منبع پایان نامه درمورد کسب و کار، استاندارد، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

۴-۴۸ آماره‏های مربوط به فرضیه ششم ۱۹۱
جدول ۴-۴۹ آزمون t برای فرضیه ششم ۱۹۱
جدول ۴-۵۰ آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم ۱۹۲
جدول ۴-۵۱ آزمون t برای فرضیه هفتم ۱۹۲
جدول ۵-۱ آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی ۱۹۴
جدول ۵-۲ آزمون t برای فرضیه اصلی ۱۹۴
جدول ۵-۳ آماره‏های مربوط به فرضیه اول ۱۹۵
جدول ۵-۴ آزمون t برای فرضیه اول ۱۹۵
جدول ۵-۵ آماره‏های مربوط به فرضیه دوم ۱۹۶
جدول ۵-۶ آزمون t برای فرضیه دوم ۱۹۶
جدول ۵-۷ آماره‏های مربوط به فرضیه سوم ۱۹۷
جدول ۵-۸ آزمون t برای فرضیه سوم ۱۹۷
جدول ۵-۹ آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم ۱۹۸
جدول ۵-۱۰ آزمون t برای فرضیه چهارم ۱۹۸
جدول ۵-۱۱ آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم ۱۹۹
جدول ۵-۱۲ آزمون t برای فرضیه پنجم ۱۹۹
جدول ۵-۱۳ آماره‏های مربوط به فرضیه ششم ۱۹۹
جدول ۵-۱۴ آزمون t برای فرضیه ششم ۲۰۰
جدول ۵-۱۵ آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم ۲۰۰
جدول ۵-۱۶ آزمون t برای فرضیه هفتم ۲۰۰
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی زنجیره‏ی تأمین ۲۰۲
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی ارزش کسب و کار ۲۰۲
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی مدیریت ارتباط با مشتری ۲۰۳
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فناوری اطلاعات ۲۰۴
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فعالیت‏های عملیاتی ۲۰۴
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی عملکرد سازمانی ۲۰۵
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی شرایط محیطی ۲۰۶
فهرست اشکال
شکل ۲-۱ فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی ۱۶
شکل ۲-۲ مثلث منطق تجاری ۱۸
شکل ۲-۳ مدل شل در اقتصاد شبکه‏ای (توبیاس کولمان، ۲۰۰۴) ۲۷
شکل ۲-۴ عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکی ۳۳
شکل ۴-۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب غیر استاندارد ۹۳
شکل ۴-۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب استاندارد ۹۴
شکل ۴-۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد ۹۹
شکل ۴-۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد ۹۹
شکل ۴-۵ مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد ۱۰۱
شکل ۴-۶ مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد ۱۰۲
شکل ۴-۷ ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره ۱۰۵
شکل ۴-۸ تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با ضرایب غیر استاندارد ۱۰۶
شکل ۴-۹ ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات ۱۰۷
شکل ۴-۱۰ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد ۱۰۸
شکل ۴-۱۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب استاندارد ۱۰۸
شکل ۴-۱۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب غیر استاندارد ۱۱۲
شکل ۴-۱۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب استاندارد ۱۱۳
شکل ۴-۱۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب غیر استاندارد ۱۱۹
شکل ۴-۱۵ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب استاندارد ۱۱۹
شکل ۴-۱۶ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد ۱۲۴
شکل ۴-۱۷ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد ۱۲۴
شکل ۴-۱۸ مدل کلی با ضریب غیر استاندارد ۱۳۵
