؛ و کاسکی ، 1973) مؤید پژوهشهای فوق و حاکی از همبستگی نتایج آزمون بندر با نتایج آزمون های هوشی دیگر در مورد کودکان خردسال است(لطف آبادی، 1385).

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لطف آبادی در مطالعات خود در جریان طرح پژوهشی «تأثیر اختلالات عاطفی کودکان دبستانی در توانایی های شناختی و پیشرفت تحصیلی آنان» (که قسمتی از نتایج آن در کنگره ی بهداشت و جنگ (آذر ماه67) در دانشگاه علوم پزشکی اهواز و قسمتی دیگر در دومین کنگرهی پژوهش های روانپزشکی و روانشناسی در ایران (آذر ماه 68) در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ارائه شده) حاکی از آن است که وقتی کودکی در اجرای آزمون بندر موفق است وضعیت عمومی پیشرفت تحصیلی او نیز مناسب است. در عین حال، دانش آموزانی که توانایی کمتری در آزمون بندر نشان می دهند همیشه شاگردان ضعیفی از نظر پیشرفت تحصیلی خود نیستند، هر چند در مجموع چنین است. این بدین معنا است که برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان علاوه بر نتایج آزمون بندر لازم است که وضعیت عاطفی، سایر توانایی های ذهنی نظیر مهارت های زبانی و حافظه، و همچنین رفتار شاگرد و زمینه های خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی وی را نیز مورد نظر قرار دهیم(لطف آبادی، 1385).

اعتبار و روایی:
کوپیتز(1975)در سیستم نمره گذاری خود توافق بین نمره گذاران را مطالعه کرده وضریب توافق را بین 79تا 99درصد گزارش کرده است.ضرایب قابلیت اعتماد به روش باز آزمایی50/.تا90/.بوده است.
3-5-2- مقیاس سنجش مهارت ها ی اجتماعی ماتسون:
این مقیاس توسط ماتسون و همکاران در سال(1983) برای سنجش مهارت های اجتماعی افراد 4 تا 18 سال تدوین گردیده است که دارای 62 ماده است. یوسفی و خیر (1381) به بررسی روایی این مقیاس در فرهنگ ایرانی پرداختند. برای این منظور مقیاس یاد شده را به فارسی ترجمه و مورد بررسی روایی محتوایی با همکاری اساتید روانشناسی قرار دادند که مورد تأیید قرار گرفت. برای پاسخگویی به آن آزمودنی باید هر عبارت را بخواند و سپس پاسخ خود را بر اساس یک شاخص 5 درجه ای از نوع مقیاس لیکرت با دامنه ای از نمره 1 (هرگز / هیچ وقت) تا 5 (همیشه) مشخص نماید.لازم به ذکر است که، با توجه به اینکه این پژوهش بر روی کودکان پیش دبستانی انجام گرفته است و خود کودکان قادر به پاسخگویی به سوالات نیستند این پرسشنامه توسط معلمان با توجه به شناخت شان از کودکان انجام گرفت.

3-6- روایی مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی:
خیر و یوسفی(1381)،