شکل ۴-۱۹ مدل کلی با ضرایب استاندارد ۱۳۵
شکل ۴-۲۰ اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد ۱۴۹
شکل ۴-۲۱ اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد ۱۴۹
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱ تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ۱۵
نمودار ۲-۲ مدل رشد کسب و کار از سنتی به الکترونیکی ۲۹
نمودار ۲-۳ فرآیند مدیریت ۳۰
نمودار ۴-۱ توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت ۶۹
نمودار ۴-۲ توصیف نمونه آماری بر حسب تحصیلات ۷۰
نمودار ۴-۳ تفکیک نمونه آماری بر حسب سن ۷۱
نمودار ۴-۴ تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری ۷۲
چکیده
کسب و کار الکترونیکی پدیده‏ای است که تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شرکت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می‏طلبد. این امر علاوه بر تحولات خرد که در سطح بنگاه اتفاق می‏افتد به شدت مستلزم تحولاتی در محیط حاکم بر شرکتهای تجاری و کشورهاست که به نحو مؤثر می‏تواند بستر لازم را برای توسعه ملی کسب و کار الکترونیکی در اختیار قرار دهد. کسب و کار الکترونیک تاثیر به سزایی بر تمامی کارکرد‏های تجاری دارد. با بروز فناوری‏های جدید اطّلاعاتی در دهه‌ی گذشته، نقش فناوری به خودی خود نمی تواند بیش از این به نحوی نزدیک بینانه به عنوان عاملی در تسهیل فرایند‏های شرکت به شمار آید، بلکه می‏بایست این مساله را به عنوان یکی از عوامل کلیدی استراتژی شرکت در نظر آورد. تسهیل در فرایند‏های تجاری از طریق فناوری‏های کسب و کار الکترونیک به عنوان یک چالش حسّاس و بنیادین برای تمامی صنایع و شرکت‏ها به شمار می‏رود. این مطالعه به دنبال تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع مشتریان است، که بدین منظور با تحلیل عاملی اکتشافی ۷ مولفه استخراج شد و جهت نظر خواهی از کارمندان شرکت ایران خودرو ۴۰۰ پرسشنامه در بین آنها توزیع و جمع‏آوری گشت. داده‏های جمع‏آوری شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس گرافیک مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت نتایج نشان داد که روابط تمامی مولفه‏ها با تحویل به موقع به مشتریان مورد تایید قرار گرفت است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این تحقیق ۸۸۱/۰ میاشد که نشان از پایایی بالای آن دارد.
کلید واژگان: کسب و کار الکترونیک ـ تحویل به موقع ـ ایران خودرو.
مقدمه
این پایان نامه به مطالعه‏ی نقش متغیرهای تأثیرگذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان می‏پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه باید کاربران را در تصمیم‏گیری در فعالیت‏های کسب و کار و همچنین بازاریابی برای استراتژی و بقا در یک محیط رقابتی کمک کند. این پایان نامه شامل پنج فصل میباشد: پنج فصل این پایان نامه شامل: مقدمه، چکیده‏ای از ادبیات، روش، تجزیه و تحلیل و ارائه یافته‏ها، و خلاصه و نتیجه‏گیری است. در فصل اول مقدمه به ماهیت این مطالعه می‏پردازد. این فصل شامل پس‏زمینه مسئله، هدف از مطالعه، اطلاعات مربوط صنعت خودرو سازی در ایران، بیان مسئله، سوالات پژوهش، مفروضات و محدودیت‏ها، تعاریف از اصطلاحات کلیدی و خلاصه می‏شود.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مساله
کسب و کار الکترونیک به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است. به طوری که رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید و موثر و کارا در این راستاست. تاثیر گسترش و رشد فناوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی و ورود آنها به عرصه سیستم‏های سازمانی بر توسعه راهبردهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و بازنگری در رویکرد سنتی به موضوع تجارت و بازار می‏شود. در این بین توسعه روز افزون اینترنت در کشورها و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان‏های مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقرای مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. کسب و کار الکترونیک تاثیر به سزایی بر تمامی کارکرد‏های تجاری دارد. در واقع اصلی ترین سوال این نیست که آیا شرکت‏ها می‏بایست از کسب و کار الکترونیک استفاده کنند یا خیر بلکه نحوه‌ی اجرای کسب و کار الکترونیک در کسب مزیت رقابتی امری مهم تر به شمار می‏رود. فعّالیت‏های کسب و کار الکترونیک اکنون در شبکه‏ای گسترده از شرکایی که به صورت دیجیتالی به هم پیوسته‏اند مشغول فعّالیت‏اند تا امکان بهینه سازی تقاضا/ظرفیت/قیمت را در عین ارائه‌ی رابطه‏ای خدماتی میان فرد و خدمات در مسیر‏های گوناگون با سرعت ارتباطی چشمگیر فراهم آورند. (George Xirogiannis et al 2010). بدیهی است یکی از مهم ترین شاخصه‏های سنجش مشتریان در زمینه ارائه خدمات، دریافت به موقع خدمات و زمان دسترسی به آن است که مورد توجه محققین بسیاری نیز بوده است. با این حال تأثیر فناوری‏های نوین بر ارائه سریع تر خدمات تاکنون چنانچه باید و شاید در بررسی‏ها و تحقیقات مورد بررسی قرار نگرفته است. تحقیقات داخلی صورت گرفته در زمینه کسب و کار الکترونیک اغلب مربوط به راه‏های ترویج کسب و کار الکترونیک در شرکت‏ها و نهاد‏ها بوده و تاکنون به مؤلفه‏های کسب و کار الکترونیک و تأثیر آن بر دیگر جنبه‏های فرهنگ و فعالیت‏های سازمانی توجه لازم صورت نگرفته است. در مورد تحویل به موقع به مشتریان نیز کمتر تحقیقی این مؤلفه را به عنوان موضوع اصلی خود در نظر گرفته است بنابراین بررسی‏های ما در زمینه تحقیقات داخلی نتیجه قابل ذکری به دست نداده است و نیازمند بررسی‏های تکمیلی در این موضوع هستیم.
۱-۲ اهمیت موضوع تحقیق
به کارگیری کسب و کار الکترونیک منافع متعددی را به دنبال دارد. بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل پایین بودن هزینه مشارکت را قبول می‌کنند اینترنت باعث ارزانی دسترسی به اطلاعات و بازارهای جهانی می‌شود. این عامل موجب می‌گردد سرعت عمل در بازارهای چند منظوره که برای تولید کالاها و اطلاعات است، بالا برود. به طور بالقوه شکل تازه‌ای به سازمان‌دهی زیرساخت مشاغل موجود می‌بخشد و با ارزش‌گذاری مجدد، راه را برای انجام معاملات تجاری باز می‌کند و با مهندسی مجدد بازرگانی محدودیت‌هایی که به طور سنتی تولیدکنندگان را از مشتریان جدا می‌ساخت رها می‌سازد. از سوی دیگر، فعالیت‌های منفصل و جدا از هم نظیر سفارش، پرداخت و خدمات بعد از فروش، ممکن است به یک فرآیند واحد ادغام شده و باعث کاهش هزینه‌های اعتباری گردد. نتیجه چنین فرایندی منتهی به افزایش کارایی و رقابت‌پذیری در بین بنگاه‌های صادراتی است. با توجه به مطالب مطرح شده از کسب و کار الکترونیک برای افزایش انگیزه بازرگانی بخصوص صادراتی میتوان گفت ورود به سازمان تجارت جهانی و قرار گرفتن در وضعیت رقابتی امری اجتناب ‌ناپذیر است. از این رو استفاده از فناوری‌های نوین تجاری در بنگاه‌های صادراتی مورد تأکید قرار می‌گیرد. از آنجا که موفقیت در کسب و کار الکترونیک نیازمند توجه به عوامل جانبی و تأثیرگذار بر آن است لذا شناخت متغیر‏های بومی و اثر گذار بر آن میتواند رهگشا بوده و ضرورت این تحقیق را تا حد زیادی بیان کند.
۱-۳ اهداف تحقیق
به طور کلی هدف از این تحقیق توسعه منابع مطالعاتی موجود از طریق بررس